Slovensko - Honeywell HW-220E User Instructions

Panel heater
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
Prosimo, da pred uporabo preberete vsa navodila
in pojasnila. Skrbno shranite ta navodila za upora-
bo.
1.
Uporabljajte električni grelnik na otrokom
nedosegljivem mestu.
2.
Naprave ne uporabljajte na prostem.
3.
Grelnik postavite na ravno in gladko površino.
Pazite na ravnovesje naprave, da se ne bi
prevrnila oziroma padla. Napravo uporabljajte
le v vodoravni poziciji in samo v montiranem
stojalu.
4.
Pri montaži na zid pritrdite napravo izključno
na negorljive površine, nikoli na les, umetno
maso ali druge površine, kjer obstaja
možnost požara. Pri montaži na zid stojala
oziroma nog stojala ne montirajte. Upoštevajte
varnostna navodila, kakor je prikazano na
sliki 7.
5.
Mrežni kabel popolnoma odvijte. Nepopolno
odvit kabel se lahko pregreje in lahko povzroči
požar.
6.
Ne uporabljajte kabelskih podaljškov,
brezstopenjskega regulatorja za hitrost ali
stikala za časovno nastavitev grelnika.
7.
Za zagon naprave uporabljajte le enofazno
električno vtičnico z omrežno napetostjo, ki je
označena na tip ploščici (Type-ploščica)
8.
Če naprave ne uporabljate več, vedno
izvlecite električni vtikač (ne vlecite za kabel),
prav tako tudi, če napravo premikate, se je
dotikate ali jo čistite. Pred tem počakajte, da
se grelnik ohladi.
9.
Ne uporabljajte naprave v bližini plinov ali
drugih lahko vnetljivih snovi, kot na primer
topila, laki ali lepila.
10. Ne postavljajte naprave v bližino električne
vtičnice.
11. Ne uporabljajte naprave v kakršnemkoli vozilu
(gradbena vozila, dvigala, vozila za
kampiranje, motorna vozila, kabine)
12. POZOR: Naprava se v času delovanja zelo
segreje, zato naj bodo lahko gorljivi materiali,
kot so blazine, posteljnina, pohištvo, papir,
zavese, obleke, najmanj 90 cm stran od
naprave.
13. Vzdržujte čistočo naprave. Preden jo vključite,
poskrbite, da je prednji grelec (frontgril) odprt.
Pazite, da nečistoča ne pride do grelca. Elek-
tričnega grelnika ne pokrivajte ali zapirajte

SLOVENSKO

(označeno s simbolom »Simbol na grelniku«),
saj lahko pride do pregrevanja, požara ali do
električnega udara.
14. Naprave ne namakajte ali ne polivajte z vodo
ali drugimi tekočinami.
15. Redno čistite napravo in upoštevajte
navodila za čiščenje.
16. Če je električni vtikač za omrežje poškodovan,
mora biti popravljan na uradnem servisu, saj
je potrebno posebno orodje.
17. Ne uporabljajte naprave, če je poškodovana,
če so na njej vidne poškodbe, ali če naprava
ne deluje pravilno. Električno vtičnico izvlecite.
MONTAŽA
• Napravo lahko montirate na stojalo in jo postavi-
te na tla, možna pa je tudi montaža na zid.
• Če želite grelnik uporabljati na stojalu, noge
stojala potisnite v nosilce na spodnji strani.
• Z vijaki, ki so priloženi, dobro privijte noge.
• Napravo postavite na mesto, ki je najmanj 90 cm
oddaljeno od drugih predmetov. Naprave nikoli
ne postavite na nestabilno mesto, na primer
posteljo ali debelo preprogo.
• Za montažo na zid (glej sliko 7) z vijaki pritrdite
priložene montažne sponke.
• Nosilec naprave pritrdite na zadnjo stran
naprave.
• Za pritrditev naprave z montažnimi sponkami,
uporabite montažne luknje na zadnji strani
naprave (glej sliko 2).
NAVIJANJE KABLA
• Nosilec naprave pritrdite na zadnjo spodnjo
stran naprave.
• Navijte kabel za električno omrežje okoli
nosilca naprave (Fig. 8).
• Če želite začeti uporabljati aparat, mora biti
kabel za električno omrežje v celoti odvit. Če
kabel ni do konca odvit, lahko pride do
pregrevanja in posledično do požara.
NAVODILO ZA UPORABO
A) Model HW -220 E, HW-220F in HW-221E
• Gumb temperaturnega regulatorja obrnite v
nasprotni smeri urinega kazalca na najnižjo
stopnjo. ( )
• Vstavite električni vtikač v električno vtičnico.
54

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents