Download Print this page

Korzystanie Z P³Yty Do Grillowania; Przygotowanie Grilla - Miele CSGP 1300 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
pl-PL
Korzystanie z p³yty do
grillowania
Potrawy na p³ycie do grillowania mo¿na
przyrz¹dzaæ na g³adkiej lub na ¿ebro-
wanej stronie.
Zalecamy ¿ebrowan¹ stronê do miêsa
bez panierki, g³adk¹ stronê do wszyst-
kich innych potraw.
Podczas korzystania z p³yty do grillo-
wania w misce grilla nie mo¿e siê znaj-
dowaæ tacka na lawê wulkaniczn¹.
Miska grilla musi byæ wype³niona wod¹.
Grill ma 2 grza³ki, które mog¹ byæ od-
dzielnie w³¹czane i regulowane. Przy
wiêkszych iloœciach do grillowania mo¿-
na wykorzystaæ ca³¹ powierzchniê. Przy
mniejszych iloœciach mo¿na np. grillo-
waæ z przodu a z ty³u podgrzewaæ po-
trawê przy poziomie mocy 3.
W ¿adnym wypadku nie k³aœæ p³yty
do grillowania na ruszcie lub bezpo-
œrednio na grza³kach. Stosowaæ
p³ytê do grillowania wy³¹czenie z
przynale¿nym stela¿em.

Przygotowanie grilla

^ Zdj¹æ ruszt grilla, unieœæ grza³ki i ew.
wyj¹æ tackê na lawê z miski grilla.
72
^ Sprawdziæ, czy w misce grilla znajdu-
je siê wystarczaj¹ca iloœæ wody. Mi-
ska grilla musi byæ nape³niona do
wy¿³obienia a:
ok. 2,5 litra w przypadku CS 1312,
ok. 4,0 litry w przypadku CS 1322.
^ Z³o¿yæ z powrotem grza³ki.
^ Za³o¿yæ na grill stela¿ b, tak ¿eby
wypustki by³y skierowane do góry.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Miele CSGP 1300

This manual is also suitable for:

Csgp 1400