Download Print this page

Kullaným Kurallarý; Ýlk Temizlik - Miele CSGP 1300 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kullanma Kýlavuzunu saklayýnýz ve
gerekirse cihazýn sizden sonraki
sahibine teslim ediniz.
Kullaným Kurallarý
Gril tablasý ancak CS 1312 ve CS 1322
model cihazlarla birlikte kullanýlabilir.
Gril tablasýný sadece bu kitapçýðýn
içinde yazýlý amaçlar için
kullanabilirsiniz.
Diðer kullaným þekillerine izin verilemez
ve tehlikelidir. Üretici firma hatalý ve
yanlýþ kullaným sonucu ortaya çýkan
zararlardan sorumlu tutulamaz.
Ýlk Temizlik
Gril tablasýný ilk kullanýmdan önce
süngerli bir bezle ve hafif deterjanlý
sýcak bir suyla yýkayýnýz.
tr-TR
77

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Miele CSGP 1300

This manual is also suitable for:

Csgp 1400