Download Table of Contents Print this page

Tekniska Data - Makita 9047F Instruction Manual

Angle grinder
Hide thumbs Also See for 9047F:

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
1 Sprängskydd för sliprondell
2 Skruv
3 Skåra
4 Sidohandtag
5 Låsmutter

TEKNISKA DATA

Modell
Sliprondellens diameter ........................................ 180 mm
Spindelns gänga ................................................... M14
Obelastat varvtal/min (min
Total längd ............................................................ 470 mm
Nettovikt ............................................................... 4,8 kg
• På grund av det kontinuerliga programmet för for-
skning och utveckling, kan här angivna tekniska
data ändras utan föregående meddelande.
• Observera: Tekniska data kan variera i olika länder.
Strömförsörjning
Maskinen får endast anslutas till nät med samma
spänning som anges på typplåten och kan endast
köras med enfas växelström. Den är dubbelisolerad i
enlighet med europeisk standard och kan därför
anslutas till vägguttag som saknar skyddsjord.
För modellerna 9047, 9049, 9057 och 9059,
allmänna lågspännings distributionssystem på
mellan 220 V och 250 V
Att koppla om driften på elektriska apparater orsakar
spänningsförändringar. Drift av denna apparat under
olämpliga elnätsförhållanden kan ha en negativ
påverkan på driften av annan utrustning. Om elnätet
har en impedans på 0,22 (för 9047 och 9049)/0,24
(för 9057 och 9059) ohm eller mindre kan man anta
att det inte uppstår någon negativ påverkan av driften.
Det nätuttag som används till den här apparaten
måste vara skyddat med en säkring eller skyddande
brytkrets med långsam brytkarakteristik.
Säkerhetstips
För din egen säkerhets skull, bör du läsa igenom de
medföljande säkerhetsföreskrifterna.
SÄRSKILDA SÄKERHETS-
FÖRESKRIFTER FÖR VERKTYGET
1. Bär alltid ögonskydd och hörselskydd under
arbetet.
2. Se alltid till att verktyget är avstängt och nät-
kontakten utdragen, innan något arbete utförs
på verktyget.
3. Håll skydden på plats.
4. Använd endast rondeller av korrekt storlek,
vars maximala driftshastighet är minst lika
hög som det värde för obelastat varvtal som
finns angivet på verktygets typplåt. Var noga
med att endast använda glasfiberförstärkta
rondeller vid användning av sliprondeller med
försänkt nav.
Förklaring av allmän översikt
6 Sliprondell med försänkt nav
7 Inre fläns
8 Superfläns
9 Tappnyckel för låsmutter
0 Spindellås
9047/9047S
9047F/9047SF 9057F/9057SF 9049F/9049SF 9059F/9059SF
–1
) ................................ 8 500
q Strömställare
w Låsknapp
e Lock för kolborsthållare
r Skruvmejsel
9057/9057S
180 mm
M14
8 500
470 mm
5,1 kg
5. Kontrollera
sliprondellen
användning för att upptäcka sprickor eller
andra skador. Ersätt genast sliprondeller som
har sprickor eller andra skador.
6. Följ tillverkarens anvisningar, för korrekt mon-
tering och användning av rondeller. Hantera
och förvara rondeller med försiktighet.
7. Använd inte en separat reduceringshylsa eller
adapter för att passa till stora hålsliprondeller.
8. Använd endast flänsar som är avsedda för det
här verktyget.
9. Var försiktig så att spindeln, flänsen (speciellt
monteringssidan) eller låsmuttern inte skadas.
Skador på någon av dessa delar kan medföra
att rondellen förstörs.
10. För verktyg, avsedda att förses med rondeller
med gängat hål, bör du se till att gängan i
rondellen är tillräckligt lång, så att hela spin-
delns längd kan gå in.
11. Provkör verktyget på högsta obelastade
varvtal i minst 30 sekunder på en säker plats,
innan det används på det faktiska arbetssty-
cket. Kontrollera att rondellen inte vibrerar
eller skakar, vilket kan tyda på dålig montering
eller en dåligt balanserad rondell. Kontrollera
verktyget för att avgöra orsaken.
12. Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt stöt-
tat.
13. Håll verktyget stadigt.
14. Håll händerna på avstånd från roterande delar.
15. Se till att basrondellen inte vidrör arbetssty-
cket, innan strömställaren kopplas på.
16. Använd den avsedda ytan på sliprondellen när
slipningen genomförs.
17. Använd inte kapskivor för sidoslipning.
18. Se upp för omkringflygande gnistor. Håll verk-
tyget så att gnistor flyger iväg bort ifrån dig
själv, andra personer och lättantändliga mate-
rial i närheten.
19. Var uppmärksam på att rondellen fortsätter att
rotera även efter att verktyget har stängts av.
20. Vidrör inte arbetsstycket omedelbart efter avs-
lutat arbete. Det kan vara extremt varmt och
orsaka brännskador.
9049/9049S
9059/9059S
230 mm
230 mm
M14
M14
6 600
6 600
470 mm
470 mm
4,8 kg
5,1 kg
noggrant
före
27

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents