Download Print this page

Miele GGRP Operating Instructions Manual

Griddle plate

Advertisement

Quick Links

GGRP
de
Grillplatte
Gebrauchsanweisung
cs
Grilovací deska
Návod k obsluze
da
Grillplade
Brugsanvisning
el
Πλάκα γκριλ
Οδηγίες χρήσης
en
Griddle plate
Operating instructions
es
Plancha para asar al grill
Instrucciones de manejo
fi
Grillauslevy
Käyttöohje
fr
Plaque de gril
Mode d'emploi
hu
Grillező lap
Használati útmutató
hr
Ploča za roštilj
Upute za uporabu
it
Piastra grill
Istruzioni d'uso
nl
Grillplaat
Gebruiksaanwijzing
no
Grillplate
Bruksanvisning
pl
Płyta grillowa
Instrukcja użytkowania
pt
Placa para grelhar
Instruções de utilização
ru
Пластина для гриля
Инструкция по эксплуатации и гарантия качества
sr
Ploča za roštilj
Uputstvo za upotrebu
sv
Grillplatta
Bruksanvisning
tr
Izgara tavası
Kullanma Kılavuzu
M.-Nr. 10 686 680

Advertisement

loading

Summary of Contents for Miele GGRP

 • Page 1 GGRP Grillplatte Gebrauchsanweisung Grilovací deska Návod k obsluze Grillplade Brugsanvisning Πλάκα γκριλ Οδηγίες χρήσης Griddle plate Operating instructions Plancha para asar al grill Instrucciones de manejo Grillauslevy Käyttöohje Plaque de gril Mode d'emploi Grillező lap Használati útmutató Ploča za roštilj Upute za uporabu...
 • Page 2 de ........................cs ........................da ........................11 el ......................... 15 en ........................19 es ........................23 fi ......................... 27 fr ......................... 31 hu ........................35 hr ........................39 it ......................... 43 nl ........................47 no ........................51 pl ........................55 pt ........................
 • Page 3 - Sicherheitshinweise und Warnungen  Verwenden Sie diese Grillplatte ausschließlich auf dem PowerFlex- Kochbereich Ihres Miele-Induktionkochfeldes.  Verwenden Sie zum Aufheizen der Grillplatte und zum Grillen nie- mals die Leistungsstufe 9 oder den Booster.  Bei hohen Temperaturen verbrennen Speiseöle und Fette sehr schnell.
 • Page 4 de - Ihr Beitrag zum Umweltschutz Entsorgung der Transportver- packung Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsma- terialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichts- punkten ausgewählt und deshalb recy- celbar. Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.
 • Page 5 de - Gebrauch Erste Reinigung Grilltabelle  Reinigen Sie die Grillplatte vor dem Die in der Tabelle angegebenen Zeiten ersten Benutzen mit einem sind Richtwerte und gelten für das Gril- Schwammtuch, etwas Handspülmittel len bei Leistungsstufe 6–8 auf der vor- und warmem Wasser.
 • Page 6 de - Reinigen  Verbrennungsgefahr! Lassen Sie die Grillplatte auf Hand- wärme abkühlen, bevor Sie sie reini- gen. Die Versiegelung wird durch scharfe und aggressive Reinigungsmittel be- schädigt. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel und harte Bürsten oder Schwämme. Die Grillplatte kann in der Geschirr- spülmaschine gereinigt werden.
 • Page 7 - Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění  Tuto grilovací desku používejte výhradně na varné oblasti Power- Flex své indukční varné desky Miele.  Na rozehřátí grilovací desky a ke grilování nikdy nepoužívejte stu- peň výkonu 9 nebo funkci Booster. ...
 • Page 8 cs - Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Likvidace přepravního obalu Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k mož- nostem jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné. Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství od- padů.
 • Page 9 cs - Používání První čištění Tabulka pro grilování  Grilovací desku před prvním použitím Časy uvedené v tabulce jsou orientační vyčistěte houbovou utěrkou, trochou hodnoty a platí pro grilování při stupni mycího prostředku na ruční mytí a výkonu 6–8 na předehřáté grilovací des- teplou vodou.
 • Page 10 cs - Čištění  Nebezpečí popálení! Než budete grilovací desku čistit, nechte ji vychladnout tak, abyste na ní udrželi ruku. Ostré a agresivní čisticí prostředky poškozují povrchovou vrstvu. Na čištění nepoužívejte drhnoucí čis- ticí prostředky a tvrdé kartáče nebo houby. Grilovací...
 • Page 11 - Råd om sikkerhed og advarsler  Anvend udelukkende denne grillplade på Powerflex-kogeområdet på din Miele induktionskogeplade.  Anvend aldrig varmetrin 9 eller boosteren til opvarmning af og grillstegning med grillpladen.  Ved høje temperaturer afbrændes madolie og fedt meget hurtigt.
 • Page 12: Bortskaffelse Af Emballagen

  da - Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne spa- rer råstoffer og mindsker affaldsproble- merne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsam- lingssted.
 • Page 13 da - Brug Første rengøring Grillskema  Rengør grillpladen med en svampe- De angivne tider i skemaet er vejleden- klud, lidt opvaskemiddel til opvask i de og gælder for grillstegning på var- hånden og varmt vand, inden den ta- metrin 6-8 på den forvarmede grill- ges i brug første gang.
 • Page 14 da - Rengøring  Risiko for forbrænding! Lad grillpladen afkøle, til den er lun- ken, inden rengøringen påbegyndes. Forseglingen bliver beskadiget af skrappe og aggressive rengørings- midler. Anvend ikke rengøringsmidler med skurende virkning og hårde børster eller svampe til rengøringen. Grillpladen kan rengøres i opvaskema- skinen.
 • Page 15 - Υποδείξεις ασφαλείας  Χρησιμοποιείτε αυτήν την πλάκα γκριλ αποκλειστικά στην περιοχή ΡowerFlex της επαγωγικής εστίας σας Miele.  Μη χρησιμοποιείτε ποτέ για τη θέρμανση της πλάκας γκριλ και για το ψήσιμο στο γκριλ τη βαθμίδα ισχύος 9 ή το Booster.
 • Page 16 el - Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλε- γεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρί- ζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμά- των. Αυτά...
 • Page 17 el - Χρήση Αρχικός καθαρισμός Πίνακας  Καθαρίζετε την πλάκα γκριλ πριν τη Οι χρόνοι που αναφέρονται στους πίνα- χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά με κες είναι ενδεικτικοί και ισχύουν για το ένα απορροφητικό πανί, λίγο υγρό ψήσιμο στο γκριλ στη βαθμίδα ισχύος πλύσης...
 • Page 18 el - Καθαρισμός  Κίνδυνος εγκαύματος! Αφήνετε την πλάκα γκριλ να κρυώσει μέχρι να μπορείτε να την αγγίξετε, πριν την καθαρίσετε. Η σφράγιση μπορεί να πάθει ζημιά εξαιτίας δυνατών και δραστικών καθαριστικών. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά και σκληρές βούρτσες...
 • Page 19 - Warning and Safety instructions  This griddle plate must only be used on the PowerFlex zone of your Miele induction hob.  Never use power level 9 or the Booster when heating up the griddle plate or when grilling food on it.
 • Page 20 en - Caring for the environment Disposal of the packing mater- The packaging is designed to protect the appliance from damage during transportation. The packaging materials used are selected from materials which are environmentally friendly for disposal and should be recycled. Recycling the packaging reduces the use of raw materials in the manufactur- ing process and also reduces the...
 • Page 21: Cleaning For The First Time

  en - Use Cleaning for the first time Grilling chart  Before using for the first time, clean Durations quoted in the chart are for the griddle plate with a solution of guidance only and apply to food grilled warm water and a little washing-up li- using settings between 6–8 on a pre- quid applied with a sponge.
