Download Print this page
Hitachi RB 14DL Handling Instructions Manual

Hitachi RB 14DL Handling Instructions Manual

Cordless blower

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Sladdlös blåsare
Batteri blæser
Luftblåser batteri
Akkutoiminen puhallin
Cordless Blower
RB 14DL
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions
RB 18DL

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi RB 14DL

 • Page 1 Sladdlös blåsare Batteri blæser Luftblåser batteri Akkutoiminen puhallin Cordless Blower RB 14DL RB 18DL • Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk 14,4 V genopladeligt batteri 14,4 volts uppladdningsbart 14,4 V oppladbart batteri (til RB14DL) batteri (gäller RB14DL) (for RB14DL) 18 volts uppladdningsbart batteri 18 V genopladeligt batteri 18 V oppladbart batteri (til RB18DL) (gäller RB18DL) (for RB18DL) Lås Smæklås Sperrehake Træk ud...
 • Page 4 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes symboler, som anvendes for som används för maskinen. for maskinen. Sørg for å maskinen. Vær sikker på, at Se till att du förstår vad de forstå...
 • Page 5 Svenska b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna står i läge av innan du ansluter det elektriska nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga...
 • Page 6 Svenska f) Håll skärverktygen skarpa och rena. VARNING För att förebygga läckage från batteri, värmeutveckling, Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa rök, explosion och eldsvåda, var god beakta följande skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera. försiktighetsåtgärder. g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och 1.
 • Page 7: Tekniska Data

  Begär hamnar i laddningsaggregatets ventilationshål. en kontroll och reparation av återförsäljaren där du lsättning av metallföremål eller lättantändliga objekt köpte denna enhet eller hos en auktoriserad Hitachi i ventilationshålen kommer att resultera i elektriska serviceverkstad. överslag och skador på laddningsaggregatet.
 • Page 8 (se Bild. 2). 5. Servicelista OBSERVERA BATTERILADDNING Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi För laddningsbara batterier se till att ladda i enlighet auktoriserad serviceverkstad. med handhavandebeskrivningen för den laddare du använder. (Bild 3)
 • Page 9 På grund av detta kan det hända att vissa ting ändras utan föregående meddelande. ANMÄRKNING: Beroende på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch utveckingsarbete förbehåller HITACHI rätten till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och fastställts i enlighet med ISO 4871.
 • Page 10 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 11 Dansk Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt 2. Hvis værktøjet er overbelastet, kan det være at elektriske værktøj. motoren stopper. Hvis dette skulle ske, skal du f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. frigive værktøjets kontakt og fjerne årsagerne til Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt overbelastningen.
 • Page 12 Smid ikke udbrændte enheden eller hos et Hitachi- autoriseret servicecenter. batterier væk. Fortsat brug, mens enheden ikke fungerer normalt, 8. Brug af et udslidt batteri vil forårsage beskadigelse kan forårsage tilskadekomst.
 • Page 13 Dansk EKSTRATILBEHØR (sælges separat) UDTAGELSE/ILÆGNING AF BATTERI 1. Batteri (BCL1430, EBL1430) 1. Udtagning af batteriet (För RB14DL) Hold godt fast om håndtaget, tryk smæklåsene for batteriet ind (2 stk.) og tag batteriet ud (Se Fig. 1 og 2). FORSIGTIG Batteriet må under ingen omstændigheder kortsluttes. 2.
 • Page 14 5. Liste over reservedele FORSIGTIG Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service- center til reparation eller anden vedligeholdelse.
 • Page 15 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til FOR ELEKTROVERKTØY alvorlige personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan redusere faren for personskade.
 • Page 16 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. ADVARSEL Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe For å forhindre batteri lekkasje,varmeutvikling, røyk- utvikling, eksplosjon og antenning, sørg for å følge kanter/blader vil redusere faren for at de låser disse forholdsreglene. seg, samtidig som de vil være lettere å kontrollere. 1.
 • Page 17: Tekniske Data

  øyeblikkelig og skru av maskinen. Kontakt din Dersom metall eller brennbare gjenstander føres inn forhandler eller et autorisert Hitachi servicesenter. i ladeapparatets ventilasjonshuller kan det føre til Fortsetter du bruken når maskinen oppfører seg elektrisk sjokk eller ødelagt ladeapparat.
 • Page 18 Vær nøye med at arbeidsomgivelsene er velegnet Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi ved å følge forskriftene. elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet...
 • Page 19 Norsk MODIFIKASJONER Hitachi elektroverktøy er under konstant utbedring og modifisering for å inkorporere de siste nye teknologiske fremskritt. Følgelig vil enkelte deler kunne endres uten forvarsel. På grunn av Hitachis kontinuerlige forsknings og utviklingsprogram kan spesifikasjonene i dette haftet endres uten forvarsel.
 • Page 20 Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki henkilövahinkojen vaaraa. ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa Varmista, että...
 • Page 21 Suomi g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä 3. Älä käytä paristoa vääränapaisesti. jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla 4. Älä yhdistä paristoa suoraan sähköpistorasioihin huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. tai auton savukkeensytyttimen pistokkeisiin. Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin 5. Älä käytä paristoa muihin tarkoituksiin kuin tarkasti sitä...
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  Suomi 10. Älä vie käsiäsi tai kasvojasi lähelle akkutoimisen myyjältä, jolta ostit laitteen, tai Hitachin valtuutetusta puhaltimen aukkoa käytön aikana. huoltokeskuksesta. Tällainen toiminta saattaa johtaa loukkaantumisiin. Laitteen käytön jatkaminen sen toimiessa poikkeavasti 11. Siirrä tämä laite turvallisen välimatkan päähän sähkön saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Page 23 Tästä johtuen jotkut osat saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. SUUTTIMEN JA PÖLYPUSSIN ASENNUS JA IRROTUS HUOM Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuoteitaan, pidättää 1. Suuttimen asennus valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri Työnnä suuttimen ulkopuolella oleva tappi ilmoitusta. puhallusaukossa olevaan loveen ja käännä suutinta täysin kuvassa 4 osoitetun nuolen suuntaan.
 • Page 24 Suomi Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määritettiin EN60745-normin mukaan ja ilmoitettiin ISO 4871 -normin mukaan. Mitattu A-painotteinen äänipainearvo: 84 dB(A) KpA-toleranssi: 3 dB(A) Käytä kuulonsuojaimia. Tyypillinen painotettu keskineliökiihtymän juuriarvo ei ylitä 2,5 m/s...
 • Page 25: General Power Tool Safety Warnings

  English c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or WARNING carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your finger on the Failure to follow the warnings and instructions may result switch or energising power tools that have the in electric shock, fire and/or serious injury.
 • Page 26: Caution On Lithium-Ion Battery

  English 5) Battery tool use and care If the battery charging fails to complete even a) Recharge only with the charger specified by the when a specified recharging time has elapsed, manufacturer. immediately stop further recharging. A charger that is suitable for one type of battery Do not put or subject the battery to high pack may create a risk of fire when used with temperatures or high pressure such as into a...
 • Page 27: Specifications

  11. Remove this unit a safe distance away from electrical from the dealer where you purchased the unit or a conductors when cleaning sections carrying electrical Hitachi Authorized Service Center. power such as the electrical panel. Continuing to use while operating abnormally might 12.
 • Page 28 PRIOR TO OPERATION CAUTION Repair, modification and inspection of Hitachi Power 1. Setting up and checking the work environment Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Check if the work environment is suitable by Service Center. following the precautions.
 • Page 29 Accordingly, some parts may be changed without prior notice. NOTE Due to HITACHI’s continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice. Information concerning airborne noise and vibration The measured values were determined according to EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.
 • Page 30 SWITCH SPRING SWITCH KNOB MACHINE SCREW M4 × 10 HOUSING (R) MOTOR HOLDER (B) MOTOR (RS-755WC) MOTOR HOLDER (A) MOTOR PLATE FLATHD. TAPPING SCREW M3.5 × 15 NUT M6 STRAP TAPPING SCREW M3.5 × 15 HOUSING (L) HITACHI LABEL NOZZLE...
 • Page 31 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 32 EN55014 og EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 2004/108/EF, 2006/95/EF og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 30. 1. 2009 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

This manual is also suitable for:

Rb 18dl