Download Table of Contents Print this page

Makita 9047F Instruction Manual page 29

Angle grinder
Hide thumbs Also See for 9047F:

Advertisement

Table of Contents
UNDERHÅLL
FÖRSIKTIGHET:
Förvissa dig alltid om att nätkabeln dragits ut ur
vägguttaget och att maskinen är frånkopplad innan
något arbete utförs på maskinen.
Utbyte av kolborstar (Fig. 7)
Då kolborstarna behöver bytas ut, stänger de auto-
matiskt av maskinen. Då detta inträffar, byt ut båda
kolborstarna samtidigt. Använd endast identiska kol-
borstar.
För att bibehålla produktens säkerhet och tillförlitlig-
het, bör alltid reparationer, underhållsservice och
justeringar utföras av auktoriserad Makita service-
verkstad.
29

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents