Download Table of Contents Print this page

Makita 9047F Instruction Manual page 31

Angle grinder
Hide thumbs Also See for 9047F:

Advertisement

Table of Contents
22. Hvis arbeidsstedet er meget varmt og fuktig,
eller veldig forurenset av ledende støv, må en
kortslutningsbryter (30mA) benyttes for å
garantere operatørens sikkerhet.
23. Bruk ikke verktøyet på noen som helst mate-
rialer som inneholder asbest.
24. Bruk ikke vann eller slipeolje.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
BRUKSANVISNINGER
Montering av vernedeksel (Fig. 1)
Når en skive med senket midte eller en slipende
kappeskive brukes, må vernet alltid være påmontert.
Monter vernet med tappen på vernets bånd passet
inn etter utsparingen på kulelagerboksen. Roter så
skivevernet 160 grader moturs. Trekk skruen fors-
varlig til.
Montering av støttehåndtak (hjelpehåndtak)
(Fig. 2)
Monter alltid støttehåndtaket på maskinen før bruk.
Støttehåndtaket kan monteres i en av tre stillinger på
maskinsiden etter brukerens behov samtidig som
vernene holdes på plass. Hold alltid tak i maskinens
bryterhåndtak og støttehåndtaket med begge hender
under arbeidet.
Montering og demontering av skive
med forsenket nav (Fig. 3 og 4)
Viktig:
Sørg alltid for at verktøyet er avslått og støpslet tatt ut
av stikkontakten før montering og demontering av
slipeskive.
Monter den indre flensen på spindelen. Fest
slipeskiven oppå flensen og skru låsemutteren fast på
spindelen.
Låsemutteren strammes ved å trykke på spindellåsen
slik at spindelen ikke kan rotere. Deretter strammes
festemutteren med hakenøkkelen med urviserne.
Slipeskiven demonteres ved å følge montering-
sprosedyren i omvendt rekkefølge.
MERKNAD:
Superflens
Modellene 9047F, 9057F, 9049F, 9059F, 9047SF,
9057SF, 9049SF, og 9059SF har alle en superflens
som standardutstyr.
Det trengs bare 1/3 antrengelse for å løsne låsemut-
teren i forhold til konvensjonell type låsemutter.
AV/PÅ-bryter (Fig. 5)
NB!
Før verktøyets støpsel settes i en stikkontakt, bør du
sjekke at PÅ/AV-bryteren virker som den skal og går
tilbake til ''OFF''-posisjon når den slippes.
Gjelder Storbritannia, Australia, Frankrike og
Algerie
For å hindre at bryteren aktiveres ved et uhell, er
maskinen utstyrt med en sperrehendel. Maskinen
startes ved å trykke inn sperrehendelen og så bry-
teren. Slipp bryteren for å stoppe.
Gjelder Tyskland, Østerrike, Italia, Holland,
Belgia, Spania, Portugal, Danmark,
Sverige, Norge, Finland og Hellas
For å hindre at bryeren aktiveres ved et uhell, er
maskinen utstyrt med en sperrehendel. Maskinen
startes ved å skyve inn låsehendelen og så trykke på
bryteren. Slipp bryteren for å stoppe. For kontinuerlig
drift, skyv inn hendelen, trykk på bryteren og skyv så
låsehendelen lenger inn. Maskinen stoppes fra sper-
ret stilling ved å trykke bryteren helt inn og så slippe
den.
Gjelder andre enn de ovenfor nevnte land
Maskinen startes ved å trykke på bryteren. Slipp
bryteren for å stoppe. Når kontinuerlig drift er ønske-
lig, trykk på bryteren og så på sperrehendelen. Mas-
kinen frigjøres fra sperret stilling ved å trykke bryteren
helt inn og så slippe den.
MERKNAD:
Modellene 9047S, 9057S, 9049S, 9059S, 9047SF,
9057SF, 9049SF og 9059SF begynner å gå langsomt
når de settes igang. Denne myk-start-egenskapen
sikrer jevnere arbeid og gjør arbeidet mindre slitsomt
for brukeren.
Sliping (Fig. 6)
Hold godt fast i maskinen. Slå den på og la deretter
slipeskiven komme i berøring med arbeidsstykket.
Slipeskiven eller -hjulet skal vanligvis holdes i en
vinkel på 15° – 30° på arbeidsstykket.
Under innkjøringsperioden av en ny skive, må slipe-
maskinen ikke brukes i retning B da det vil forårsake
at det skjæres inn i arbeidsstykket. Når kanten på
skiven er avrundet etter bruk, kan den brukes i både
A og B retning.
ADVARSEL:
• Det er ikke nødvendig å legge trykk på verktøyet.
Verktøyets egen vekt gir stort nok trykk. Ekstra trykk
og bruk av makt kan være farlig dersom skiven
skulle brekke.
• Kontinuerlig bruk av en slitt skive kan resultere i at
skiven eksploderer med alvorlig personskade til
følge. Skive med forsenket nav må ikke brukes når
den er slitt ned til 115 mm i diameter. Bruk av en så
nedslitt skive er uforsvarlig og den må derfor fjernes
og destrueres.
SERVICE
NB!
Før servicearbeider utføres på vinkelsliperen må det
passes på at denne er slått av og at støpselet er
trukket ut av stikkontakten.
Utskifting av kullbørster (Fig. 7)
Når det er nødvendig å skifte kullbørstene, vill de
automatisk stanse maskinen. Når dette skjar må
begge kullbørstene skiftes ut samtidig. Bare identiske
kullbørster må brukes.
For å garantere at maskinen arbeider sikkert og
pålitelig bør reparasjoner, servicearbeider eller innstil-
linger utføres av et autorisert Makita-serviceverksted.
31

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents