Download Print this page

Česky - Honeywell HW-220E User Instructions

Panel heater
Hide thumbs

Advertisement

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před uvedením infrazářiče do provozu si
přečtěte všechny pokyny. Pečlivě uschovejte
tento návod k použití.
1. Používejte infrazářič na místě
nedostupném pro děti.
2. Nepoužívejte infrazářič pod širým
nebem.
3. Postavte infrazářič na rovnou, pevnou
plochu. Dbejte na dobrou stabilitu, aby
se infrazářič nemohl ani převrátit, ani
spadnout. Používejte infrazářič jenom
ve vzpřímené poloze a pouze s
namontovanými nožičkami.
4. Při montáži na stěnu upevněte infrazářič
výhradně na povrchy odolné proti teplu,
nikdy na dřevěné, umělohmotné nebo
jiné hořlavé povrchy. Nožičky se při
montáži na zeď nesmějí namontovat.
Dbejte na bezpečnostní odstupy, jak jsou
znázorněny na obr. 7.
5. Síťový kabel úplně odmotejte. Síťový
kabel, který není úplně odvinutý, může
vést k přehřátí a být příčinou požáru.
6. Nepoužívejte žádný prodlužovací kabel,
žádný bezestupňový regulátor rychlosti
a žádné spínací hodiny. To může vést
k přehřátí, požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
7. Infrazářič připojujte jen do jednofázové
zásuvky se síťovým napětím uvedeným
na výrobním štítku.
8. Když infrazářič nepoužíváte nebo když
s ním hýbete, berete ho do ruky nebo ho
čistíte, vždycky vytáhněte zástrčku ze
zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
Při vytahování zástrčky netahejte za
šňůru.
9. Nepoužívejte infrazářič v blízkosti
snadno vznětlivých plynů a materiálů,
jako jsou rozpouštědla, laky, lepidla atd.
10. Neumísťujte infrazářič přímo pod
elektrickou zásuvku.
11. Nepoužívejte infrazářič ve vozidlech
všeho druhu (např. stavební vozy, výtahy,
obytné přívěsy, motorová vozidla, kabiny)
a v podobných uzavřených prostorách.
ČESKY
12. Pozor: Infrazářič se během provozu
rozžhaví. Dbejte na to, aby hořlavé
materiály jako polštáře, lůžkoviny,
nábytek, papír, záclony a oblečení byly
alespoň 90 cm od infrazářiče.
13. Udržujte infrazářič v čistotě. Než uvedete
infrazářič do provozu, zajistěte, aby byl
vpředu otevřený. Dbejte na to, aby se do
infrazářiče nedostaly žádné předměty.
Nepřikrývejte infrazářič (označeno
symbolem
vést k přehřátí, požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
14. Nenamáčejte infrazářič do vody nebo
jiných tekutin a nenalévejte vodu nebo
jiné tekutiny nad infrazářičem a nelijte je
ani do něj.
15. Infrazářič pravidelně čistěte a řiďte se
přitom návodem k čištění.
16. Pokud je síťový kabel infrazářiče
poškozený, musí se opravit v dílně
schválené výrobcem, je k tomu totiž
potřeba speciální nářadí.
17. Neuvádějte infrazářič do chodu, pokud
je poškozený nebo by mohl vykazovat
poškození nebo správně nefunguje.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
45
na infrazářiči). To může

Hide quick links:

Advertisement

loading