Download Table of Contents Print this page

Samsung VACUUM CLEANER Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for VACUUM CLEANER:

Advertisement

Quick Links

VACUUM CLEANER

Before operating this unit, please read the instructions carefully.
Indoor use only.
Register your product at www.samsung.com/register

Operating Instructions

EN

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Samsung VACUUM CLEANER

 • Page 1: Operating Instructions

  Operating Instructions VACUUM CLEANER ❈ Before operating this unit, please read the instructions carefully. ❈ Indoor use only. Register your product at www.samsung.com/register...
 • Page 2: Important Safeguards

  Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions. 4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
 • Page 3: Assembling The Cleaner

  ASSEMBLING THE CLEANER OPTION Features may vary according to model. CAUTION Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine. For storage, park the floor nozzle. EN-2...
 • Page 4: Operating The Cleaner

  OPERATING THE CLEANER 2-1 ON/OFF SWITCH 1) BODY CONTROL TYPE 2) ON/OFF TYPE 2-2 POWER CORD NOTE When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord. 2-3 POWER-CONTROL 1) SILDE CONTROL TYPE ONLY (Optional) • SLIDE TO THE STOP POSITION Vacuum-cleaner switches off (stand by mode) •...
 • Page 5: How To Use And Maintain The Accessories

  2-4 HOW TO USE AND MAINTAIN THE ACCESSORIES Features may vary according to model. PIPE Adjust the length of the telescopic To check for blockages, separate pipe by sliding the length control the telescopic pipe and adjust to button located in the center of the shorten.
 • Page 6 OPTION - Detach transparent drum cover for easy cleaning. OPTION Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged as follows. Turbine Brush Remove waste To reassemble, align the cover to Turn the lock button to matter com- the front of the main body and Brush for blanket ‘UNLOCK’, and remove...
 • Page 7: Emptying The Dust Bin

  EMPTYING THE DUST BIN Option Once dust reaches the dust full Take the dust bin out by Separate the dust mark, or once the dust pressing the button. bin cover. full light is on, empty the dust bin. CLICK Throw away dust into Close the dust bin cover.
 • Page 8: Cleaning The Dust Pack

  CLEANING THE DUST PACK 4-1. WHEN TO CLEAN THE DUST PACK - If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated below. Suction is significantly weakened during cleaning. Shaking sound of inlet stuck to the floor (soft mats, blankets, etc.) is heard. Turn the vacuum power to 'MAX' HANDLE CONTROL If the filter check indicator turns red...
 • Page 9 4-2 CLEANING THE DUST PACK Remove the dust bin and dust Remove the sponge and filter Remove the fixed frame pack as shown. from the dust pack. of the dust pack cover. Wash the sponge and the filter Let the sponge and filter dry Put the sponge and filter of the dust pack with water.
 • Page 10: Cleaning The Motor Protection Filter

  CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER Remove the motor protection filter from the vacuum cleaner. Take out both the dust bin and the Shake and tap the dust from it and put dust pack. back in machine. CLEANING THE OUTLET FILTER...
 • Page 11 This Vacuum cleaner is approved the following. EMC Directive : 2004/108/EEC Low Voltage Directive : 2006/95/EC If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center. ☎ Country...
 • Page 12: Ru Êûíó'ó‰Òú'ó Ôó ˝Íòôîû‡Ú‡ˆËë

  êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË èõãÖëéë ❈ èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ❈ è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË. ❈ è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚ ·˚ÚÛ ÔË ÌÓχθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/register...
 • Page 13 ÇÄÜçõÖ åÖêõ èêÖÑéëíéêéÜçéëíà 1. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌË ÒÂÚË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‰‡ÌÌ˚Ï, Û͇Á‡ÌÌ˚Ï Ì‡ Ú‡·Î˘ÍÂ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ‰Ì ÔË·Ó‡. 2. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ: ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÏÓÍ˚ı ÍÓ‚Ó‚ ËÎË ÔÓÎÓ‚. ç ‚Ò‡Ò˚‚‡ÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‚Ó‰Û. 3.
 • Page 14 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ éèñàü ëÓÒÚ‡‚Ì˚ ˜‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ! ç ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ Û˜ÍË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇, ÔÂÂÌÓÒfl ÔË·Ó. ï‡ÌËÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÔÓÎÓ‚, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡‚  ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÂ. RU-2...
 • Page 15 ùäëèãìÄíÄñàü èõãÖëéëÄ 2-1 ÇõäãûóÄíÖãú èàíÄçàü 1) àëèéãçÖçàÖ ë êÖÉìãüíéêéå 2) àëèéãçÖçàÖ ë ÇõäãûóÄíÖãÖå 2-2 òçìê èàíÄçàü èêàåÖóÄçàÖ éÚÒÓ‰ËÌflfl ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ‡ ÓÚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÓÁÂÚÍË, ·ÂËÚÂÒ¸ Á‡ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ Ò‡Ï ¯ÌÛ. 2-3 êÖÉìãüíéê åéôçéëíà 1) àëèéãçÖçàÖ ë êÖÉìãüíéêéå åéôçéëíà çÄ êìóäÖ...
 • Page 16 2-4 àëèéãúáéÇÄçàÖ à éÅëãìÜàÇÄçàÖ çÄëÄÑéä ëÓÒÚ‡‚Ì˚ ˜‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË. íêìÅäÄ ÑÎË̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË „ÛÎËÛÂÚÒfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë éÚ‰ÂÎËÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·ÍÛ Ë ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÍÌÓÔÍË „ÛÎËÓ‚ÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ҇ÏÛ˛ ÍÓÓÚÍÛ˛ ‰ÎËÌÛ, ‰ÎËÌ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ˆÂÌÚ ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ̇΢ˠÁ‡ÒÓÂÌËfl. ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË, ‚ÔÂ‰ ùÚÓ...
 • Page 17 - éÚÒÓ‰ËÌËÚ ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ ‰Îfl ӷ΄˜ÂÌËfl Ó˜ËÒÚÍË. éèñàü á‡ÒÓÂÌË ÚÛ·ËÌ˚ ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚‡˘ÂÌ˲ ˘ÂÚÍË. éèñàü Ç ÒÎÛ˜‡Â Á‡ÒÓÂÌËfl ÚÛ·ËÌ˚, ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÚÛ·ËÌÛ. íÛ·Ë̇ ôÂÚ͇ ÖÒÎË á‡Í˚‚ Í˚¯ÍÛ, Ì ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â ÖÒÎË ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â ÓÚ‚ÂÒÚË Á‡·ËÚÓ ÏÛÒÓÓÏ, ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÌÓÔÍÛ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Á‡·Û‰¸Ú ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÓÚ‚ÂÒÚË ÑÎfl ˜ËÒÚÍË Ó‰ÂflÎ ‚...
