Download  Print this page

Advertisement

OLULISED OHUTUSABINÕUD
1. Lugege kõik juhised hoolikalt läbi. Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et
võrgupinge vastab tolmuimeja põhjaplaadil näidatud pingele.
2. HOIATUS: Ärge kasutage tolmuimejat märja vaiba või põranda puhastamiseks.
Ärge tõmmake tolmuimejasse vett.
3. Kõnealune seade ei ole mõeldud ilma järelvalveta kasutamiseks noorte või
ebakindlate isikute poolt, välja arvatud juhul, kui neid asjakohaselt juhendab
vastutav isik, kes tagab seadme ohutu kasutamise. Väikelaste puhul tuleb
jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
4. Ärge kasutage tolmuimejat ilma tolmukotita. Tühjendage tolmukott enne, kui
see täiesti täis saab – niimoodi saate parema puhastustulemuse.
5. Ärge tõmmake tolmuimejasse tikke, hõõguvat tuhka või sigaretikonisid. Ärge
hoidke tolmuimejat ahju või muu küttekeha lähedal. Seadme plastikdetailid
võivad kuumuse tõttu deformeeruda või värvi muuta.
6. Püüdke teravaid, kõvast materjalist esemeid tolmuimejasse mitte tõmmata –
tolmuimeja detailid võivad viga saada. Ärge astuge vooliku peale. Ärge asetage
raskust vooliku peale. Ärge blokeerige seadme sissetõmbe- või
väljapuhkeavasid.
7. Lülitage tolmuimeja nupust välja enne pistiku eemaldamist pistikupesast.
Ärge tõmmake pistiku pesast eemaldamiseks juhtmest. Ühendage tolmuimeja
elektrivõrgust välja enne filtri kontrollimist.
8. Enne seadme puhastamist või hooldust tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
9. Pikendusjuhtme kasutamine pole soovitav.
10. Kui teie tolmuimeja ei tööta korralikult, lülitage vool välja ja võtke ühendust
volitatud teenindustöökojaga.
11. Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada
tootjal või tootja poolt volitatud teenindusspetsialistil vm kvalifitseeritud
töötajal.
12. olmuimeja on varustatud termoväljalülitusseadmega, mis ülekuumenemise
korral tolmuimeja automaatselt välja lülitab. Ülekuumenemise põhjuseks võib
olla filtri, otsiku, toru või vooliku ummistus. Pärast põhjuse kõrvaldamist ja
mootori jahtumist hakkab tolmuimeja automaatselt tööle.
ET-2

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: