Download Print this page

Lenovo ThinkServer TS430 Warranty And Support Information

Machine type: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 and 0441
Hide thumbs

Advertisement

ThinkServer
Informacije o garanciji i podršci
Tipovi mašina: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 i 0441

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkServer TS430

  Summary of Contents for Lenovo ThinkServer TS430

 • Page 1 ThinkServer Informacije o garanciji i podršci Tipovi mašina: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 i 0441...
 • Page 2 Pre korišćenja informacija i njima podržanog proizvoda, obavezno pažljivo i sa razumevanjem pročitajte: • “Safety Information (Bezbednosne informacije)” na stranici iii • Poglavlje 3 “Lenovo ograničena garancija” na stranici 13 • Poglavlje 5 “Napomene” na stranici 27 Drugo izdanje (decembar 2011) © Copyright Lenovo 2011.
 • Page 3: Table Of Contents

  Čuvanje informacija o vašem serveru . Poglavlje 2. Pomoć i usluge . Pre nego što pozovete . Pozivanje servisa . Svetska lista telefonskih brojeva za podršku kompanije Lenovo . Korišćenje drugih usluga . Kupovina dodatnih usluga . Servisne informacije o Lenovo proizvodima za Tajvan .
 • Page 4 ThinkServer Informacije o garanciji i podršci...
 • Page 5: Safety Information (Bezbednosne Informacije)

  Vor Verwendung des Produkts sollten Sie unbedingt die mehrsprachigen Sicherheitsanweisungen auf der Dokumentations-DVD lesen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. A termék használata előtt mindenképpen olvassa el és értelmezze a termékhez kapott dokumentációs DVD lemezen található, több nyelven elolvasható biztonsági előírásokat. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 6 Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza multilingue disponibili sul DVD di documentazione fornito con il prodotto. 製品をご使用になる前に、製品に付属の Documentation DVD に収録されてい るマルチリンガルの「安全に正しくご使用いただくために」を読んで理解 してください。 제품을 사용하기 전에 제품과 함께 제공되는 문서 DVD의 다국어 안전 지침 을...
 • Page 7 Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer y comprender las instrucciones de seguridad multilingües del DVD de documentación que se proporciona con el producto. Var noga med att läsa säkerhetsinstruktionerna på dokumentations-DVD-skivan som följer med produkten innan du börjar använda produkten. 使用本產品之前,請務必閱讀並瞭解產品隨附的文件...
 • Page 8 ThinkServer Informacije o garanciji i podršci...
 • Page 9: Poglavlje 1. Izvori Informacija

  DVD-u koji je isporučen sa serverom. U ovom dokumentu nalaze se i informacije o tome kako da na Lenovo veb lokaciji za korisničku podršku pronađete najnovije informacije. • Important Notices (Važna obaveštenja) U ovom dokumentu se nalaze bezbednosna i zakonska obaveštenja koja bi...
 • Page 10 Neke informacije iz dokumenata na dokumentacionom DVD-u mogu da se promene nakon prvog objavljivanja DVD-a bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju dokumentaciju za svoj server uvek možete da pronađete na Lenovo veb lokaciji na adresi: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides...
 • Page 11 Serial Advanced Technology Attachment (SATA) softverskom RAID-u potražite u Uputstvu za korisnike servera. Dokument namenjen samo stručnom osoblju Sledeći dokument je namenjen samo stručnom osoblju kompanije Lenovo i dostupan je samo na engleskom jeziku. Nalazi se na Lenovo veb lokaciji na adresi: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides Poglavlje 1. Izvori informacija...
 • Page 12: Thinkserver Veb Lokacija

  • Pronaći telefonske brojeve servisera i podrške za svoju zemlju ili region. • Pronaći servisni centar u svojoj blizini. Lenovo veb lokacija za podršku Informacije o tehničkoj podršci su dostupne na Lenovo veb lokaciji za podršku na adresi: http://www.lenovo.com/support Ova veb lokacija se ažurira najnovijim informacijama u vezi sa podrškom, kao što su:...
 • Page 13: Čuvanje Informacija O Vašem Serveru

  ________________________________________ Serijski broj (S/N) ________________________________________ Datum kupovine Svoj server možete da registrujete prateći uputstva na adresi: http://www.lenovo.com/register Kada registrujete server, dobićete sledeće povlastice: • Bržu uslugu kada pozovete pomoć • Automatsko obaveštenje o besplatnom softveru i specijalnim promotivnim cenama Poglavlje 1. Izvori informacija...
 • Page 14 ThinkServer Informacije o garanciji i podršci...
 • Page 15: Poglavlje 2. Pomoć I Usluge

  DVD-u koji se isporučuje uz proizvod. • Proverite da li postoje ažurirane informacije, novi upravljački programi za uređaje i saveti na Lenovo veb lokaciji za podršku, koja se nalazi na adresi: http://www.lenovo.com/support Ako je to moguće, budite pored proizvoda kada obavljate poziv. Pripremite sledeće informacije:...
 • Page 16: Svetska Lista Telefonskih Brojeva Za Podršku Kompanije Lenovo

  Garancija ne pokriva sledeće: • Zamenu ili korišćenje delova koje nije proizvela kompanija Lenovo ili Lenovo delova za koje se ne daje garancija • Otkrivanje uzroka softverskih problema • Konfigurisanje Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Basic Input Output System (BIOS) sistema kao deo instalacije ili nadogradnje •...
 • Page 17 Zemlja ili region Broj telefona Kina 0800-336 (Makao) (SAR Makao) (kantonski, engleski i mandarinski) Kolumbija 1-800-912-3021 (španski) Kostarika 0-800-011-1029 (španski) Hrvatska 0800-0426 Za pozive izvan Hrvatske: +385 1 6110095 Kipar +357-22-841100 +420-2-7213-1316 Češka Republika Danska Servis pod garancijom i podrška: 7010-5150 (danski) Dominikanska Republika 1-866-434-2080 (španski) Ekvador...
 • Page 18 Holandija 020-513-3939 (holandski) Novi Zeland 0800-733-222 (engleski) Nikaragva 001-800-220-1830 (španski) Norveška 8152-1550 (norveški) Panama Lenovo centar za korisničku podršku: 001-866-434-2080 (besplatan poziv) 206-6047 (španski) Peru 0-800-50-866 (španski) Filipini Samo za lokalne pozive: 1800-1601-0033 DID: +603 8315 6858 (engleski, filipinski) Poljska Opšti broj: +48 22 878-6999 (poljski)
 • Page 19: Korišćenje Drugih Usluga

  (vijetnamski, engleski) Korišćenje drugih usluga Ako na putovanje nosite Lenovo prenosivi računar ili računar premeštate u zemlju u kojoj se prodaje vaš tip stonog računara, prenosnog računara ili servera, moguće je da će vaš računar biti podložan Međunarodnoj usluzi garancije, na osnovu koje automatski stičete pravo da dobijete usluge garancije tokom garantnog roka.
 • Page 20: Kupovina Dodatnih Usluga

  Dostupnost i nazivi usluga mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili regiona. Za više informacija o ovim uslugama posetite veb lokaciju kompanije Lenovo na adresi: http://www.lenovo.com Servisne informacije o Lenovo proizvodima za Tajvan ThinkServer Informacije o garanciji i podršci...
 • Page 21: Poglavlje 3. Lenovo Ograničena Garancija

  Lenovo. Garantni rok i tip garantne usluge koji važe za vaš proizvod su određeni u nastavku teksta pod naslovom “Deo 3 – Informacije o garantnoj usluzi”.
 • Page 22 Kako dobiti garantnu uslugu Ako proizvod tokom garantnog roka ne funkcioniše na način određen garancijom, garantnu uslugu možete dobiti ako se obratite kompaniji Lenovo ili serviseru kojeg je ovlastila kompanija Lenovo. Lista ovlašćenih servisera i njihovih brojeva telefona je dostupna na lokaciji: www.lenovo.com/support/phone.
 • Page 23 Ako serviser utvrdi da nije u mogućnosti da popravi ili zameni proizvod, vaš jedini pravni lek u skladu sa ovom ograničenom garancijom je da vratite kupljeni proizvod na mesto gde ste ga kupili ili kompaniji Lenovo da biste dobili povraćaj iznosa kupovne cene.
 • Page 24 Niti kompanija Lenovo niti serviser neće biti odgovorni za gubitak ili otkrivanje bilo kojih podataka, što obuhvata poverljive informacije, informacije o vlasništvu ili lične informacije, sadržanih u proizvodu.
 • Page 25: Deo 2 - Odredbe Specifične Za Pojedine Zemlje

  Deo 2 – Odredbe specifične za pojedine zemlje Australija “Lenovo” znači Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: +61 2 8003 8200. E-adresa: lensyd_au@lenovo.com Sledeći tekst zamenjuje isti odeljak u Delu 1:...
 • Page 26 Upotreba ličnih kontakt informacija: Kompanija Lenovo neće biti u stanju da obavi uslugu u okviru ove garancije ako odbijete da pružite svoje podatke ili ako ne želite da prenesete svoje podatke našem agentu ili izvođaču. U skladu sa Zakonom o zaštiti privatnosti 1988 imate pravo da pristupite svojim ličnim kontakt informacijama i da zatražite ispravku bilo...
 • Page 27 Sledeći tekst se dodaje istom odeljku u Delu 1: Upotreba ličnih informacija: Kompanija Lenovo neće biti u stanju da obavi uslugu u okviru ove garancije ako odbijete da pružite svoje podatke ili ako ne želite da prenesete svoje podatke našem agentu ili izvođaču. U skladu sa Zakonom o zaštiti privatnosti 1993 imate pravo da pristupite svojim ličnim kontakt informacijama i da zatražite ispravku...
 • Page 28: Deo 3 - Informacije O Garantnoj Usluzi

  2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia. Usluga u okviru ove garancije za Lenovo hardverske proizvode kupljene u EEO zemljama može se dobiti u bilo kojoj EEO zemlji u kojoj je proizvod najavljen i pušten u prodaju od strane kompanije Lenovo.
 • Page 29 Serviser će vam, po potrebi, popraviti ili zameniti deo u zavisnosti od tipa navedene garancije za proizvod i mogućeg servisa. Zakazivanje usluge će zavisiti od vremena vašeg poziva, dostupnosti delova i drugih faktora. Tipovi garancije 1. Servis Korisnički zamenljivih jedinica (“KZJ”) Poglavlje 3. Lenovo ograničena garancija...
 • Page 30 Informacije o KZJ i uputstva za zamenu šalju se uz proizvod i mogu se dobiti od kompanije Lenovo u bilo koje vreme na zahtev. KZJ koje možete lako da instalirate sami nazivaju se “spoljašnje KZJ”. “Unutrašnje KZJ”...
 • Page 31: Suplemento De Garantía Para México

  Zamenski proizvod postaje vaše vlasništvo u zamenu za neispravan proizvod, koji postaje vlasništvo kompanije Lenovo. Neispravan proizvod morate upakovati u kutiju za slanje u kojoj ste primili zamenski proizvod i poslati ga kompaniji Lenovo. Lenovo snosi troškove transporta u oba pravca. Ukoliko ne upotrebite istu kutiju u kojoj je primljen zamenski proizvod, možete biti odgovorni za oštećenja...
 • Page 32 Importado por: Lenovo México S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 505, Piso 15 Col. Cruz Manca Cuajimalpa, D.F., México C.P. 05349 Tel. (55) 5000 8500 ThinkServer Informacije o garanciji i podršci...
 • Page 33: Poglavlje 4. Korisnički Zamenljive Jedinice (Kzj)

  Uputstvo za korisnike za vaš server pruža uputstva za zamenu spoljašnjih i unutrašnjih KZJ. Uputstvo za korisnike je dostupno na dokumentacionom DVD-u koji se isporučuje uz server kao i na Lenovo veb lokaciji na adresi: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides Napomena: Koristite samo delove koje obezbeđuje Lenovo.
 • Page 34 Uputstva za zamenu za sledeće KZJ možete naći u Uputstvu za korisnike za vaš server. U sledećoj tabeli su navedene informacije o KZJ za sledeće tipove mašina: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 i 0441. Spoljašnje KZJ Unutrašnje KZJ Doctor Inside Technology (DIT) modul Prednji sistemski ventilator (dostupan na nekim modelima)
 • Page 35: Poglavlje 5. Napomene

  Poglavlje 5. Napomene Moguće je da kompanija Lenovo ne nudi proizvode, usluge ili druge opcije koji se navode u ovom dokumentu u svim zemljama. Obratite se svom lokalnom zastupniku kompanije Lenovo da biste dobili informacije o proizvodima i uslugama koje su trenutno dostupne u vašoj oblasti. Činjenica da su neki proizvodi, programi ili usluge kompanije Lenovo pomenuti, ne znači automatski da se oni mogu...
 • Page 36: Dodatna Obaveštenja

  Sve reference u ovom izdanju na stranice čiji vlasnik nije Lenovo, su date samo kao olakšice i ni na koji način ne predstavljaju reklamiranje tih Internet stranica. Materijali na tim Internet lokacijama nisu deo materijala za ovaj Lenovo proizvod i koristite ih na svoj rizik.

This manual is also suitable for:

Thinkserver