Download Table of Contents Print this page

Kullanma Tali ~ Matlari - Makita 9047F Instruction Manual

Angle grinder
Hide thumbs Also See for 9047F:

Advertisement

Table of Contents
22. ˘al¶s ¸ ma alan¶ ≥ok fazla s¶cak ve nemli ise veya
iletken toz par≥ac¶klar¶ ile doluysa, kullan¶c¶n¶n
güvenlig ˘ i i≥in k¶sa devre kesicisi (30 mA) kulla-
n¶n.
BU TALI ~ MATLARI MUHAFAZA EDI ~ NI ~ Z.

KULLANMA TALI ~ MATLARI

B¶≥k¶ ag ˘ z¶n¶n tak¶lmas¶ ve ≥¶kar¶lmas¶
Tekerlek siperinin montaj¶ (S ¸ ekil 1)
Bas¶k merkez tekerleg ˘ i veya z¶mpara kesme tekerleg ˘ ini
monte ederken, devaml¶ olarak tekerlek siperini kulla-
n¶n. Tekerlek siper band¶n¶n üzerindeki s ¸ erit ile teker-
lek siperini, yatak muhafazas¶ üzerindeki dis ¸ le ≥ak¶s ¸ a-
cak s ¸ ekilde monte edin. Daha sonra, saat yönünün tersi
istikametinde, tekerlek siperini 160 derece döndürün.
Vidalar¶ tam olarak s¶kt¶g ˘ ¶n¶zdan emin olun.
Yan kabzan¶n montaj¶ (yard¶mc¶ tutacak) (S ¸ ekil 2)
˘al¶s ¸ madan önce, devaml¶ olarak yan kabza cihaza
monteli olmal¶d¶r. Yan kabza, kullan¶m kolayl¶g ˘ ¶ ve
siperin uygun yerles ¸ mesi durumlar¶ gözetilerek, her-
hangi ü≥ taraftan birine monte edilebilir. ˘al¶s ¸ ma
esnas¶nda, cihaz¶n anahtar tutacag ˘ ¶ ve yan kabza, s¶k¶ca
her iki elle tutulmal¶d¶r.
Bas¶k merkez tekerleg ˘ in montaj¶ ve sökülmesi
(S ¸ ekil 3 ve 4)
Önemli:
Tekerleg ˘ in montaj¶ ve sökülmesinden önce cihaz¶n
kapal¶ ve pirizinin de ≥ekik oldug ˘ undan her zaman
emin olunuz.
I ~ ≥ bilezig ˘ i, mile monte edin. Tekerleg ˘ i, i≥ bilezig ˘ e
yerles ¸ tirin ve s¶kma somunu ile mile vidalay¶n.
S¶kma
somununu
dönmeyecek s ¸ ekilde s ¸ aft¶ s¶k¶ca tutun, ve s¶kma somun
anahtar¶n¶ kullanarak saat yönünde ≥evirip s¶k¶las ¸ t¶r¶n.
NOT:
Sekonder bilezik
9047F, 9057F, 9049F, 9059F, 9047SF, 9057SF, 9049SF
ve 9059SF modelleri, standard olarak sekonder bilezik
ile donat¶lm¶s ¸ t¶r.
Konvansiyonel tiplerle kars ¸ ¶las ¸ t¶r¶ld¶g ˘ ¶nda, s¶kma
somunu, normalin 1/3 oran¶ndaki ≥aba ile ≥özülebilir.
˘al¶s ¸ t¶rma (Anahtarlama I ~ s ¸ lemi) (S ¸ ekil 5)
UYARI:
Cihaz¶ ≥al¶s ¸ t¶rmadan önce, anahtar tetig ˘ inin dog ˘ ru
olarak is ¸ ledig ˘ inden ve serbest b¶rak¶ld¶g ˘ ¶nda 'OFF'
pozisyonuna geri döndüg ˘ ünden her zaman emin
olunuz.
I ~ ngiltere, Avusturalya, Franza ve Cezayir i≥in
Tetig ˘ in kazara is ¸ lemesini önlemek i≥in, cihaz bir kilit
kolu ile donat¶lm¶s ¸ t¶r. Cihaz¶ ≥al¶s ¸ t¶rmaya bas ¸ lamak
i≥in, kilit kolunu i≥eri itip, tetig ˘ i ≥ekin. Durdurmak
i≥in, tetig ˘ i serbest b¶rak¶n.
38
sag ˘ lamlas ¸ t¶rmak
i≥in,
Almanya, Avusturya, I ~ talya, Hollanda, Bel≥ika,
I ~ spanya, Portekiz, Danimarka, I ~ sve≥, Norve≥,
Finlandiya ve Yunanistan i≥in
Tetig ˘ in kazara is ¸ lemesini önlemek i≥in, cihaz bir kilit
kolu ile donat¶lm¶s ¸ t¶r. Cihaz¶ ≥al¶s ¸ t¶rmaya bas ¸ lamak
i≥in, kilit kolunu i≥eri itip, tetig ˘ i ≥ekin. Durdurmak
i≥in, tetig ˘ i serbest b¶rak¶n. Sürekli is ¸ lem i≥in, kilit
kolunu i≥eri itip tetig ˘ i ≥ekin ve kilit kolunu biraz daha
i≥eri iteleyin. Kilitli pozisyon durumundan cihaz¶ dur-
durmak i≥in, tetig ˘ i tamamen ≥ekip, sonra serbest
b¶rak¶n.
Yukar¶daki belirtilen ülkeler d¶s ¸ ¶ndakiler i≥in
Cihaz¶ ≥al¶s ¸ t¶rmak i≥in, tetig ˘ i ≥ekin. Durdurmak i≥in
tetig ˘ i serbest b¶rak¶n. Sürekli ≥al¶s ¸ ma modu i≥in, tetig ˘ i
≥ektikten sonra, kilit kolunu itin. Cihaz¶ kilitli pozisyon
s¶ras¶nda durdurmak i≥in, tetig ˘ i tam olarak ≥ektikten
sonra, serbest b¶rak¶n.
NOT:
9047S, 9057S, 9049S, 9059S, 9047SF, 9057SF,
9049SF ve 9059SF modelleri, ≥al¶s ¸ t¶r¶ld¶ktan sonra,
yavas ¸ ≥a h¶zlanmaya bas ¸ larlar. Bu yavas ¸ h¶zlanma özel-
lig ˘ i, sars¶nt¶s¶z bir ≥al¶s ¸ ma ve daha az operatör zahmeti
sag ˘ lar.
I ~ s ¸ letme (S ¸ ekil 6)
Cihaz¶ s¶k¶ca tutun. Cihaz¶ ≥al¶s ¸ t¶r¶n ve tekerlek veya
diski yap¶lacak is ¸ e uygulay¶n. Genellikle, cihaz¶n te-
kerlek veya diski, ≥al¶s ¸ ¶lan yüzeye 15 – 30 derece a≥¶
ile tutulur. Yeni bir tekerlekle ≥al¶s ¸ ma esnas¶nda, cihaz¶
B yönünde kullanmay¶n; bu durum is ¸ par≥as¶n¶ keserek
zarara neden olabilir. Eg ˘ er tekerleg ˘ in kös ¸ eleri, kul-
lan¶m nedeniyle yuvarlaklas ¸ m¶s ¸ sa, tekerlek hem A hem
de B istikametlerinde kullan¶labilir.
UYARI:
• Cihaza hi≥bir zaman kuvvet uygulamaya gerek yok-
tur. Cihaz¶n ag ˘ ¶rl¶g ˘ ¶ yeteri derecede bas¶n≥ sag ˘ lamaya
yeterlidir. Kuvvet uygulanmas¶ ve fazla bas¶n≥, teh-
mil
likeli tekerlek k¶r¶lmalar¶na sebebiyet verebilir.
• As ¸ ¶nm¶s ¸ tekerlek kullan¶m¶, tekerleg ˘ in par≥alanma-
s¶na ve ciddi s ¸ ahsi yaralanmalara neden olabilir.
Bas¶k merkez tekerleg ˘ i, ≥ap¶ 115 mm'den daha az
kalacak s ¸ ekilde as ¸ ¶nm¶s ¸ sa kullan¶lmamal¶d¶r. Bu nok-
tadan sonra tekerleg ˘ in kullan¶lmas¶ güvenli deg ˘ idir
ve bu durumdaki tekerlekler servisten al¶nmal¶ ve
tamamen kullan¶lmaz hale getirilmesi amac¶yla bi-
lerek par≥alanmal¶d¶r.
BAKIM
DI ~ KKAT:
Makinan¶z üzerinde herhangi bir is ¸ lem yapmadan
önce, makinan¶n kapal¶ ve pil kartrijinin ≥¶kar¶lm¶s ¸
oldug ˘ undan emin olunuz.
Karbon f¶r≥alar¶n deg ˘ is ¸ tirilmesi (S ¸ ekil 7)
Karbon f¶r≥alar¶n deg ˘ is ¸ tirilmesi gerektig ˘ i zaman, cihaz
kendi kendine stop eder. Böyle bir durum oldug ˘ u
zaman, karbon f¶r≥alar yenilenmelidir. Sadece ayn¶
özellikte olan karbon f¶r≥alar kullan¶lmal¶d¶r.
Ürün güvenlig ˘ i i≥in, makinan¶n tamir, bak¶m¶ ve
ayarlama is ¸ lemleri Makita Yetkili Servislerince yap¶l-
mal¶dir.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents