Download Print this page

Lenovo ThinkServer TS430 Warranty And Support Information

Machine type: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 and 0441
Hide thumbs

Advertisement

ThinkServer
Informácie o zárukách a podpore
Typy počítačov: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 a 0441

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkServer TS430

  Summary of Contents for Lenovo ThinkServer TS430

 • Page 1 ThinkServer Informácie o zárukách a podpore Typy počítačov: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 a 0441...
 • Page 2 Pred použitím týchto informácií podpory a produktu, na ktorý sa vzťahujú, si prečítajte nasledujúce časti: • „Safety Information (Bezpečnostné informácie)“ na stránke iii • Kapitola 3 „Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo“ na stránke 11 • Kapitola 5 „Vyhlásenia“ na stránke 25 Druhé vydanie (December 2011) © Copyright Lenovo 2011.
 • Page 3: Table Of Contents

  Celosvetový telefónny zoznam podpory Lenovo . Používanie iných služieb Nákup ďalších služieb . Informácie o servise produktu od spoločnosti Lenovo pre Taiwan . Kapitola 3. Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo Časť 1 – Všeobecné podmienky . Časť 2 – Podmienky pre jednotlivé krajiny .
 • Page 4 ThinkServer Informácie o zárukách a podpore...
 • Page 5: Safety Information (Bezpečnostné Informácie)

  Vor Verwendung des Produkts sollten Sie unbedingt die mehrsprachigen Sicherheitsanweisungen auf der Dokumentations-DVD lesen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. A termék használata előtt mindenképpen olvassa el és értelmezze a termékhez kapott dokumentációs DVD lemezen található, több nyelven elolvasható biztonsági előírásokat. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 6 Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza multilingue disponibili sul DVD di documentazione fornito con il prodotto. 製品をご使用になる前に、製品に付属の Documentation DVD に収録されてい るマルチリンガルの「安全に正しくご使用いただくために」を読んで理解 してください。 제품을 사용하기 전에 제품과 함께 제공되는 문서 DVD의 다국어 안전 지침 을...
 • Page 7 Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer y comprender las instrucciones de seguridad multilingües del DVD de documentación que se proporciona con el producto. Var noga med att läsa säkerhetsinstruktionerna på dokumentations-DVD-skivan som följer med produkten innan du börjar använda produkten. 使用本產品之前,請務必閱讀並瞭解產品隨附的文件...
 • Page 8 ThinkServer Informácie o zárukách a podpore...
 • Page 9: Kapitola 1. Zdroje Informácií

  Tieto informácie nájdete na disku DVD s dokumentáciou, ktorý sa dodáva so systémom. Dokument taktiež opisuje, ako nájsť najnovšie informácie na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo. • Important Notices (Dôležité vyhlásenia) Tento dokument obsahuje bezpečnostné a právne vyhlásenia, ktoré by ste si mali pozorne prečítať...
 • Page 10 Niektoré informácie v dokumentoch na disku DVD sa po prvom vydaní disku DVD môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Na tejto webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo vždy získate najnovšiu dokumentáciu k vášmu počítaču: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides Na disku DVD s dokumentáciou dodanom spolu s vaším serverom sú...
 • Page 11: Webová Lokalita Thinkserver

  Dokument len pre kvalifikovaný technický personál Nasledujúci dokument je určený len pre kvalifikovaný technický personál spoločnosti Lenovo a k dispozícii je len v angličtine na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides Hardware Maintenance Manual (Príručka údržby hardvéru) Tento dokument obsahuje diagnostické informácie, zoznamy dielcov a postupy výmeny dielcov FRU (Field replaceable units, dielce vymeniteľné...
 • Page 12: Zaznamenanie Informácií O Serveri

  ________________________________________ Sériové číslo (S/N) ________________________________________ Dátum kúpy Registráciu servera môžete vykonať podľa pokynov na adrese: http://www.lenovo.com/register Registráciou servera získate tieto výhody: • Rýchlejší servis • Automatické oznámenia o bezplatnom softvéri a špeciálnych propagačných ponukách ThinkServer Informácie o zárukách a podpore...
 • Page 13: Kapitola 2. Pomoc A Servis

  • Riadenie technických modifikácií – Môže sa stať, že po zakúpení produktu bude potrebné vykonať určité zmeny. Spoločnosť Lenovo alebo váš predajca vykonajú vybraté technické modifikácie (EC), ktoré sa vzťahujú na váš hardvér. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 14: Celosvetový Telefónny Zoznam Podpory Lenovo

  – Informácie o záručnom servise“ na stránke 18. Na získanie záručného servisu budete potrebovať doklad o kúpe. Celosvetový telefónny zoznam podpory Lenovo Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálny telefónny zoznam čísel podpory spoločnosti Lenovo je k dispozícii na webovej stránke: http://www.lenovo.com/support/phone Krajina alebo región Telefónne číslo...
 • Page 15 Krajina alebo región Telefónne číslo 8205-0333 (Hongkong) Čína (Kantónska čínština, angličtina, mandarínska čínština) (osobitná administratívna oblasť Hongkong) 0800-336 (Macao) Čína (Kantonská čínština, angličtina, mandarínska čínština) (špeciálna administratívna oblasť Macao) Kolumbia 1-800-912-3021 (Španielsky) Kostarika 0-800-011-1029 (Španielsky) 0800-0426 Chorvátsko Volania mimo Chorvátska: +385 1 6110095 Cyprus +357-22-841100 +420-2-7213-1316...
 • Page 16 Holandsko 020-513-3939 (Holandsky) Nový Zéland 0800-733-222 (Anglicky) Nikaragua 001-800-220-1830 (Španielsky) Nórsko 8152-1550 (Nórsky) Panama Centrum podpory zákazníkov Lenovo: 001-866-434-2080 (Bezplatné číslo) 206-6047 (Španielsky) Peru 0-800-50-866 (Španielsky) Filipíny Iba miestne volania: 1800-1601-0033 DID: +603 8315 6858 (Anglicky, filipínsky) Poľsko Spoločné číslo: +48 22 878 6999 (Poľsky)
 • Page 17: Používanie Iných Služieb

  5160 alebo 844 3 942 6457 (Anglicky, vietnamsky) Používanie iných služieb Ak so svojím prenosným počítačom od spoločnosti Lenovo cestujete alebo ak svoj počítač premiestnite do krajiny, v ktorej sa typ vášho servera, prenosného alebo stolového počítača predáva, na tento počítač sa môže vzťahovať medzinárodný...
 • Page 18: Nákup Ďalších Služieb

  Warranty (Záruka) a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Technickú pomoc pri inštalácii a odpovede na otázky týkajúce sa balíkov Service Pack pre váš nainštalovaný produkt Microsoft ® Windows ® nájdete na webovej lokalite služieb podpory produktov Microsoft na adrese http://support.microsoft.com/directory, prípadne môžete kontaktovať...
 • Page 19: Kapitola 3. Obmedzená Záruka Spoločnosti Lenovo

  Záručná lehota na produkt sa začína dátumom zakúpenia produktu, ktorý je uvedený na doklade o kúpe alebo faktúre, alebo ako určí spoločnosť Lenovo. Záručná lehota a typ záručného servisu, ktoré sa týkajú vášho produktu, sú uvedené v „Časti 3 –...
 • Page 20 Ako získať záručný servis Ak produkt nepracuje počas trvania záruky tak, ako to zaručuje výrobca, požiadajte o záručný servis spoločnosť Lenovo alebo poskytovateľa servisu autorizovaného spoločnosťou Lenovo. Zoznam autorizovaných poskytovateľov servisu a ich telefónnych čísel je k dispozícii na adrese: www.lenovo.com/support/phone.
 • Page 21 Ak poskytovateľ servisu zistí, že oprava ani výmena vášho produktu nie možná, po vrátení produktu na miesto nákupu alebo do spoločnosti Lenovo na základe tejto Obmedzenej záruky máte nárok na vrátenie plnej ceny, za ktorú ste produkt kúpili. Výmena produktu alebo dielca Ak záručný...
 • Page 22 • produkty ani dielce so zmeneným alebo odstráneným identifikačným štítkom. Obmedzenie zodpovednosti Spoločnosť Lenovo zodpovedá za stratu alebo poškodenie vášho produktu len v čase, keď bol v držbe poskytovateľa servisu, alebo počas prepravy, ak za prepravu zodpovedá poskytovateľ servisu.
 • Page 23: Časť 2 - Podmienky Pre Jednotlivé Krajiny

  Ak produkt počas záručnej lehoty zlyhá v dôsledku skrytej chyby, spoločnosť Lenovo vám poskytne náhradu podľa tejto Obmedzenej záruky. Záručná lehota na produkt sa začína dátumom zakúpenia produktu, ktorý...
 • Page 24 Nasledujúca časť sa pridáva k zodpovedajúcej sekcii v Časti 1: Používanie osobných kontaktných údajov: Spoločnosť Lenovo nebude môcť vykonať servis podľa tejto záruky, ak jej odmietnete poskytnúť svoje údaje alebo ak si neželáte, aby vaše údaje boli poskytnuté našim zástupcom alebo zmluvným partnerom. Máte právo získať...
 • Page 25 Máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a požiadať o opravu chýb na základe zákona o ochrane osobných údajov z roku 1993 tak, že kontaktujete spoločnosť Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067.
 • Page 26: Časť 3 - Informácie O Záručnom Servise

  Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia. Servis vyplývajúci z tejto záruky na hardvérové produkty Lenovo, ktoré boli zakúpené v krajinách patriacich do EEA, možno získať vo všetkých krajinách EEA, v ktorých bol produkt uvedený na trh a sprístupnený...
 • Page 27 Dielce a práca – 3 1 a 2 roky Európa, Blízky východ, Dielce a práca – 3 1 a 2 Afrika roky Austrália, Nový Zéland, Dielce a práca – 3 1 a 2 Japonsko roky Kapitola 3. Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo...
 • Page 28 V prípade servisu dielca CRU vám poskytovateľ servisu dodá na vlastné náklady dielec CRU, ktorý si nainštalujete. Informácie o dielcoch CRU a ich výmene sa dodávajú spolu s produktom a spoločnosť Lenovo ich na požiadanie dá kedykoľvek k dispozícii. Dielce CRU, ktoré môže zákazník jednoducho nainštalovať, sa nazývajú...
 • Page 29: Suplemento De Garantía Para México

  Suplemento de Garantía para México Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento.
 • Page 30 Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite: http://www.lenovo.com/mx/es/servicios Importado por: Lenovo México S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 505, Piso 15 Col. Cruz Manca Cuajimalpa, D.F., México C.P.
 • Page 31: Kapitola 4. Dielce Vymeniteľné Zákazníkom (Dielce Cru)

  Zákazníci by si mali samostatne vymeniť všetky dielce CRU inštalovateľné zákazníkom. Dielce CRU s voliteľným servisom môže počas záručnej lehoty odstrániť a nainštalovať servisný technik spoločnosti Lenovo alebo sám zákazník. Stolové počítače Lenovo obsahujú dielce inštalovateľné zákazníkom, aj dielce s voliteľným servisom.
 • Page 32 Návod na výmenu dielcov CRU uvedených nižšie nájdete v Používateľskej príručke pre váš server. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o dielcoch CRU pre tieto typy počítačov: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 a 0441. Dielce CRU inštalovateľné zákazníkom Dielce CRU s voliteľným servisom Modul DIT (Doctor Inside Technology) (k Predný...
 • Page 33: Kapitola 5. Vyhlásenia

  Informácie o produktoch a službách dostupných vo vašej krajine získate od miestneho zástupcu spoločnosti Lenovo. Žiaden odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo nie je mienený tak, že by vyjadroval alebo naznačoval, že možno použiť len tento produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo.
 • Page 34: Informácie O Ďalších Vyhláseniach

  žiadnom prípade neslúžia ako súhlas s obsahom týchto stránok. Materiály na týchto webových lokalitách nie sú súčasťou materiálov tohto produktu Lenovo a ich použitie je na vaše vlastné riziko. Akékoľvek tu uvedené údaje o výkone, boli získané v kontrolovanom prostredí.
 • Page 35 Ostatné názvy spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné alebo servisné známky iných subjektov. Kapitola 5. Vyhlásenia...
 • Page 36 ThinkServer Informácie o zárukách a podpore...

This manual is also suitable for:

Thinkserver