Download  Print this page

Транспортування; Зберігання; Догляд та технічне обслуговування; Допомога у випадку непола - Kärcher NT 20/1 Me Classic Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Зберігати пристрій
Малюнок
 Зберігати всмоктувальні труби,
всмоктувальний шланг і мережевий
шнур, як вказано на малюнку.
 Зберігайте пристрій у сухому при-
міщенні та захищайте від недозволе-
ного використання.
Транспортування
ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травм та уш-
коджень! При транспортуванні слід
звернути увагу на вагу пристрою.
Малюнок
 Транспортувати прилад згідно ма-
люнку.
 При перевезенні апарату в транспор-
тних засобах слід враховувати міс-
цеві діючі державні норми, направ-
лені на захист від ковзання та пере-
кидання.
Зберігання
ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травм та уш-
коджень! При зберіганні звернути увагу
на вагу пристрою.
Цей прилад має зберігатися лише у вну-
трішніх приміщеннях.
Догляд та технічне
обслуговування
НЕБЕЗПЕКА
До проведення будь-яких робіт слід ви-
мкнути пристрій та витягнути штекер.
Заміна патронного фільтру
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Поверніть всмоктуючу головку на
180° та зніміть її.
 Розблокувати затиск для кріплення.
 Зняти патронний фільтр.
 Встановіть новий патронний фільтр.
 Встановити і заблокувати затиск для
кріплення.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
138
Допомога у випадку
НЕБЕЗПЕКА
До проведення будь-яких робіт слід ви-
мкнути пристрій та витягнути ште-
кер.
Всмоктувальна турбіна не працює
 Перевірити штепсельну розетку та за-
побіжник системи електроживлення.
 Перевірити мережний кабель та
штепсельну вилку пристрою.
 Включіть пристрій.
Всмоктувальна турбіна працює,
але пристрій не всмоктує
– Поплавок закрив всмоктувальний ка-
нал.
 Випорожніть ємкість для бруду.
Знизилась сила всмоктування
 Видаліть забруднення з сопла, тру-
би, шлангу всмоктування або патрон-
ного фільтру.
 Замініть паперовий фільтр-пакет.
 Замініть патронний фільтр.
При всмоктуванні виходить пил
 Перевірте правильність установки
патронного фільтру.
 Замініть патронний фільтр.
Служба підтримки користувачів
Якщо пошкодження не можна усуну-
ти, необхідно перевірити пристрій у
службі обслуговування клієнтів.
У кожній країні діють умови гарантії, на-
даної відповідною фірмою-продавцем.
Неполадки в роботі пристрою ми усуває-
мо безплатно протягом терміну дії гаран-
тії, якщо вони викликані браком матеріа-
лу чи помилками виготовлення. У випад-
ку чинності гарантії звертіться до про-
давця чи в найближчий авторизований
сервісний центр з документальним під-
твердженням покупки.
– 3
UK
неполадок
Гарантія

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Nt 30/1 me classicNt 38/1 me classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: