Download Print this page

Suomi - Honeywell HW-220E User Instructions

Panel heater
Hide thumbs

Advertisement

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Lue kaikki ohjeet ennen lämmityslaitteen käyttä-
mistä. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti.
1.
Älä käytä lämmityslaitetta paikoissa, joissa se
on lasten ulottuvilla.
Älä käytä lämmityslaitetta ulkotiloissa.
2.
3.
Aseta lämmityslaite tasaiselle, vakaalle
pinnalle. Huolehdi, että lämmityslaite on hyvin
kiinnitetty, jotta se ei kaadu eikä putoa. Käytä
lämmityslaitetta vain vaakasuorassa
asennossa ja vain kiinnitettyinä jalustaansa.
Seinäasennuksessa lämmityslaitetta ei saa
4.
lämmölle herkille pinnoille eikä koskaan puu-,
muovi- tai muille syttyville pinnoille. Seinäasen-
nuksessa ei saa käyttää jalustaa. Noudata
turvallisuusetäisyyttä, joka näkyy kuvassa 7.
5.
Avaa johto kokonaan. Jos johto jää kiepille, se
voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.
Älä käytä jatkojohtoa, vaihesäätöön perustu-
6.
vaa nopeudensäätöä tai ajastinta. Tämä voi
aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai
sähköhäiriön.
7.
Yhdistä lämmityslaite vain yksivaiheiseen
pistorasiaan, jonka jännite vastaa tyyppikil-
peen merkittyä.
8.
Poista aina pistoke pistorasiasta, kun
lämmityslaitetta ei käytetä, tai siirtämisen,
käsittelemisen ja puhdistamisen ajaksi, ja
anna lämmityslaitteen jäähtyä. Älä irrota
pistoketta vetämällä johdosta.
9.
Älä käytä lämmityslaitetta helposti syttyvien
kaasujen tai esimerkiksi liuottimien, lakkojen
tai liimojen läheisyydessä.
10. Älä aseta lämmityslaitetta suoraan pistorasian
alle.
11. Älä käytä lämmityslaitetta missään ajoneuvois-
sa, kuten siirrettävissä työmaakopeissa, his-
seissä, matkailuvaunuissa, autoissa tai
asuntoautoissa tai muissa samanlaisissa
suljetuissa tiloissa.
12. Varoitus! Lämmityslaite kuumenee käytön
aikana. Huolehdi, että syttyvät materiaalit,
kuten tyynyt, vuodevaatteet, huonekalut,
paperi, verhot ja vaatteet, ovat vähintään
90 cm:n etäisyydellä lämmittimestä.
13. Pidä lämmityslaite aina puhtaana. Varmista
ennen lämmityslaitteen ottamista käyttöön,
että etusäleikkö on avonainen. Varo, ettei
lämmittimeen joudu mitään esineitä. Älä peitä
lämmityslaitetta (lämmityslaitteessa on tämän

SUOMI

merkkinä
ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköhäiriön.
14. Älä upota lämmityslaitetta veteen tai muuhun
nesteeseen. Älä päästä siihen vettä tai muita
nesteitä.
15. Puhdista lämmityslaite säännöllisesti ja
noudata puhdistusohjetta.
16. Jos lämmityslaite tai sähköjohto vahingoittuu,
korjauta se valmistajan hyväksymässä korjaa-
mossa, sillä työssä tarvitaan erikoistyökaluja.
17. Älä käytä lämmityslaitetta, jos se on vahingoit-
tunut edes mahdollisesti tai jos se ei toimi
oikein. Irrota tällöin pistoke sähköpistorasiasta.
ASENNUSOHJEET
• Lämmitin voidaan asettaa maahan tukijaloille tai
asentaa suoraan seinään.
• Voidaksesi asettaa lämmittimen maahan, asenna
tukijalat lämmittimen alapuolelle painamalla ne
vastaaviin reikiin (kuva 1).
• Paina tukijalat lujasti reikiin, kunnes kuulet
"napsahduksen".
• Pyydämme turvallisuussyistä kiinnittämään
alustatuet oheisilla ruuveilla laitteen pohjaan
kuvan 1A osoittamalla tavalla.
• Asentaaksesi laitteen seinään, kiinnitä asennus-
kiinnittimet oheistetuilla ruuveilla seinään.
• Aseta seinävälikkeet lämmittimen takapuolelle
pitääksesi laitteen vähimmäisetäisyydellä
seinästä. Kiinnitä lämmitin sen takapuolella
olevista asennusrei'istä asennuskiinnittimiin.
(kuva 2).
SÄHKÖJOHTOKELAN AVAAMINEN
• Aseta seinäpidin lämmityslaitteen takasivulle.
• Kieritä sähköjohto seinäpitimen ympäri (Fig. 8).
• Kun lämmityslaitetta käytetään, sähköjohtokela
on avattava kokonaan. Jos johto jää kiepille, se
voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.
KÄYTTÖOHJEET
A) MALLIT HW-220E, HW-220F JA HW-221E
• Käännä termostaattisäädintä vastapäivään
alhaisimmalle säätötasolle.
• Pistä lämmittimen verkkopistoke
pistorasiaan.
• Käännä termostaattisäädintä myötäpäivään
korkeimmalle säätöasteelle nopeaa lämmitystä
varten (kuva 3).
35
. Tämä voi aiheuttaa

Hide quick links:

Advertisement

loading