Download Print this page

Ekmek Kýzartma; Gril Hazýrlýðý - Miele CSGP 1300 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
tr-TR
Ekmek kýzartma
Gril tablasýnýn oluklu veya düz yüzeyini
kullanabilirsiniz.
Tablanýn oluklu yüzeyini pane
edilmemiþ et için, düz tarafýný ise diðer
tüm gril malzemeleri için
kullanabilirsiniz.
Gril tablasý kullanýlýrken lava taþý
haznesi gril havuzunda bulunmamalýdýr.
Gril havuzu su ile dolu olmalýdýr.
Grilin 2 adet rezistansý vardýr, bunlar
ayrý ayrý açýlabilir ve ayarlanabilir. Çok
miktarda piþirilecek malzeme varsa,
tüm yüzeyi gril için kullanabilirsiniz.
Miktar az ise, ön tarafta gril yapabilir ve
arka tarafý ise 3cü ýsý kademesinde
sýcak tutabilirsiniz.
Gril tablasýný asla gril ýzgarasý veya
doðrudan rezistans üzerine
koymayýnýz. Gril tablasýný sadece
kendi çerçevesi ile kullanýnýz.
Gril Hazýrlýðý
^ Gril ýzgarasýný kaldýrýnýz, rezistansý
yukarý katlayýnýz ve gerekirse lava taþý
haznesini gril havuzundan çýkartýnýz.
^ Gril havuzunda yeterli suyun olup
olmadýðýný kontrol ediniz. Gril havuzu
iþaret yerine a kadar su dolu
olmalýdýr:
CS 1312 modelde yakl. 2,5 Litre,
CS 1322 modelde yakl. 4,0 Litre.
80
^ Rezistansý tekrar aþaðýya katlayýnýz.
^ Çerçeveyi b grilin üzerine oturtunuz,
pimleri c yukarý doðru durmalýdýr.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Miele CSGP 1300

This manual is also suitable for:

Csgp 1400