Download Table of Contents Print this page

Tekniset Tiedot - Makita 9047F Instruction Manual

Angle grinder
Hide thumbs Also See for 9047F:

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
1 Laikan suojus
2 Ruuvi
3 Kolo
4 Sivukahva
5 Lukkomutteri

TEKNISET TIEDOT

Malli
Hiomalaikan halkaisija .......................................... 180 mm
Karan kierre .......................................................... M14
Tyhjäkäyntikierrosluku (min
Kokonaispatuus .................................................... 470 mm
Nettopaino ............................................................. 4,8 kg
• Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidä-
tämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä
ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
• Huomaa: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella
eri maissa.
Virransyöttö
Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteeseen,
jonka jännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu.
Laitetta voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella
vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty
eurooppalaisten
standardien
voidaan tästä syystä liittää maadoittamattomaan pis-
torasiaan.
Yleiset
220 V
johtoverkot malleille 9047, 9049, 9057 ja 9059
Sähkölaitteiden kytkennät aiheuttavat jännitteen vaih-
telua. Tämän laitteen käyttäminen saattaa epäsuotui-
sissa oloissa haitata muiden laitteiden toimintaa. Vir-
tajohdon impedanssin ollessa 0,22 (mallit 9047 ja
9049)/0,24 (mallit 9057 ja 9059) ohmia tai vähemmän
voidaan olettaa, että haitallisia vaikutuksia ei esiinny.
Tämä laite tulee kytkeä pistorasiaan, joka on suojattu
sulakkeella tai suojaavalla virrankatkaisimella, jossa
on hidas laukaisu.
Turvaohjeita
Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat
turvaohjeet.
LISÄÄ TURVALLISUUSOHJEITA
KONEELLE
1. Käytä työskentelyn aikana aina suojalaseja ja
kuulosuojaimia.
2. Varmista aina ennen koneelle tehtäviä töitä,
että virta on katkaistu ja virtajohto irrotettu
pistorasiasta.
3. Pidä suojukset paikallaan.
4. Käytä vain oikean kokoisia laikkoja, joiden
suurin käyttönopeus on vähintään yhtä suuri
kuin koneen arvokilvessä mainittu tyhjäkäyn-
tinopeus (No Load RPM). Kun käytät keskeltä
ohennettua laikka, käytä vain lasikuituvah-
vistettua laikkaa.
32
6 Keskeltä ohennettu laikka
7 Sisälaippa
8 Superlaippa
9 Lukkomutteriavain
0 Karalukitus
–1
) .............................. 8 500
mukaisesti,
ja
250 V
matalajännitteiset
Yleisselostus
9047/9047S
9057/9057S
9047F/9047SF 9057F/9057SF 9049F/9049SF 9059F/9059SF
180 mm
M14
8 500
470 mm
5,1 kg
5. Tarkista laikka ennen käyttöä huolellisesti
murtumien ja vaurioiden varalta. Vaihda mur-
tunut tai vioittunut laikka välittömästi uuteen.
6. Noudata valmistajan ohjeita laikan asennuk-
sesta ja käytöstä. Käsittele laikkoja varoen ja
säilytä niitä huolellisesti.
7. Älä
käytä
sovitinta isoaukkoisten hiomalaikkojen kiin-
nittämiseen.
8. Käytä vain tälle koneelle tarkoitettuja laippoja.
9. Älä vioita karaa, laippaa (etenkään asennus-
se
pintaa) äläkä lukkomutteria. Näiden osien
vioittuminen voi aiheuttaa laikan rikkoutumi-
sen.
10. Kun käytät kierteisellä reiällä varustetuille lai-
koille tarkoitettua konetta varmista, että laikan
kierteet ovat riittävän pitkät karan pituudelle.
11. Testaa laitetta turvallisessa paikassa suurim-
malla
30 sekunnin ajan, ennen kuin käytät sitä työ-
kappaleeseen. Lopeta välittömästi, jos havait-
set värinää tai huojuntaa, jotka kielivät huo-
nosta
tasapainotetusta laikasta. Tutki kone selvit-
tääksesi syyn.
12. Varmista, että työkappale on kunnolla tuettu.
13. Pitele konetta tiukasti.
14. Pidä kädet loitolla pyörivistä osista.
15. Varmista ennen käynnistämistä, että laikka ei
kosketa työkappaletta.
16. Käytä hiomiseen laikan siihen tarkoitettua
osaa.
17. Älä käytä katkaisulaikkaa sivuttaiseen hiomi-
seen.
18. Varo lentäviä kipinöitä. Pidä konetta siten, että
kipinät lentävät poispäin itsestäsi ja muista
ihmisistä ja palavista materiaaleista.
19. Muista, että laikka jatkaa pyörimistä sen jäl-
keen, kun kone on sammutettu.
20. Älä koske työkappaletta välittömästi käytön
jälkeen. Se voi olla erittäin kuuma ja se voi
polttaa ihoasi.
21. Aseta kone siten, että virtajohto jää työsken-
telyn aikana aina koneen taakse.
q Liipaisinkytkin
w Lukituskytkin
e Harjanpitimen kansi
r Ruuvitaltta
9049/9049S
230 mm
M14
6 600
470 mm
4,8 kg
erillistä
supistusholkkia
tyhjäkäyntinopeudella
asennuksesta
tai
9059/9059S
230 mm
M14
6 600
470 mm
5,1 kg
äläkä
vähintään
huonosti

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents