Download Print this page

U¿Ytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem; Pierwsze Czyszczenie - Miele CSGP 1300 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Instrukcjê u¿ytkowania i monta¿u nale¿y
zachowaæ do póŸniejszego wykorzysta-
nia i przekazaæ j¹ ewentualnemu na-
stêpnemu posiadaczowi.
U¿ytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
P³yta do grillowania jest przeznaczona
do u¿ytkowania wy³¹cznie z urz¹dzenia-
mi CS 1312 i CS 1322.
P³ytê do grillowania wykorzystywaæ
wy³¹cznie do zastosowañ opisanych w
niniejszej instrukcji u¿ytkowania.
Inne zastosowania s¹ niedozwolone i
potencjalnie niebezpieczne. Producent
nie odpowiada za szkody wynik³e ze
stosowania niezgodnie z przeznacze-
niem lub z nieprawid³owej obs³ugi
urz¹dzenia.

Pierwsze czyszczenie

Przed pierwszym u¿yciem p³ytê do gril-
lowania nale¿y umyæ g¹bkow¹ œcie-
reczk¹, ciep³¹ wod¹ z dodatkiem p³ynu
do mycia naczyñ.
pl-PL
69

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Miele CSGP 1300

This manual is also suitable for:

Csgp 1400