Download Print this page

Hrvatski - Honeywell HW-220E User Instructions

Panel heater
Hide thumbs

Advertisement

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Prije prvog uključivanja grijača toplinskim valovima
pročitajte upute za uporabu. Pohranite ove upute
na sigurno mjesto.
1.
Po mogućnosti koristite grijač toplinskim
valovima samo van domašaja djece.
2.
Ne rabite grijač toplinskim valovima na
otvorenom prostoru.
3.
Grijač postavite na ravnu i čvrstu podlogu.
Obratite pozornost na stabilnost, tako da se
grijač ne može ni prevrnuti niti pasti s nekog
uzvišenja. Grijač toplinskim valovima smije
raditi isključivo u uspravnom položaju i samo s
montiranim stopama.
4.
Prilikom montaže na zid pričvrstite grijač
toplinskim valovima samo na površine otporne
na toplinu, a ne na drvene, plastične ili druge
zapaljive površine. Pri montaži na zid stope ne
smiju biti montirane. Obratite pažnju na
sigurnosne razmake, kao što je prikazano
na sl. 7.
5.
Potpuno odmotajte mrežni kabel. Mrežni kabel
koji nije u potpunosti odmotan, može dovesti
do pregrijavanja i izazvati požar.
6.
Ne koristite produžni kabel, nestupnjeviti
regulator brzine niti vremenske sklopke. To
može dovesti do pregrijavanja, izazvati požar
ili strujni udar.
7.
Priključujte grijač toplinskim valovima samo
na jednofaznu priključnicu s mrežnim
naponom koji je naveden na natpisnoj pločici.
8.
Kada se grijač ne koristi ili prije svakog
rukovanja, npr. premještanja, diranja ili
čišćenja, uvijek izvucite mrežni utikač iz
utičnice i ostavite grijač da se ohladi. Pri
izvlačenju utikača ne vucite za kabel.
9.
Ne rabite grijač toplinskim valovima u blizini
lako zapaljivih plinova ili materijala kao što su
otapala, lakovi, ljepila itd.
10. Ne postavljajte grijač neposredno ispod
utičnica.
11. Ne koristite grijač toplinskim valovima u
vozilima bilo koje vrste (kontejneri za
gradilišta, dizala, kamp-prikolice, kamioni,
kabine) i sličnim zatvorenim prostorima.
12. Oprez: Grijač toplinskim valovima se zagrijava
prilikom rada. Zapaljive predmete kao što su
jastuci, posteljina, namještaj, papir, zavjese,
odjeća držite najmanje 90 cm udaljeno od
grijača.

HRVATSKI

13. Održavajte grijač u čistom stanju. Uvjerite se
da je prednji dio grijača otvoren, prije no što
uključite grijač toplinskim valovima. Ne
dozvolite da ikakvi predmeti dospiju u grijač.
Ne prekrivajte grijač (označeno simbolom
na grijaču toplinskim valovima). To može dovesti
do pregrijavanja, izazvati požar ili strujni udar.
14. Ne uranjajte grijač toplinskim valovima u vodu
ili druge tekućine te ne sipajte na njega niti u
njega vodu ili druge tekućine.
15. Grijač toplinskim valovima redovito čistite i pri
tome se pridržavajte uputa za čišćenje.
16. Popravci oštećenoga grijača toplinskim
valovima smiju se vršiti samo u radionicama
kojima je to od strane proizvođača dozvoljeno,
pošto je za to potreban poseban alat.
17. Ne koristite grijač ako je oštećen ili ako posto-
je znaci oštećenja odnosno ako ne funkcionira
ispravno. Izvucite utikač iz utičnice.
MONTAŽA
• Grijač toplinskim valovima možete postaviti na
pod ili montirati na zid.
• Da biste grijač toplinskim valovima postavili na
pod, ugurajte obje stope u držače koji se nalaze
na donjoj strani grijača.
• Priloženim vijcima pričvrstite stope na grijač
toplinskim valovima (sl. 1A). Vijke pritegnite
odvijačem.
• Grijač toplinskim valovima postavite na ravnu i
slobodnu podlogu, najmanje 90 cm udaljeno od
drugih predmeta. Nemojte postavljati na nesta-
bilne površine, npr. na krevete ili na tepihe s
dugim vlaknima.
• Za montažu na zid (sl. 7) pričvrstite montažne
stezaljke priloženim vijcima na zid.
• Zidne odstojnike postavite na stražnju stranu
grijača toplinskim valovima.
• Grijač toplinskim valovima pričvrstite montažnim
rupama, koje se nalaze na poleđini grijača na
montažne stezaljke. (sl. 2).
DIO ZA NAMATANJE KABELA
• Zidne odstojnike postavite na dnu stražnje strane
grijača toplinskim valovima.
• Namotajte mrežni kabel oko zidnih odstojnika
(Fig. 8).
• Kad grijač toplinskim valovima želite koristiti,
mrežni kabel mora biti potpuno odmotan. Mrežni
kabel koji nije u potpunosti odmotan, može
dovesti do pregrijavanja i izazvati požar.
51

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Content for Honeywell HW-220E