 • Page 18 éèéêéÜçÖçàÖ èõãÖëÅéêçàäÄ éÔˆËfl è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÒΉÛÂÚ àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ, éÚ‰ÂÎËÚ Í˚¯ÍÛ ÓÔÓÓÊÌflÚ¸ ÔÓÒΠ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ. Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇. ÓÚÏÂÚÍË Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ËÎË ‚Íβ˜ÂÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl. CLICK éÔÓÓÊÌËÚ á‡ÒÚÓÈÚ Í˚¯ÍÛ èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ. Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇. ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ‚ ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ̇ÊËχfl ̇ Ì„Ó, ÔÓ͇ Ì ÛÒÎ˚¯ËÚ ˘ÂΘ͇.
 • Page 19 éóàëíäÄ KACCETõ ÇçìíêÖççÖÉé îàãúíêÄ 4-1 äéÉÑÄ ëãÖÑìÖí óàëíàíú èÄäÖí ÇçìíêÖççÖÉé îàãúíêÄ - ÖÒÎË ÔË Û·ÓÍ ÓÚϘ‡ÂÚÒfl Á‡ÏÂÚÌÓ ÒÌËÊÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl, ÔÓ‚Â¸Ú ͇ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËθÚ‡, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ÌËÊÂ. Suction is significantly weakened during cleaning. Shaking sound of inlet stuck to the floor (soft mats, blankets, etc.) is heard. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ...
 • Page 20 4-2 óàëíäÄ KACCETõ ÇçìíêÖççÖÉé îàãúíêÄ àÁ‚ÎÂÍËÚ ÂÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl Ò·Ó‡ àÁ‚ÎÂÍËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ËÁ ëÌËÏËÚ ‡ÏÍÛ Í˚¯ÍË Ô˚ÎË Ë Í‡ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó Ô‡ÍÂÚ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË. ͇ÒÒÂÚ˚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËθÚ‡, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÙËθÚ‡. ËÒÛÌÍÂ. èÓÏÓÈÚ „Û·ÍÛ Ë Í‡ÒÒÂÚÛ èÓÒÛ¯ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ...
 • Page 21 óàëíäÄ îàãúíêÄ ÑÇàÉÄíÖãü àÁ‚ÎÂÍËÚ ÙËθÚ Á‡˘ËÚ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ËÁ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. àÁ‚ÎÂÍËÚ ÂÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ç˚ÚflıÌËÚ Ô˚θ ËÁ ÙËθÚ‡ Ë Ô˚ÎË Ë Í‡ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Â„Ó Ì‡Á‡‰ ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ. ÙËθÚ‡. óàëíäÄ ÇõïéÑçéÉé îàãúíêÄ óÚÓ·˚ ËÁ‚Θ¸ Ç˚Ú‡˘ËÚ ÙËθÚ é˜ËÒÚËÚ ÙËθÚ èÓÏÂÒÚËÚ ÙËθÚ ÙËθÚ, ̇ÊÏËÚ ̇ HEPA Á‡...
 • Page 22 - Ç ëãìóÄÖ ÇéáçàäçéÇÖçàü çÖàëèêÄÇçéëíÖâ çÖàëèêÄÇçéëíú èêàóàçÄ ëèéëéÅ ìëíêÄçÖçàü Ñ‚Ë„‡ÚÂθ Ì Á‡ÔÛÒ͇ÂÚÒfl éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ˝ÌÂ„ÓÒ̇·ÊÂÌËÂ. èÓ‚Â¸Ú ¯ÌÛ, ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ Ë éÚÍβ˜ÂÌË ÔË ÔÂ„‚Â. ÓÁÂÚÍÛ. чÈÚ ‰‚Ë„‡ÚÂβ ÓÒÚ˚Ú¸. åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ç‡Ò‡‰Í‡, ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ¯Î‡Ì„ èÓ‚Â¸ÚÂ, Ì Á‡·ËÚ˚ ÎË ˝ÚË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ Ë ÂÒÎË ‰‡, ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ...
 • Page 23 Naudojimosi instrukcijos DULKIÐ SIURBLYS ❈ Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, ∞dòmiai perskaitykite instrukcijas. ❈ Skirtas naudoti tik patalpose.
 • Page 24 BENDROSIOS SAUGOS PRIEMONñS 1. Ødòmiai perskaitykite visas instrukcijas. Prieš ∞jungdami dulkið siurbl∞, ∞sitikinkite, kad tinklo ∞tampa atitinka ∞tampà, nurodytà dulkið siurblio apaãioje esanãioje gamyklinòje plokštelòje. 2. ØSPñJIMAS: Nenaudokite dulkið siurblio drògniems kilimams ar grindims valyti. Nesiurbkite juo vandens. 3. Kai prietaisas naudojamas vaikð ar šalia jð, btina užtikrinti tinkamà priežirà. Neleiskite jiems žaisti dulkið...
 • Page 25 DULKIÐ SIURBLIO SURINKIMAS VARIANTAS Priklausomai nuo dulkið siurblio modelio, jo sudòtinòs dalys gali skirtis. DñMESIO Nešdami siurbl∞, nenuspauskite dulkið surinkimo konteinerio rankenòlòs mygtuko. Kai nesinaudojate dulkið siurbliu, užfiksuokite grindð valymo ant- gal∞. LT-2...
 • Page 26 DULKIÐ SIURBLIO EKSPLOATAVIMAS 2-1 ON/OFF JUNGIKLIS 1) MODELIS SU REGULIATORIUMI ANT KORPUSO 2) MODELIS SU ON/OFF FUNKCIJA 2-2 ELEKTROS LAIDAS NOTE When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord. 2-3 GALIOS REGULIATORIUS 1) TIK MODELIUI SU PASLANKIU REGULIATORIUMI (PASIRINKTINAI) •...
 • Page 27 2-4 PRIEDÐ NAUDOJIMAS IR MONTAVIMAS Priklausomai nuo dulkið siurblio modelio, jo sudòtinòs dalys gali skirtis. VAMZDIS Noròdami patikrinti, ar nòra susidar∏s Sureguliuokite sustumiamo dulkið kamštis, atskirkite sustumiamà vamzdžio ilg∞ pastumdami ∞ priek∞/ vamzd∞ taip, kad jis pasidarytð atgal ilgio reguliavimo mygtukà, trumpesnis.
 • Page 28 VARIANTAS - Tam, kad btð lengviau siurbti, atskirkite permatomà bgno dangtel∞. Nešvarumai, esantys ant cilindro, neleidžia šepeãiui suktis. Tokiu atveju, išvalykite j∞. VARIANTAS Turbina Šepetys Jeigu antgalis Po valymo patikrinkite dangtel∞, Šepetys skirtas užsikimšo, Pasukite užrakinamà myg- esant∞ korpuso priekyje ir j∞ užvalkalams.
 • Page 29 DULKIÐ SURINKIMO KONTEINERIO VALYMAS Variantas Išvalykite dulkið surinkimo Paspauskite mygtukà ir konteiner∞ dulkòms pasiekus kon- Atidarykite dulkið ištraukite dulkið surinkimo teinerio prisipildymà rodanãià surinkimo konteiner- konteiner∞. žymà arba užsidegus atitinkamai io dangtel∞. lempai. CLICK Pašalinkite iš dulkið Uždarykite dulkið surinki- Prieš...
 • Page 30 DULKIÐ SURINKIMO KIŠENñLñS VALYMAS 4-1 KADA BÌTINA VALYTI DULKIÐ SURINKIMO KIŠENñL¢ - Jei valydami pastebite, kad mažòja siurbimo galia, patikrinkite dulkið surinkimo kišenòl∏ pagal žemiau nurodytas instrukcijas. Øjunkite dulkið siurbl∞ ant didžiausios galios “MAX” REGULIATORIUS ANT RANKENOS Jei laikant šepet∞ 10 cm virš grindð, filtro patikrinimo indikatorius tampa raudonos spalvos, dulkið...
 • Page 31 4-2 DULKIÐ SURINKIMO KIŠENñLñS VALYMAS Ištraukite dulkið surinkimo Kempin∏ ir filtrà išimkite iš Ištraukite pritvirtintus konteiner∞ ir dulkið surinkimo dulkið pakuotòs ròmelius iš dulkið surinki- kišenòl∏ taip, kaip parodyta. mo kišenòlòs dangtelio. Išplaukite kempinòl∏ ir dulkið Kempinei ir filtrui leiskite Kempin∏...
 • Page 32 ∞ korpusà taip, tus ròmelius tam, kad mo àsele. kad išgirstumòte galòtumòte juos nuimti. spragtelòjimà. PASIRINKIMAS - MIKROANGLINIS FILTRAS PASTABA Filtrus galite pasikeisti jsð vietinòje Samsung atstovy- bòje. Pašalinkite ir pakeiskite užsikimšus∞ išeinamosios angos filtrà. LT-9...
 • Page 33 - ATSIRADUS PROBLEMAI PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS Neužsiveda variklis. Nòra elektros tiekimo. Patikrinkite laidà, kištukà ir Suveikò šiluminò apsauga. lizdà. Leiskite prietaisui atvòsti. Palaipsniui krenta siur- Antgalis, siurbimo žarna ar Patikrinkite, ar nesusidarò biamoji galia. vamzdis yra užsikimš∏. dulkið kamštis ir pašalinkite j∞. Elektros laidas nesusivynio- Elektros laidas persisuko ar Ištraukite 2-3 metrus laido ir...
 • Page 34 Kasutusjuhend TOLMUIMEJA ❈ Enne käesoleva seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoo- likalt läbi. ❈ Ainult siseruumides kasutamiseks.
 • Page 35 OLULISED OHUTUSNÕUDED 1. Lugege kõiki juhiseid hoolikalt. Enne seadme sisselülitamist veenduge, et teie vooluvõrgu pinge on sama, mis on näidatud tolmuimeja põhja all asuval andmeplaadil. 2. HOIATUS! Ärge kasutage tolmuimejat, kui vaip või põrand on märjad. Ärge kasutage tolmuimejat vee eemaldamiseks koristatavatelt pindadelt. 3.
 • Page 36 TOLMUIMEJA KOKKUPANEK VÕIMALUS Komponendid võivad erineda sõltuvalt mudelist. ETTEVAATUST! Palun ärge vajutage tolmuimejat kandes tolmumahuti sanga nuppu. Tolmuimeja hoiukohta pane- misel kinnitage põrandapuhas- tusotsak korpuse külge. ET-2...
 • Page 37 TOLMUIMEJA KASUTAMINE 2-1 LÜLITI ON/OFF (SEES/VÄLJAS) 1) KORPUSELT JUHITAVAT TÜÜPI 2) ON/OFF (SISSE/VÄLJA)-TÜÜPI 2-2 TOITEJUHE MÄRKUS. Pistiku eemaldamisel seinakontaktist hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest. 2-3 VÕIMSUSASTME JUHTIMINE 1) AINULT LIBISTAVAT TÜÜPI JUHTIMINE (LISAVÕIMALUSENA) • LIBISTAGE ASENDISSE STOP (seiskamine) Tolmuimeja lülitub välja (ooterežiim) •...
 • Page 38 2-4 TARVIKUTE KASUTAMINE JA HOOLDAMINE Komponendid võivad erineda sõltuvalt mudelist. TORU Ummistuste kontrollimiseks võtke Reguleerige teleskooptoru teleskooptoru vooliku küljest lahti ja reg- pikkust libistades edasi ja tagasi uleerige maksimaalseks lühikeseks. teleskooptoru keskel olevat See võimaldab ummistavaid objekte pikkust reguleerivat nuppu. torust lihtsamalt eemaldada.
 • Page 39 VÕIMALUSED - Lihtsamaks puhastamiseks eemaldage läbipaistev trumlikate. Turbiini ummistus takistab harja pöörlemist, ja sellepärast pead hästi hooldama turbiini. VÕIMALUSED Turbiin Hari Kui ava on Paigaldage ja sulgege kaas ummistatud, Keerake sulus UNLOCK peale puhastamist. Hari teki jaoks puhastage positsioonile, ja Peale kaane sulgemist, teda eemaldage prügi kui ava...
 • Page 40 TOLMUMAHUTI TÜHJENDAMINE Võimalus Kui tolm jõuab täismärgini või Võtke tolmumahuti välja, Eemaldage tol- kui tolmumahuti täitumist näitav vajutades nuppu. mumahuti kate. märgutuli valgustub, tühjendage tolmumahuti. CLICK Visake tolm prügikasti. Asetage tolmumahuti kate Enne seadme kasutamist tagasi. suruge tolmumahuti tol- muimeja korpusesse kuni kuulete klõpsatavat heli.
 • Page 41 TOLMUMOODULI PUHASTAMINE 4-1 MILLAL TOLMUMOODULIT PUHASTADA? - Kui imemisfunktsioon on koristamise ajal märkimisväärselt vähenenud, kontrollige palun tolmumoodulit alljärgnevalt kirjeldatud viisil. Suction is significantly weakened during cleaning. Shaking sound of inlet stuck to the floor (soft mats, blankets, etc.) is heard. Keerake tolmuimeja võimsus maksi- maalsele tasemele ‚MAX’...
 • Page 42 4-2 TOLMUMOODULI PUHASTAMINE Eemaldage tolmumahuti ja tolmu- Eemaldage käsn ja filter Eemaldage tolmumooduli moodul vastavalt näidatule. tolmukotist. katte kinnitatud raam. Peske käsn ja tolmumooduli fil- Laske käsnal ja filtril varjus Asetage käsn ja filter ter veega. vähemalt 12 tundi kuivada. tolmukotti.
 • Page 43 MOOTORIKAITSEFILTRI PUHASTAMINE Eemaldage tolmuimejast mootorikaitse filter. Raputage ja koputage sellelt tolm Võtke välja tolmumahuti ja tolmu- maha ja asetage filter tagasi seadmesse. moodul. VÄLJALASKEFILTRI PUHASTAMINE Suruge korpuse Tõmmake lapatsit Raputage tolm Suruge HEPA-filtrit tagaosas olevat kasutades HEPA-filtrist välja. korpusesse kuni fikseeritud raami, välja filter HEPA.
 • Page 44 - KUI TEIL ON PROBLEEM PROBLEEM PÕHJUS ABINÕU Mootor ei käivitu. Puudub toide. Kontrollige juhet, pistikut ja Termokatkestus. seinakontakti. Laske seadmel jahtuda. Sissetõmbevõimsus alaneb Otsak, imivoolik või toru on Kontrollige ummistuse ole- järkjärgult. blokeeritud. masolu ja eemaldage see. Juhe ei keri täies ulatuses Kontrollige, kas juhe pole Tõmmake juhet 2-3 m ulatus- keerdus või kahjustatud.
 • Page 45 Lietošanas instrukcija PUTEKπSÌCîJS ❈ Pirms š¥s ier¥ces lietošanas uzsÇkšanas uzman¥gi izlasiet instrukciju. ❈ Tikai lietošanai iekštelpÇs.
 • Page 46 SVAR±GI DROŠ±BAS PASÅKUMI 1. Uzman¥gi izlasiet visu instrukciju. Pirms ieslïgšanas pÇrliecinieties, vai elektroapgÇdes spriegums atbilst putek∫scïja apakšÇ esošajÇ nominÇlvïrt¥bu plÇksn¥tï norÇd¥tajam. 2. BR±DINÅJUMS! Nelietojiet putek∫scïju, kad paklÇjs vai gr¥da ir slapji. Neizmantojiet dens uzskšanai. 3. Bïrniem, r¥kojoties ar jebkuru ier¥ci vai atrodoties tÇs tuvumÇ, jÇnodrošina cieša uzraudz¥ba.
 • Page 47 PUTEKπSÌCîJA SALIKŠANA OPCIJA Funkcijas var atšÞirties atbilstoši modelim. UZMAN±BU! PÇrvietojot ier¥ci, nenospiediet putek∫u tvertnes roktura pogu. UzglabÇjot novietojiet gr¥das uzgali. LV-2...
 • Page 48 PUTEKπSÌCîJA LIETOŠANA 2-1 ON/OFF (ieslïgt/izslïgt) SLîDZIS 1) KORPUSA VAD±BAS VEIDS 2) ON/OFF VEIDS 2-2 STRÅVAS VADS PIEZ±ME Atvienojot kontaktdakšu no rozetes, satveriet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. 2-3 JAUDAS KONTROLE 1) TIKAI PÅRB±D±ŠANAS VEIDS (Izvïles) • NOVIETOJIET STOP POZ±CIJÅ Putek∫scïjs tiek izslïgts (d¥kstÇves rež¥mÇ) •...
 • Page 49 2-4 PIEDERUMU LIETOŠANA UN APKOPE Funkcijas var atšÞirties atbilstoši modelim. CAURULE Lai pÇrbaud¥tu, vai nav radušies Noregulïjiet teleskopiskÇs caurules aizsprostojumi, atdaliet teleskopisko garumu, virzot uz priekšu un atpaka∫ cauruli un sa¥siniet. Tas atvieglo cau- garuma regulïšanas pogu, kas atro- rulï iesprdušo net¥rumu iz¿emšanu. das teleskopiskÇs caurules centrÇ.
 • Page 50 OPCIJA - No¿emiet caursp¥d¥go velt¿a apvalku, lai atvieglotu t¥r¥šanu. Ja aizsprostojums uz turb¥nas traucï birstei rotït, tÇdÇ gad¥jumÇ izt¥riet to. OPCIJA Turb¥na Birste Ja aizsprosto- Pielieciet vÇku galvenÇ korpusa jusies Pagrieziet izslïgšanas pogu priekšai un aizveriet to. Kad vÇks Birste segÇm ieskšanas uz UNLOCK, un ja bloÞïta ir aizvïrts, pÇrliecinÇties, ka izs-...
 • Page 51 PUTEKπU TVERTNES Opcija Tikl¥dz putek∫i sasniedz atz¥mi Iz¿emiet putek∫u tvertni, No¿emiet putek∫u ‘pilns’ vai iedegas gaismas nospiežot pogu. tvertnes vÇku. signÇls, kas norÇda, ka putek∫u tvertne ir pilna, iztukšojiet putek∫u tvertni. CLICK Izmetiet putek∫us Uzlieciet putek∫u tvertnes Pirms lietošanas ievietojiet atkritumos.
 • Page 52 PUTEKπU MAISIøA T±R±ŠANA 4-1 KAD T±R±T PUTEKπU MAISIøU? - Ja ieskšana t¥r¥šanas laikÇ ir ievïrojami samazinÇjusies, pÇrbaudiet putek∫u maisi¿u, kÇ norÇd¥ts zemÇk. Suction is significantly weakened during cleaning. Shaking sound of inlet stuck to the floor (soft mats, blankets, etc.) is heard. Ieslïdziet skšanas jaudu uz ‘MAX’.
 • Page 53 4-2 PUTEKπU MAISIøA T±R±ŠANA Iz¿emiet putek∫u tvertni un putek∫u Iz¿emiet skli un filtru no No¿emiet fiksïto putek∫u maisi¿u, kÇ attïlots. putek∫u maisi¿a. maisi¿a vÇka karkasu. IzmazgÇjiet putek∫u maisi¿a Nolieciet skli un filtru ïnÇ, lai Ievietojiet skli un filtru skli un filtru ar deni. tie izžtu;...
 • Page 54 HEPA filtru. HEPA filtra. putek∫scïjÇ, l¥dz tas ar mugurï, lai to no¿emtu. klikšÞi tiek fiksïts vietÇ. OPTION - MICRO CARBON FILTRS PIEZ±ME: Rezerves filtrus var iegÇdÇties pie vietïjÇ Samsung izplat¥tÇja. Iz¿emiet un nomainiet bloÞïto izejas filtru. LV-9...
 • Page 55 - JA RADUSIES PROBLîMA PROBLîMA IEMESLS RISINÅJUMS Motoru nevar iedarbinÇt. Nav strÇvas padeves. PÇrbaudiet vadu, kontaktdakšu Termoslïdzis. un rozeti. πaujiet atdzist. Skšanas jauda akÇpeniski BloÞïts uzgalis, iepldes PÇrbaudiet, vai nav radies samazinÇs. š∫tene vai caurule. aizsprostojums. Izt¥riet to. Vadu nevar piln¥bÇ uzt¥t. PÇrbaudiet, vai vads nav Izvelciet vadu 2-3 m un savijies vai nel¥dzeni uzt¥ts.
 • Page 56 DJ68-00339Z REV(0.0)

Table of Contents