Download Print this page

Norsk - Honeywell HW-220E User Instructions

Panel heater
Hide thumbs

Advertisement

VIKTIGE SIKKERHETSOPPLYSNINGER
Les igjennom alle sikkerhetsopplysningene før du
tar stråleovnen i bruk. Ta vare på bruksanvisningen
slik at du alltid har den tilgjengelig.
1.
Plasser stråleovnen utenfor barns rekkevidde.
Ikke bruk stråleovnen utendørs.
2.
3.
Plasser stråleovnen på et vannrett, plant og
solid underlag. Kontroller at stråleovnen står
trygt, slik at den hverken kan tippe eller falle
ned. Stråleovnen må bare brukes oppreist og
med monterte føtter.
Ved veggmontering må stråleovnen bare
4.
festes til varmebestandige overflater, aldri til
overflater av tre, plast eller andre brennbare
materialer. Føttene må ikke monteres ved
veggmontering. Overhold sikkerhetsav-
standene i figur 7.
5.
Nettledningen må kveiles helt av. Dersom
ledningen ikke kveiles helt av, kan det føre til
overoppheting og brann.
6.
Ikke bruk skjøteledning, trinnløs hastighets-
regulator eller tidsbryter. Dette kan føre til
overoppheting, brann eller elektrisk støt.
7.
Stråleovnen må bare kobles til en enfaset
stikkontakt med den nettspenningen som er
angitt på typeskiltet.
8.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
stråleovnen ikke er i bruk og når den skal
flyttes, løftes eller rengjøres. La stråleovnen
kjøle seg ned. Ikke trekk ut støpselet ved å dra
i ledningen.
9.
Ikke bruk stråleovnen i nærheten av lett
antennelige gasser eller stoffer, f.eks.
løsemidler, maling, lim osv.
10. Ikke plasser stråleovnen rett under en
stikkontakt.
11. Stråleovnen må ikke brukes i kjøretøyer av noe
slag (f.eks. brakker, heiser, campingvogner,
lastebiler, taubanegondoler) eller lignende
lukkede rom.
12. Forsiktig: Stråleovnen blir varm når den er slått
på. Hold brennbare gjenstander som puter,
sengetøy, møbler, papir, gardiner og klær minst
90 cm unna stråleovnen.
13. Hold stråleovnen ren. Kontroller at frontgitteret
er åpent før strålovnen tas i bruk. Ikke la noen
gjenstander komme inn i stråleovnen.
Stråleovnen må ikke tildekkes (angis av
symbolet
på stråleovnen). Dette kan føre til
overoppheting, brann eller elektrisk støt.

NORSK

14. Stråleovnen må aldri senkes ned i vann eller
andre væsker. Hell aldri vann eller andre
væsker over eller inn i stråleovnen.
15. Rengjør stråleovnen regelmessig. Følg
henvisningene i avsnittet om rengjøring.
16. Ved skader på nettledningen på stråleovnen
må den repareres på et verksted som er
godkjent av produsenten, da dette krever
spesialverktøy.
17. Ikke ta stråleovnen i bruk hvis den er skadet
eller du mistenker at den kan være skadet,
eller den ikke fungerer korrekt. Trekk støpselet
ut av stikkontakten.
MONTERINGSANVISNING
• Stråleovnen kan settes på gulvet med støtteben
eller monteres på veggen
• For å sette stråleovnen på gulvet skyves støttebe-
na på holderne på stråleovnens underside.
• Fest støttebena med de vedlagte skruene
(Fig. 1A). Skru disse fast med en skrutrekker.
• Sett stråleovnen på et jevnt, fritt underlag minst
90 cm borte fra andre gjenstander. Ovnen må
ikke plasseres på en ustabil flate, som f. eks. en
seng eller et langhåret teppe.
• Fest avstandsholderne på baksiden av stråleovnen.
• Fest stråleovnen med monteringshullene, som
finnes på ovnens bakside, på monteringsklem-
mene.
KABELOPPKVEILING
• Monter veggavstandsholderen nede på baksiden
av stråleovnen.
• Kveil nettledningen rundt veggavstandsholderen.
• Når stråleovnen skal tas i bruk, må nettledningen
kveiles helt av igjen. Dersom ledningene ikke
kveiles helt av, kan det føre til overoppheting og
brann.
BRUKSANVISNING
A) MODELL HW-220E, HW-220F og HW-221E
• Drei termostatdreiekontakten mot klokken til det
nederste trinnet ( ).
• Stikk nettstøpselet inn i stikkontakten.
• Drei termostatdreiekontakten med klokken til det
høyeste trinnet (Fig.3).
• Hvis rommet har oppnådd den ønskede tempera-
turen, så dreies termostatdreiekontakten mot
klokken inntil stråleovnen stopper. Driftslyset
slukker. På dette tidspunktet er termostatinnstillin-
29

Hide quick links:

Advertisement

loading