Samsung Vacuum Cleaner Operating Instructions Manual

Vacuum cleaner
Hide thumbs Also See for Vacuum Cleaner:

Advertisement

Available languages

Available languages

èõãÖëéë
èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ˝ÚËÏ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ‰‡ÌÌÛ˛
àÌÒÚÛÍˆË˛.
è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ËÁÏÂÌflÚ¸ ÒÔˆËÙË͇ˆËË ·ÂÁ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl.
á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/global/register
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
RU

Operating Instructions

EN
Kasutusjuhis
ET
Naudojimo instrukcija
LT
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
LV
Operating Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Samsung Vacuum Cleaner

 • Page 1: Operating Instructions

  Naudojimo instrukcija LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Operating Instructions èõãÖëéë èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ˝ÚËÏ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ‰‡ÌÌÛ˛ àÌÒÚÛÍˆË˛. è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË. èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ËÁÏÂÌflÚ¸ ÒÔˆËÙË͇ˆËË ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl. á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/global/register...
 • Page 2 ÇÄÜçõÖ åÖêõ èêÖÑéëíéêéÜçéëíà 1. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ‚Ò ËÌÒÚÛ͈ËË. èÂʉÂ, ˜ÂÏ ‚Íβ˜‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ,۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌË ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ‚ ‚‡¯ÂÏ ‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌ˲ ÔËÚ‡ÌËfl, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ Ú‡·Î˘ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ‰Ìˢ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. 2. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ : ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÏÓÍ˚ı ÍÓ‚Ó‚ ËÎË ÔÓÎÓ‚.
 • Page 3 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï ëÓÒÚ‡‚Ì˚ ˜‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. äÓ„‰‡ ‚˚ Ì ÔÓθÁÛÂÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ, Á‡Ô‡ÍÛÈÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÔÓ·. ï‡ÌÂÌË ̇҇‰ÍË RU-3...
 • Page 4 èéãúáéÇÄçàÖ èõãÖëéëéå 2-1 ëÖíÖÇéâ òçìê 2-2 ÇõäãûóÄíÖãú - ÍÓÌÚÓθ ÏÓ˘ÌÓÒÚË - ÍÓÌÚÓθ ÏÓ˘ÌÓÒÚË èêàåÖóÄçàÖ : éÚÒÓ‰ËÌflfl ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË, - ‚ÍÔ/‚˚ÍÎ - ‚ÍÔ/‚˚ÍÎ ·ÂËÚÂÒ¸ Á‡ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ Ò‡Ï ¯ÌÛ, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ËÁÎË¯Ì˛˛ ̇„ÛÁÍÛ Ì‡ ¯ÌÛ. 2-3 êÖÉìãüíéê åéôçéëíà( ÚÓθÍÓ ÍÓÌÚÓθ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ) MIN = ÑÎfl...
 • Page 5 2-5 àëèéãúáéÇÄçàÖ çÄëÄÑéä çÖ Çé ÇëÖï çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï åéÑÖãüï ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÔÓ· ç‡Ò‡‰Í ‡ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ‚ ˘ÂÎflı ôÖíäÄ Ñãü èõãà çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï ÑÎfl Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ˜ËÒÚÍË ÓÚ‰ÂÎËÚ ÔÓÁ‡˜Ì˚È ·‡‡·‡Ì. çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌÓÊÌˈ ÓÚÂʸÚ ôÂÚ͇...
 • Page 6 ôÖíäÄ Ñãü èõãà çÄëÄÑäÄ Ñãü óàëíäà Ç ôÖãüï - àÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚÛ - àÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚÛ Ì‡Ò‡‰ÍÛ - ÑÎfl ÒÓı‡ÌÂÌËfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ ˘ÂÚÍÛ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ‡‰Ë‡ÚÓÓ‚ ̇҇‰ÍË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË Ô˚ÎË Ò Ï·ÂÎË, ÓÚÓÔÎÂÌËfl, ‚ ۄ·ı ÔÓ· Ó˜Ë˘‡ÈÚ ÂÂ Ò ÔÓÎÓÍ, ÍÌË„ ËÚ.Ô. ÍÓÏ̇Ú˚, ÏÂʉÛ...
 • Page 7 3-2 ìèêÄÇãÖçàÖ èéíéäéå ÇéáÑìïÄ ÑÎfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ò ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï Ï¯ÍÓÏ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË (ÓÔˆËfl) ÖÒÎË ÔÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl χÚÂ˜‡Ú˚È Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ì‡ÔÓÎÌËÎÒfl Ô˚θ˛, ÔÓ˜ËÒÚËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ Ó ·‡ÚÌÓ. ÇÌËχÌË : ç Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇. óàëíäÄ ÇïéÑçéÉé îàãúíêÄ çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï...
 • Page 8 - Öëãà ÇéáçàäãÄ èêéÅãÖåÄ èêéÅãÖåÄ èêàóàçÄ êÖòÖçàÖ ç ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ. èÓ‚Â¸Ú ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ, ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ Ñ‚Ë„‡ÚÂθ Ì ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl. Ë ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ. чÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÛ ÓÒÚ˚Ú¸. ë‡·ÓڇΠÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ. åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ç‡Ò‡‰Í‡, ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ¯Î‡Ì„ 쉇ÎËÚ Á‡ÒÚfl‚¯ËÈ Ô‰ÏÂÚ. ËÎË Ú۷͇ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì˚. ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl. ëÂÚ‚ÓÈ...
 • Page 9: Vacuum Cleaner

  VACUUM CLEANER Before operating this unit, please read the instructions carefully. For indoor use only. The appliance is not intended for use by young persons or infirm persons without supervision. Register your product at www.samsung.com/global/register...
 • Page 10: Important Safeguards

  Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Replace the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
 • Page 11: Assembling The Cleaner

  ASSEMBLING THE CLEANER OPTION OPTION Features may vary according to model. For storage, park the floor nozzle. Tool storage EN-3...
 • Page 12: Operating Your Cleaner

  OPERATING YOUR CLEANER 2-1 POWER CORD 2-2 ON/OFF SWITCH - VOLUME TYPE - VOLUME TYPE NOTE : When removing the plug from the - ON/OFF TYPE - ON/OFF TYPE socket, please take care to grasp the plug, not the cord in order to avoid undue stress.
 • Page 13 2-5 USING FLOOR TOOLS OPTION OPTION Floor nozzle Crevice Dusting Detach transparent drum cover for easy cleaning. OPTION OPTION Cut off pet hairs or threads Blanket brush Bedclothes or Blanket surrounding brush by using scissors. Features may vary according to model. EN-5...
 • Page 14: Indicator Lights

  DUSTING BRUSH CREVICE TOOL - Dusting brush for - Crevice tool for - For efficiency. clean furniture. shelves, radiators, crevices, Floor Nozzle with books, etc. corners, between Crevice Tool. cushions. INDICATOR LIGHTS When the indicator color has changed Please replace the dust bag. 3-1 CHANGING THE DUST BAG 3-2 FOR CLOTH BAG (OPTION) After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.
 • Page 15: Cleaning The Inlet Filter

  Vacuum cleaner does not Check hose and replace if Crack or hole in hose. pick up dirt. required. This Vacuum cleaner is approved the following. EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC EN-7...
 • Page 17 TOLMUIMEJA Palun lugege alljärgnevad juhised hoolega läbi enne seadme kasutamist. Ainult siseruumides kasutamiseks. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks laste ega põdurate inimeste poolt ilma järelevalveta.
 • Page 18 OLULISED OHUTUSABINÕUD 1. Lugege kõik juhised hoolikalt läbi. Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et võrgupinge vastab tolmuimeja põhjaplaadil näidatud pingele. 2. HOIATUS: Ärge kasutage tolmuimejat märja vaiba või põranda puhastamiseks. Ärge tõmmake tolmuimejasse vett. 3. Kõnealune seade ei ole mõeldud ilma järelvalveta kasutamiseks noorte või ebakindlate isikute poolt, välja arvatud juhul, kui neid asjakohaselt juhendab vastutav isik, kes tagab seadme ohutu kasutamise.
 • Page 19 TOLMUIMEJA KOKKUPANEK VALIKVARIANT VALIKVARIANT Erinevad mudelid võivad veidi erineda. Kui te tolmuimejat ei kasuta, asetage otsik hoidikusse. Seadmete hoidmine ET-3...
 • Page 20 TOLMUIMEJA KASUTAMINE VOOLUJUHE000000000 2-2 SISSE-VÄLJA LÜLITI - MAHTMUDEL - MAHTMUDEL NOTE : When removing the - SISSE/VÄLJA - SISSE/VÄLJA plug from the (ON/OFF) MUDEL (ON/OFF) MUDEL socket, please take care to grasp the plug, not the cord in order to avoid undue stress.
 • Page 21 2-5 PÕRANDAPUHASTUSVAHENDITE KASUTAMINE VALIKVARIANT VALIKVARIANT PÕRANDA OTSIK PRAO- OTSIK TOLMUHARI Puhastamise kergendamiseks eemaldage läipaistev silindri kate (kaas). VALIKVARIANT VALIKVARIANT Lõigake kääridega ära harja külge VOODIRIIET VOODIRIIDED või TEKK jäänud lemmikloomade karvad või E HARI niiditükid. Erinevad mudelid võivad veidi erineda. ET-5...
 • Page 22 TOLMUHARI PRAO-OTSIK - Tolmuhari mööbli, - Prao-otsik radiaatori, - Efektiivsuse tagamiseks riiulite, raamatute jms pragude, nurkade puhastage põranda-otsikut jaoks. jaoks ja patjade vahelt prao-otsikuga. puhastamiseks. NÄIDIKTULED Kui näidiktule värv on muutunud Vahetage paberist tolmukott. 3-1 TOLMUKOTI VAHETAMINE 3-2 RIIDEST TOLMUKOTT (VALIKVARIANT) Pärast kasutamist, kui riidest kott on tolmu täis, tühjendage kott ja kasutage seda uuesti.
 • Page 23 SISSETÕMBEFILTRI PUHASTAMINE VALIKVARIANT MÄRKUS : Ärge laske filtril ummistuda, sest see võib põhjustada võimsuse vähenemist või kahjustada mootorit. VÄLJAPUHKEFILTER(AINULTMAHTMUDEL) VALIKVARIANT - KUI TEKIB PROBLEEM PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS Voolu ei ole. Kontrollige kaablit, pistikut ja Mootor ei käivitu. Termokaitse käivitunud. pistikupesa. Laske tolmuimejal Sissetõmbevõimsus Otsik, voolik või toru on Eemaldage ummistuse...
 • Page 25 DULKIØ SIURBLYS Prieð naudodamiesi prietaisu, ádëmiai perskaitykite ðià naudojimo instrukcijø knygelæ. Ðis prietaisas skirtas tik naudojimuisi patalpoje. Ðis prietaisas nëra pritaikytas tam, kad juo be prieþiûros naudotøsi vaikai ar neágalûs asmenys.
 • Page 26 SVARBIOS ATSARGOS PRIEMONËS 1. Ádëmiai perskaitykite visà knygelæ. Prieð ájungdami dulkiø siurblio elektros laido ðakutæ á tinklo lizdà, ásitikinkite, kad tinklo átampa atitinka nurodytàjà dulkiø siurblio apaèioje pritvirtintoje gamyklinëje plokðtelëje. 2. ÁSPËJIMAS: Negalima dulkiø siurbliu valyti drëgnø kilimø arba grindø. Draudþiama siurbliu siurbti vandená.
 • Page 27 DULKIØ SIURBLIO SURINKIMAS KAI KURIUOSE MODELIUOSE KAI KURIUOSE MODELIUOSE * Priklausomai nuo dulkiø siurblio modelio, jo sudëtinës dalys gali skirtis. * Nesinaudodami dulkiø siurbliu, uþfiksuokite grindø valymo antgalá. * Antgaliø, ðepeèiø laikymo skyrelis. LT-3...
 • Page 28: Siurbimo Galios Reguliavimas

  NAUDOJIMASIS DULKIØ SIURBLIU 2-1 ELEKTROS LAIDAS 2-2 ÁJUNGIMO/IÐJUNGIMO MYGTUKAS - SU GALIOS - SU GALIOS REGULIATORIUMI REGULIATORIUMI - SU ÁJUNGIMO/IÐJUNGIMO - SU ÁJUNGIMO/ PASTABA: MYGTUKU IÐJUNGIMO MYGTUKU Iðtraukdami elektros laido ðakutæ ið tinklo lizdo, suimkite ne patá laidà, o ðakutæ. 2-3 GALIOS REGULIATORIUS (TIK MODELIAI SU GALIOS REGULIATORIUMI) MIN =...
 • Page 29 2-5 NAUDOJIMASIS ANTGALIAIS KAI KURIUOSE KAI KURIUOSE MODELIUOSE MODELIUOSE GRINDØ VALYMO ANTGALIS PLYÐIØ VALYMO ANTGALIS ÐEPETYS DULKËMS VALYTI KAI KURIUOSE MODELIUOSE KAI KURIUOSE MODELIUOSE Apie ðepetëlá susivijusius KILIMØ VALYMO PATALYNËS ar KILIMØ gyvûnø plaukus arba ÐEPETYS VALYMO ÐEPETYS siûlus nukirpkite þirklëmis. * Priklausomai nuo dulkiø...
 • Page 30 Ðepetys dulkëms valyti Plyðiø valymo antgalis - Ðepetys, skirtas dulkëms - Antgalis skirtas radia- - Norëdami padidinti nuo baldø, lentynø, knygø toriams, plyðiams, valymo efektyvumà, ir t.t. valyti. kampams iðvalyti. iðvalykite grindø valymo antgalá, naudodamiesi plyðiø valymo antgaliu. FILTRO UÞSITERÐIMO INDIKATORIUS Jeigu pasikeièia indikatoriaus spalva, pakeiskite dulkiø...
 • Page 31 ORO ÁLEIDIMO FILTRO VALYMAS KAI KURIUOSE MODELIUOSE ORO IÐLEIDIMO FILTRAS (TIK MODELIAI SU GALIOS REGULIATORIUMI) KAI KURIUOSE MODELIUOSE – JEIGU IÐKILO PROBLEMØ PROBLEMA PRIEÞASTIS SPRENDIMO BÛDAS Neásijungia variklis. Nëra elektros. Patikrinkite elektros laidà, Nëra elektros. Neásijungia variklis. Suveikë ðiluminë apsauga. ðakutæ...
 • Page 33 VACUUM CLEAN PUTEKĻUSŪCĒJS ❇ Pirms ier¥ces lieto‰anas rp¥gi izlasiet lieto‰anas pamÇc¥bu. ❇ Ier¥ce paredzïta tikai lieto‰anai telpÇs. ❇ Lietošanai tikai telpās. For indoor use only. ❇ Ier¥ci bez uzraudz¥bas nedr¥kst lietot bïrni vai personas, kas nespïj patstÇv¥gi r¥koties.
 • Page 34 5. Neizmantot putekļusūcēju, lai savāktu sērkociņus, siltus pelnus vai ciga- 4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Replace the dust bag rešu izsmēķus. Neglabāt putekļusūcēju krāsns vai cita karstuma avota before it is full in order to maintain the best efficiency.
 • Page 35 ASSEMBLING THE CLEANER PUTEKĻUSŪCĒJA SALIKŠANA Variants OPTION OPTION Variants Features may vary according to model. Varianti var mainīties atkarībā no modeļa. Glabāšanai novietot vietā uzgali. For storage, park the floor nozzle. Piederumu glabāšana Tool storage LV-3...
 • Page 36 OPERATING YOUR CLEANER DARBS AR PUTEKĻUSŪCĒJU. 2-1 POWER CORD 2-2 ON/OFF SWITCH ON/OFF SLĒDZIS STRĀVAS VADS -Tilpuma tips - VOLUME TYPE - VOLUME TYPE -Tilpuma tips PIEZĪME: NOTE : Izvilkt kontaktu no When removing the Izvilkt kontaktu no - On/OFF tips kontaktligzdas - On/OFF tips When removing the...
 • Page 37 GRĪDAS PIEDERUMU LIETOŠANA 2-5 USING FLOOR TOOLS Variants Variants OPTION OPTION Grīdas uzgalis FLOOR NOZZLE Sprauga CREVICE Putekļu DUSTIN tīrīšana Variants OPTION Variants OPTION Segu BLANK BEDCLOTHES Gultas veļa Ar šķērēm apgrieziet birstei pielipušo Cut off pet hairs or threads birste BRUS dzīvnieku spalvu vai diedziņus...
 • Page 38 - Spraugu tīrītājs radiato- - putekļu birste mēbelēm, - Dusting brush for - Crevice tool for - Ērtībai: grīdas uzgali - For efficiency. clean riem, spraugām, stūriem, furniture. shelves, radiators, crevices, Floor Nozzle with plauktiem, grāmatām utt. tīrīt ar spraugu tīrītāju books, etc.
 • Page 39 Šis putekļusūcējs ir sekojoši apstiprināts This Vacuum cleaner is approved the following. EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC EMC direktīva: 89/336/EEC, 92/31/EEC un 93/68/EEC Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC Zemas voltāžas drošības direktīva: 73/23/EEC un 93/68/EEC...
 • Page 40 DJ68-00287G REV(0.3)

Table of Contents