Tekniske Data - Makita 9047F Instruction Manual

Angle grinder
Hide thumbs Also See for 9047F:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 4
NORSK
1 Vernedeksel
2 Skrue
3 Utsparing
4 Støttehåndtak
5 Låsemutter

TEKNISKE DATA

Modell
Diameter for slipeskive med forsenket nav .......... 180 mm
Spindelgjenge ....................................................... M14
-1
Tomgangsturtall (min
Totallengde ............................................................ 470 mm
Nettovekt ............................................................... 4,8 kg
• Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklings-
programmet, forbeholder vi oss retten til å foreta
endringer i tekniske data uten forvarsel.
• Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Strømforsyning
Maskinen må kun koples til den spenning som er
angitt på typeskiltet og arbeider kun med enfas-
vekselstrøm. Den er dobbelt verneisolert i henhold til
de Europeiske Direktiver og kan derfor også koples til
stikkontakter uten jording.
For modellene 9047, 9049, 9057 og 9059,
offentlige lavspennings distribueringssystemer
på mellom 220 V og 250 V
Bryteroperasjoner i elektriske apparater medfører
spenningsvariasjoner. Hvis dette apparatet brukes
under dårlige strømforhold, kan det ha negativ inn-
virkning på betjeningen av annet utstyr. Med en
nettimpedans som tilsvarer eller er lavere enn 0,22 (til
9047 og 9049)/0,24 (til 9057 og 9059) Ohms, vil det
sannsynligvis ikke oppstå slike negative virkninger.
Stikkontakten som brukes til dette apparatet må være
beskyttet med en sikring eller beskyttende overbelast-
ningsbryter med langsom utløsermekanisme.
Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de
medfølgende sikkerhetsreglene.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER
1. Bruk alltid vernebriller og hørselvern når verk-
tøyet betjenes.
2. Påse alltid at verktøyet er slått av og støpslet
trukket ut av stikkontakten før evntuelt arbeid
på verktøyet utføres.
3. Vernene må være på plass.
4. Bruk bare skiver av korrekt størrelse og skiver
som har en maksimums driftshastighet som er
minst like høy som Tomgangshastighet, angitt
på merkeplaten. Når skiver med forsenket
navn benyttes, må de være av forsterket fiber-
glass.
5. Sjekk skiven nøye for sprekker eller skader før
bruk. En sprukken eller ødelagt eller skive, må
skiftes ut omgående.
30
Forklaring til generell oversikt
6 Skive med forsenket nav
7 Indre flens
8 Superflens
9 Skrunøkkel til låsemutter
0 Spindellås
) ......................................... 8 500
9047/9047S
9057/9057S
9047F/9047SF 9057F/9057SF 9049F/9049SF 9059F/9059SF
180 mm
M14
8 500
470 mm
5,1 kg
6. Følg anvisningene fra produsenten for korrekt
montering og bruk av skiver. Skiver må
behandles og oppbevares med varsomhet.
7. Det må ikke benyttes separate reduksjons-
bøssinger
slipeskiver med stort hull.
8. Bruk bare flenser som er spesifisert for dette
verktøyet.
9. Utsett ikke spindel, flense (spesielt monter-
ingsflaten) eller låsemutteren for skader.
Skader på disse delene kan resultere i at
skiven knekker.
10. For verktøy som er beregnet til å brukes med
gjenghullskive, må det påses at gjengen i
hullet er lang nok til at den aksepterer spindel-
lengen.
11. Før verktøyet brukes på det aktuelle emnet,
må verktøyet prøvekjøres på høyeste tom-
gangshastighet i minst 30 sekunder i en sikker
posisjon. Stopp omgående hvis det forekom-
mer vibrasjoner eller slingring av noe slag
som kan være tegn på feil montering eller
dårlig balansert hjul. Sjekk verktøyet for å
finne årsaken.
12. Sørg for at arbeidsemnet er forsvarlig støttet
opp.
13. Hold godt tak i verktøyet.
14. Hold hendene unna roterende deler.
15. Påse at selve skiven ikke berører arbeidsem-
net før bryteren slås på.
16. Bruk den spesifiserte flaten av skiven til å
utføre slipingen.
17. Kappeskiven må ikke brukes til sidesliping.
18. Se opp for gnister. Hold verktøyet slik at gnis-
ter spruter bort fra operatøren og andre per-
soner eller brennbart materiale.
19. Vær oppmerksom på at skiven fortsetter å
rotere etter at bryteren er slått av.
20. Rør ikke arbeidsemnet like etter en arbeidsop-
erasjon; det kan være meget varmt og forår-
sake forbrenninger.
21. Plasser verktøyet slik at nettledningen alltid
befinner seg bak verktøyet under drift.
q Bryter
w Låsehendel
e Børsteholderhette
r Skrutrekker
9049/9049S
9059/9059S
230 mm
M14
6 600
470 mm
4,8 kg
eller
adaptere
for
230 mm
M14
6 600
470 mm
5,1 kg
å
tilpasse

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents