Download  Print this page

Advertisement

2-5 NAUDOJIMASIS ANTGALIAIS
KAI KURIUOSE
KAI KURIUOSE
MODELIUOSE
MODELIUOSE
GRINDØ VALYMO
ANTGALIS
PLYÐIØ
VALYMO
ANTGALIS
ÐEPETYS
DULKËMS
VALYTI
KAI KURIUOSE
MODELIUOSE
KAI KURIUOSE
MODELIUOSE
Apie ðepetëlá susivijusius
KILIMØ VALYMO
PATALYNËS ar KILIMØ
gyvûnø plaukus arba
ÐEPETYS
VALYMO ÐEPETYS
siûlus nukirpkite þirklëmis.
* Priklausomai nuo dulkiø siurblio modelio, jo sudëtinës dalys gali skirtis.
LT-5

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: