Download Print this page

Dansk - Honeywell HW-220E User Instructions

Panel heater
Hide thumbs

Advertisement

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs alle anvisninger, før du tager varmeapparatet i
brug. Opbevar denne betjeningsvejledning omhyg-
geligt.
1. Anvend varmeapparatet på steder, der er
utilgængelige for børn.
2. Anvend ikke varmeapparatet udendørs.
3. Stil varmeapparatet på en jævn, stabil flade.
Sørg for, at varmeapparatet står sikkert, så det
ikke kan vælte eller falde ned. Brug kun varme-
apparatet i lodret position og kun med monte-
rede fødder.
4. Ved vægmontering må du kun montere varme-
apparatet på varmebestandige overflader og
aldrig på træ-, kunststof- eller andre brændbare
overflader. Fødderne må ikke monteres ved
vægmontering. Overhold de sikkerhedsafstande,
der er vist på fig. 7.
5. Vikl ledningen helt af. En ledning, der ikke er
viklet helt af, kan medføre overophedning og
dermed være årsag til brand.
6. Brug ikke forlængerledning, trinløs hastigheds-
regulator eller timer. Dette kan medføre
overophedning, brand eller elektrisk stød.
7. Slut kun varmeapparatet til en én-faset
stikkontakt med den netspænding, som er
angivet på typeskiltet.
8. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når
varmeapparatet ikke anvendes, eller når det
flyttes, berøres eller rengøres, og lad varmeap-
paratet køle af. Træk ikke i ledningen, når du
trækker stikket ud.
9. Anvend ikke varmeapparatet i nærheden af let
antændelige gasser eller stoffer som f.eks.
opløsningsmidler, lakker, lim osv.
10. Stil ikke varmeapparatet direkte under en
stikkontakt.
11. Brug ikke varmeapparatet i køretøjer uanset
type (f.eks. skurvogne, elevatorer, campingvo-
gne, biler, kabiner) og lignende, lukkede rum.
12. Forsigtig! Varmeapparatet bliver varmt under
brugen. Sørg for, at brændbare materialer som
f.eks. puder, sengetøj, møbler, papir, gardiner
og tøj er mindst 90 cm fra varmeapparatet.
13. Sørg for, at varmeapparatet altid er rent. Kon-
trollér, at frontgitteret er åbnet, før varmeappa-
ratet tages i brug. Undgå, at genstande kommer
ind i varmeapparatet. Tildæk ikke varmeappa-
ratet (afmærket med symbolet
apparatet). Dette kan medføre overophedning,
brand eller elektrisk stød.

DANSK

14. Nedsænk ikke varmeapparatet i vand eller
andre væsker, og hæld ikke vand eller andre
væsker over eller ind i varmeapparatet.
15. Rengør varmeapparatet regelmæssigt, og følg
under dette arbejde rengøringsvejledningen.
16. Hvis varmeapparatets el-ledning er beskadiget,
skal den repareres på et af producenten
godkendt værksted, fordi der skal bruges
specialværktøj.
17. Tag ikke varmeapparatet i brug, hvis det er
beskadiget, hvis det muligvis er beskadiget,
eller hvis det ikke fungerer korrekt. Træk
el-stikket ud af stikkontakten.
MONTERINGSANVISNING
• Varmeapparatet kan stå på gulvet ved hjælp af
fødder eller monteres på væggen.
• Hvis varmeapparatet skal stå på gulvet, skydes
fødderne ind over holderne på undersiden af
varmeapparatet (fig. 1).
• Fastgør fødderne på varmeapparatet ved hjælp
af de medfølgende skruer (fig. 1 A). Stram
skruerne med en skruetrækker.
• Anbring varmeapparatet på et jævnt, frit underlag
med en afstand på mindst 90 cm til andre
genstande. Anbring den ikke på et ustabilt under-
lag, f.eks. en seng eller et langhåret tæppe.
• Ved montering på væggen (fig. 7) fastgøres
monteringsklemmerne på væggen med de
medfølgende skruer.
• Sæt vægafstandsholderne fast på bagsiden af
varmeapparatet.
• Fastgør varmeapparatet på monteringsklemmerne
ved hjælp af monteringshullerne på bagsiden af
varmeapparatet. (fig. 2)
KABELOPRULNING
• Anbring vægafstandsholderen nederst på
bagsiden af varmeapparatet.
• Vikl el-ledningen omkring vægafstandsholderen.
• Når du ønsker at bruge varmeapparatet, skal
elledningen rulles helt af. En ledning, der ikke er
viklet helt af, kan medføre overophedning og
dermed være årsag til brand.
BETJENINGSVEJLEDNING
A) MODEL HW-220E, HW-220F og HW-221E
på varme-
• Drej termostatdrejeknappen mod uret til det
laveste trin ( ).
32

Hide quick links:

Advertisement

loading