Download Print this page

Gril; Öneriler; Grilden Sonra - Miele CSGP 1300 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
^ Gril tablasýný çerçeve üzerine
yerleþtiriniz.
Çerçevenin pimleri c deliklerden d
geçirilemez. Resme bakýnýz.

Gril

^ Grili açýnýz.
^ Yaklaþýk 10 dakika kadar "12"ci ýsý
kademesinde önceden ýsýtýnýz.
^ Gril sýrasýnda malzemeyi birkaç kere
çeviriniz.
Gril sýrasýnda gril havuzunda
yeterince su bulunmasýna dikkat
ediniz. Gerekirse su ilave ediniz.
Öneriler
– Gril malzemesinin ýslaklýðýný kaðýt
havlu ile alýnýz, böylece etrafa
sýçramasýný önlemiþ olursunuz.
– Kurumamasý için gril yapýlacak
malzemeyi gril iþleminden sonra
tuzlayýnýz.
– Gril malzemesinin marine edilmesi
önerilir. Böylece lezzeti özellikle
artacaktýr.
– Isýya çok dayanýklý yaðlar kullanýnýz.
– Marine edilmiþ malzemenin üzerine
yað sürmeyiniz, bunun yerine gril
tablasýný biraz yaðlayýnýz.

Grilden Sonra

^ Grili kapatýnýz.
^ Gril tablasýný el deðecek kadar
soðutunuz ve kaldýrýnýz.Bunun için
cihazla verilen tutacaðý kullanýnýz.
^ Gril tablasýný ve çerçeveyi her
kullanýmdan sonra hafif deterjanlý
sýcak suyla ve süngerli bir bezle
yýkayýnýz. Yapýþan inatçý kirleri
önceden yumuþatýnýz ve bir fýrça ile
temizleyiniz.
tr-TR
81

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Miele CSGP 1300

This manual is also suitable for:

Csgp 1400