Download Print this page

Polski - Honeywell HW-220E User Instructions

Panel heater
Hide thumbs

Advertisement

WAŻNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA
Przed uruchomieniem grzejnika na fale
cieplne prosimy o przeczytanie wszystkich
informacji. Instrukcję obsługi należy starannie
przechowywać.
1. Grzejnik na fale cieplne użytkować w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie wolno użytkować grzejnika na fale
cieplne na wolnym powietrzu.
3. Ustawić grzejnik na fale cieplne na
poziomej, równej i stabilnej powierzchni.
Zadbać o stabilne ustawienie, tak aby
grzejnik nie przewrócił się ani nie spadł.
Grzejnik na fale cieplne należy
użytkować wyłącznie w pozycji pionowej
i tylko z zamontowanymi nóżkami.
4. W przypadku montażu na ścianie,
grzejnik na fale cieplne wolno mocować
tylko na powierzchniach odpornych na
wysokie temperatury, niedopuszczalny
jest montaż na powierzchniach drew-
nianych, z tworzywa sztucznego lub
innych, łatwopalnych materiałów. W
przypadku montażu na ścianie nie wolno
montować nóżek. Uważać, aby
zachowane były odstępy bezpieczeństwa
pokazane na rys. 7.
5. Należy rozwinąć cały przewód zasilający.
Niezupełnie rozwinięty przewód
zasilający może prowadzić do przegrza-
nia i spowodować pożar.
6. Nie wolno stosować przedłużacza,
bezstopniowego regulatora prędkości,
ani programatora czasowego. Może to
prowadzić do przegrzania, pożaru albo
porażenia prądem.
7. Grzejnik na fale cieplne należy podłączyć
tylko do gniazdka jednofazowego,
zasilanego napięciem sieciowym o
wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
8. W przypadku nieużywania, przenoszenia,
dotykania lub czyszczenia grzejnika na
fale cieplne należy zawsze wyciągnąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka sieciowego i odczekać, żeby

POLSKI

grzejnik ostygł. Wyciągając wtyczkę z
gniazdka nie wolno ciągnąć za przewód.
9. Nie wolno użytkować grzejnika na fale
cieplne w pobliżu łatwopalnych gazów
lub materiałów, takich jak
rozpuszczalniki, lakiery i farby, kleje itp.
10. Nie ustawiać grzejnika na fale cieplne
bezpośrednio pod gniazdkiem
sieciowym.
11. Nie wolno użytkować grzejnika na fale
cieplne w żadnych pojazdach (np.
barakowozy na budowach, windy,
przyczepy kampingowe, pojazdy
mechaniczne, kabiny) i w innych,
podobnych, zamkniętych pomieszcze-
niach.
12. Uwaga: Grzejnik na fale cieplne mocno
się nagrzewa podczas pracy. Materiały
łatwopalne typu: poduszki, pościel,
meble, papier, firany, odzież należy
trzymać w odległości co najmniej 90 cm
od grzejnika na fale cieplne.
13. Grzejnik na fale cieplne należy utrzymy-
wać w czystości. Przed uruchomieniem
grzejnika należy sprawdzić, czy przednia
kratka jest otwarta. Nie dopuszczać, aby
do wnętrza urządzenia wpadły jakieś
przedmioty. Nie wolno przykrywać
grzejnika na fale cieplne (oznaczenie
symbolem
grzejniku) Może to prowadzić do
przegrzania, pożaru albo porażenia
prądem.
14. Nie wolno zanurzać grzejnika na fale
cieplne w wodzie lub w innych cieczach,
ani polewać go wodą lub innymi
cieczami, bądź wlewać płynów do
środka.
15. Czyścić systematycznie grzejnik na fale
cieplne i przestrzegać przy tym instrukcji
czyszczenia.
16. W razie uszkodzenia przewodu zasilają-
cego grzejnika na fale cieplne, należy go
naprawić w autoryzowanym przez
producenta punkcie naprawczym, gdyż
potrzebne są do tego specjalne
narzędzia.
38
umieszczonym na

Hide quick links:

Advertisement

loading