 • Page 22 en - Cleaning  Danger of burning! Allow the griddle plate to cool down until it is safe to touch before clean- ing it. The anti-stick coating will suffer damage if handled with sharp tools or aggressive cleaning agents. Do not use abrasive cleaning agents or hard brushes and sponges to clean it.
 • Page 23 - Advertencias e indicaciones de seguridad  Utilice esta plancha para asar al grill exclusivamente sobre la zona PowerFlex de su placa de inducción de Miele.  No utilice nunca el nivel 9 o el Booster para calentar la plancha para asar al grill o para asar al grill.
 • Page 24 es - Su contribución a la protección del medio ambien- Eliminación del embalaje de transporte El embalaje protege al aparato de da- ños durante el transporte. Los materia- les del embalaje se han seleccionado siguiendo criterios ecológicos y en fun- ción de su posterior tratamiento en plantas de reciclaje.
 • Page 25 es - Manejo Primera limpieza Tabla para el grill  Limpie la plancha para asar al grill an- Los tiempos indicados en la tabla son tes de su primera utilización con una solo orientativos y válidos para asar al bayeta, un poco de detergente suave grill a nivel 6-8 sobre la plancha preca- y agua caliente.
 • Page 26 es - Limpieza  ¡Riesgo de sufrir quemaduras! Antes de limpiar la plancha, deje que se enfríe. El recubrimiento podría resultar da- ñado por productos para la limpieza agresivos. No utilice productos abrasivos o es- ponjas o cepillos duros. La plancha para asar al grill es apta para el lavado en el lavavajillas.
 • Page 27: Fi - Tärkeitä Turvallisuusohjeita

  fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita  Käytä tätä grillauslevyä ainoastaan Mielen induktiokeittotason PowerFlex-keittoalueella.  Älä koskaan käytä grillauslevyn kuumentamiseen ja grillaukseen tehoa 9 tai Booster-toimintoa.  Ruokaöljy ja muut rasvat palavat helposti korkeissa lämpötiloissa. Palamisesta syntyy terveydelle haitallista savua. Lisäksi palavista öl- jyistä...
 • Page 28 Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kulje- tuksen aikana. Pakkaukset on valmis- tettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyt- töön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kier- toon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kaup- piaasi huolehtii yleensä kuljetuspak- kauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen.
 • Page 29 fi - Käyttö Ensimmäinen puhdistus Grillaustaulukko  Puhdista grillauslevy ennen ensim- Taulukon ajat ovat ohjearvoja ja koske- mäistä käyttökertaa puhtaalla sienilii- vat grillausta teholla 6–8, kun grillausle- nalla ja lämpimällä vedellä, jossa on vy on esilämmitetty. Grillausaikaan vai- tilkka käsiastianpesuainetta. kuttavat grillattavan tuotteen laji, koos- tumus ja paksuus.
 • Page 30 fi - Puhdistus  Palovamman vaara! Anna grillauslevyn jäähtyä haaleaksi ennen puhdistusta. Karkeat ja syövyttävät puhdistusai- neet ja välineet vahingoittavat gril- lauslevyn pinnoitetta. Älä käytä puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita tai kovia harjoja ja sieniä. Grillauslevyn voi pestä astianpesuko- neessa. Suosittelemme kuitenkin käsi- pesua, sillä...
 • Page 31 - Consignes de sécurité et mises en garde  Utilisez la plaque de gril exclusivement sur la zone de cuisson mo- dulable PowerFlex de votre table de cuisson à induction de Miele.  N'utilisez jamais le niveau de puissance 9 ni le Booster pour pré- chauffer la plaque de gril ou pour faire griller des aliments.
 • Page 32 fr - Votre contribution à la protection de l'environne- ment Nos emballages Nos emballages protègent votre appa- reil des dommages pouvant survenir pendant le transport. Nous les sélec- tionnons en fonction de critères écolo- giques permettant d'en faciliter le recy- clage.
 • Page 33 fr - Utilisation Premier nettoyage Tableau des grillades  Nettoyez la plaque de gril avant toute Les temps indiqués dans le tableau première utilisation avec une éponge, sont des valeurs indicatives et corres- du liquide vaisselle et de l'eau pondent à un niveau de puissance  6–8 chaude.
 • Page 34 fr - Nettoyage  Risque de brûlures ! Laissez refroidir la plaque de gril jus- qu'à ce qu'elle soit tiède, avant de la nettoyer. Le revêtement est endommagé par des produits coupants et agressifs. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou des objets pointus ou tranchants pour le nettoyage.
 • Page 35 - Biztonsági utasítások és figyelmeztetések  Ezt a grill lapot kizárólag a Miele indukciós főzőlap PowerFlex főzőzónáján használja.  A grill lap felhevítéséhez és a grillezéshez soha ne használja a 9-es teljesítményfokozatot vagy a Boostert.  Magas hőmérsékletnél az étolaj és a zsír nagyon hamar megég.
 • Page 36 hu - Az Ön hozzájárulása a környezetvédelemhez A csomagolóanyag meg- semmisítése A csomagolás megóvja a készüléket a szállítási sérülésektől. A csoma- golóanyagokat környezetvédelmi és hu- lladékkezelés-technikai szempontok alapján választották ki, így azok újraha- sznosíthatók. A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot ta- karít meg és csökkenti a keletkező...
 • Page 37 hu - Használat Első tisztítás Grilltáblázat  Tisztítsa meg a grill lapot az első ha- A táblázatban megadott idők sználat előtt törlőkendővel, némi kézi irányértékek, és a 6-8-as teljesítményfo- mosogatószerrel és meleg vízzel. kozat közötti grillezésre érvényesek az előhevített grillen. A grillezési idő a gri- Grillezés llezendő...
 • Page 38 hu - Tisztítás  Égési sérülésveszély! Hagyja kézmelegre lehűlni a grill la- pot, mielőtt megtisztítja. A bevonatot az erős és agresszív tisztítószerek károsítják. A tisztításhoz ne használjon súrolós- zereket és kemény keféket vagy szi- vacsokat. A grill lap mosogatógépben tisztítható. Javasoljuk a kézi tisztítást, mivel a be- vonat a mosogatógépben való...
 • Page 39 - Sigurnosne napomene i upozorenja  Ovu ploču za roštilj upotrebljavajte isključivo na PowerFlex polju za kuhanje svoje Miele indukcijske ploče.  Za zagrijavanje ploče za roštilj ili za pripremu na roštilju nikada ne koristite razinu snage 9 ili Booster.
 • Page 40 hr - Vaš doprinos zaštiti okoliša Zbrinjavanje ambalaže Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tije- kom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati. Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.
 • Page 41 hr - Uporaba Prvo čišćenje Tablica za roštilj  Prije prve uporabe očistite ploču za Vremena navedena u tablici su orijenta- roštilj spužvicom s malo deterdženta cijske vrijednosti i vrijede za pečenje za ručno pranje posuđa i isperite ju jačinom 6–8 na prethodno zagrijanoj toplom vodom.
 • Page 42 hr - Čišćenje  Opasnost od opeklina! Prije no što ju čistite pustite da se ploča za roštilj ohladi na temperaturu ruku. Sloj protiv prianjanja oštetiti će se oštrim i agresivnim sredstvima za čišćenje. Za čišćenje ne upotrebljavajte abra- zivna sredstva za čišćenje i čvrste četke ili spužvice.
 • Page 43 - Indicazioni per la sicurezza e avvertenze  Utilizzare la piastra grill solo sull'area cottura PowerFlex del piano cottura a induzione Miele.  Non utilizzare mai per nessun motivo il livello di potenza 9 o il li- vello Booster per riscaldare la piastra grill o per grigliare.
 • Page 44 L’imballaggio può essere conservato per un’eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele in caso di danni o guasti all'apparec- chiatura. I singoli componenti dell’imballaggio possono essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differen- ziata.
 • Page 45 it - Uso Prima pulizia Tabella per grigliare  Prima di utilizzare la piastra grill per la I tempi indicati nella tabella sono indi- prima volta, pulirla con una spugna, cativi. Si riferiscono al procedimento dell'acqua calda e poco detersivo per grill con i livelli di potenza 6-8 sulla pia- i piatti.
 • Page 46 it - Pulizia  Pericolo di ustioni! Far raffreddare la piastra grill, prima di pulirla. Il rivestimento si rovina se si impie- gano detergenti aggressivi. Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi o spazzole e spugne dure. La piastra grill può essere lavata in la- vastoviglie.
 • Page 47 - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen  Gebruik deze grillplaat uitsluitend op de PowerFlex-kookzone van uw Miele-inductiekookplaat.  Gebruik nooit vermogensstand 9 of de Booster voor het verwar- men van de grillplaat en voor het grilleren.  Bij hoge temperaturen verbranden spijsolie en vet heel snel. Er ontstaat rook, die schadelijk is voor de gezondheid.
 • Page 48 nl - Een bijdrage aan de bescherming van het milieu Het verpakkingsmateriaal De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpak- kingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belas- ting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling.
 • Page 49 nl - Gebruik Eerste reiniging Tabel grilleren  Reinig de grillplaat voor het eerste De in de tabel aangegeven tijden zijn gebruik met een sponsdoekje, wat af- richttijden. Zij gelden als u op vermo- wasmiddel en warm water. gensstand 6–8 op een voorverwarmde grillplaat grilleert.
 • Page 50 nl - Reinigen  Verbrandingsgevaar! Laat de grillplaat afkoelen, totdat ze handwarm is, voordat u de plaat gaat reinigen. Scherpe en agressieve reinigings- middelen beschadigen de coating. Gebruik geen schurende reinigings- middelen, harde borstels of sponsen. U kunt de grillplaat in de afwasauto- maat reinigen.
 • Page 51 - Sikkerhetsregler  Grillplaten skal kun brukes på PowerFlex-kokeområdet på din Miele-induksjonstopp.  Du må aldri bruke effekttrinn 9 eller Booster for å varme opp grill- platen og for å grille.  Matolje og fett forbrennes veldig raskt ved høye temperaturer. Det oppstår helseskadelig røyk.
 • Page 52 no - Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning av transportemballasjen Emballasjen beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvin- nes. Gjenvinning av emballasjen sparer rå- stoff og bidrar til mindre avfall. Forhand- leren tar vanligvis emballasjen i retur.
 • Page 53 no - Bruk Første rengjøring Grilltabell  Rengjør grillplaten før første gangs Tidene som er angitt i tabellen er veiled- bruk med en svampklut, litt håndopp- ende og gjelder for grilling på effekttrinn vaskmiddel og varmt vann. 6-8 på forvarmet grillplate. Grilltiden av- henger av grillmatens type, kvalitet og Grilling tykkelse.
 • Page 54 no - Rengjøring  Fare for forbrenning! Avkjøl grillplaten til lunken før den rengjøres. Forseglingen blir skadet av skarpe og aggressive rengjøringsmidler. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler og harde børster eller svamper. Grillplaten kan rengjøres i oppvask- maskin. Vi anbefaler rengjøring for hånd, da forseglingen kan bli matt etter hvert ved rengjøring i oppvask- maskin.
 • Page 55 - Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia  Stosować tę płytę grillową wyłącznie na obszarze grzejnym Po- werFlex posiadanej płyty indukcyjnej Miele.  Do nagrzewania płyty grillowej i grillowania nigdy nie stosować poziomu mocy 9 ani funkcji Booster.  W wysokich temperaturach oleje i tłuszcze bardzo szybko się...
 • Page 56 pl - Ochrona środowiska naturalnego Utylizacja opakowania trans- portowego Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Ma- teriały, z których wykonano opakowanie zostały specjalnie dobrane pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji i dlatego nadają się do ponownego wy- korzystania. Zwrot opakowań...
 • Page 57 pl - Użytkowanie Pierwsze czyszczenie Tabela grillowania  Przed pierwszym użyciem umyć płytę Czasy podane w tabeli stanowią warto- grillową za pomocą gąbczastej ście- ści orientacyjne i obowiązują dla grillo- reczki, ciepłą wodą z dodatkiem pły- wania przy poziomie mocy 6–8 na roz- nu do mycia naczyń.
 • Page 58 pl - Czyszczenie  Niebezpieczeństwo odniesienia oparzeń! Przed czyszczeniem pozostawić pły- tę grillową do ostygnięcia. Powłoka zostanie uszkodzona przez ostre i agresywne środki czyszczące. Do czyszczenia nie stosować żad- nych szorujących środków czyszczą- cych ani twardych szczotek lub gą- bek. Płyta grillowa może być...
 • Page 59 - Medidas de segurança e precauções  Utilize esta placa para grelhar exclusivamente na área de cozinhar PowerFlex da sua placa de indução Miele.  Nunca utilize para aquecer a placa para grelhar e para grelhar os níveis de potência 9 ou o Booster.
 • Page 60 pt - O seu contributo para proteção do ambiente Eliminação da embalagem de transporte A embalagem protege o aparelho con- tra danos de transporte. Os materiais da embalagem são selecionados do ponto de vista ecológico e compatibili- dade com o meio ambiente e por isso é reciclável.
 • Page 61 pt - Utilização Primeira limpeza Tabela - Grelhados  Lave a placa para grelhar antes da Os tempos mencionados na tabela são primeira utilização, utilizando uma es- valores indicativos e são aplicáveis ponja, um pouco de detergente de la- apenas para grelhar no nível de potên- var a louça à...
 • Page 62 pt - Limpeza  Risco de queimaduras! Deixe arrefecer a placa para grelhar, antes de a lavar. O selo é danificado por produtos agressivos. Não utilize detergentes abrasivos nem escovas ou esponjas rígidas na lavagem. A placa para grelhar pode ser lavada na máquina de lavar louça.
 • Page 63 - Указания по безопасности и предупреждения  Пластина для гриля подходит исключительно для использова- ния на зонах приготовления PowerFlex индукционной панели конфорок Miele.  Никогда не используйте для нагрева пластины для гриля и для приготовления на гриле уровень мощности 9 или Booster.
 • Page 64 ru - Ваш вклад в охрану окружающей среды Утилизация транспортной упаковки Упаковка защищает прибор от по- вреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизи- руются, поэтому они подлежат пере- работке. Возвращение упаковки для ee вто- ричной переработки приводит к эко- номии...
 • Page 65 ru - Применение Первая чистка Таблица приготовления на гриле  Перед первым использованием очистите пластину для гриля губча- Указанные в таблице значения вре- той салфеткой, бытовым моющим мени являются ориентировочными и средством и тёплой водой. действительны для приготовления на предварительно разогретом гриле Гриль...
 • Page 66 ru - Чистка  Опасность получения ожогов! Дождитесь, пока пластина для гриля остынет до такой степени, чтобы можно было её очистить. Жёсткие и агрессивные чистящие средства могут повредить покры- тие. Не используйте для чистки абра- зивные чистящие средства и гру- бые...
 • Page 67 - Sigurnosna uputstva i upozorenja  Ovu ploču za roštilj koristite isključivo na PowerFlex oblasti Vaše Miele indukcione ploče za kuvanje.  Za zagrevanje ploče roštilja i za pečenje na roštilju nikada ne kori- stite stepen snage 9 ili funkciju Booster.
 • Page 68 sr - Vaš doprinos zaštiti životne sredine Odstranjivanje transportne am- balaže Ambalaža štiti uređaj od oštećenja prili- kom transporta. Materijali za ambalažu su odabrani sa stanovišta zaštite život- ne sredine i tehnike odstranjivanja i zbog toga mogu da se recikliraju. Recikliranjem ambalaže štede se sirovi- ne i smanjuje gomilanje otpadaka.
 • Page 69 sr - Upotreba Prvo čišćenje Tabela za pečenje na roštilju  Pre prve upotrebe ploču za roštilj oči- Vremena koja su navedena u tabeli su stite sunđerastom krpom i toplom vo- orijentacione vrednosti i važe za peče- dom u koju ćete dodati malo deter- nje na roštilju sa stepenom snage 6–8 dženta za pranje sudova.
 • Page 70 sr - Čišćenje  Opasnost od opekotina! Pre čišćenja ostavite ploču za roštilj da se ohladi tako da možete da je dodirnete rukom. Upotrebom oštrih i agresivnih sred- stava za čišćenje zaštitni sloj će se oštetiti. Za čišćenje ne upotrebljavajte sred- stva za ribanje i tvrde četke ili sunđe- Ploču za roštilj možete da perete u mašini za pranje sudova.
 • Page 71 - Säkerhetsanvisningar och varningar  Använd denna grillplatta uteslutande på PowerFlex-kokzonen på din Miele-induktionshäll.  Använd aldrig effektläge 9 eller boostern till att värma upp grill- plattan och till att grilla.  Vid höga temperaturer bränns olja och fett fast väldigt fort. Det uppstår hälsovådlig rök.
 • Page 72 sv - Bidra till att skona miljön Transportförpackning Förpackningen skyddar produkten mot transportskador. Förpackningsmaterial- en är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad rå- varuförbrukning och mindre mängder avfall.
 • Page 73 sv - Användning Första rengöringen Grilltabell  Rengör grillpannan innan den an- Tiderna som anges i tabellen är riktvär- vänds för första gången med en disk- den och gäller för grillning på effektläge trasa, lite handdiskmedel och varmt 6-8 på förvärmd grillplatta. Grilltiden be- vatten.
 • Page 74 sv - Rengöring  Risk för brännskada! Låt grillplattan svalna innan du ren- gör den. Förseglingen skadas av starka och aggressiva rengöringsmedel. Använd inga skurmedel, hårda borstar eller disksvampar för rengör- ingen. Grillplattan kan diskas i diskmaskin. Vi rekommenderar handrengöring, eftersom förseglingen efter ett tag blir slö...
 • Page 75 - Güvenlik Talimatları ve Uyarılar  Bu ızgara tavasını Miele indüksiyonlu ocağınızın sadece PowerFlex pişirme alanında kullanınız.  Izgara tavasını ısıtmak ve ızgara yapmak için asla 9. güç kademe- sini veya Booster kademesini kullanmayınız.  Sıvı ve katı yağlar yüksek sıcaklıklarda çok çabuk yanarlar. Sağlığa zararlı...
 • Page 76 tr - Çevre Korumaya Katkınız Nakliye Ambalajının Elden Çı- karılması Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemeler- den seçilmiştir ve bu sebeple geri dö- nüştürülmesi mümkündür. Ambalajın malzeme döngüsüne geri ka- zandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır.
 • Page 77 tr - Kullanım İlk temizlik Izgara tablosu  Izgara tavasını ilk kullanımdan önce Tabloda verilen süreler referans değer- bir sünger bez, bir miktar elde bulaşık lerdir ve 6-8 güç kademesinde önceden deterjanı ve sıcak su ile yıkayınız. ısıtılmış ızgara tavası üzerinde ızgara yapmak için geçerlidir.
 • Page 78 tr - Temizlik  Yanık tehlikesi! Izgara tavasını temizlemeden önce el dokunulacak sıcaklığa soğumasını bekleyiniz. Kaplama keskin ve aşındırıcı temizlik maddelerinden zarar görür. Temizlik için aşındırıcı temizlik ürünle- ri ve sert fırçalar ya da süngerler kul- lanmayınız. Izgara tavası bulaşık makinesinde yı- kanabilir.
 • Page 80 Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Germany Tel.: +49 5241 89-0 Fax: +49 5241 89-2090 Internet: www.miele.com M.-Nr. 10 686 680 / 00...