Dansk (Oversat Fra Original Brugsvejledning) - Black & Decker BES602 Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Tilsigtet brug
Dine BLACK+DECKER
BES602/BES603 stiksave er de-
TM
signet til at save i træ, plastik og metal. Dette værktøj er kun
beregnet til privat brug.
Sikkerhedsvejledning
Generelle sikkerhedsadvarsler vedrørende elværk-
tøj
@
Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer,
der følger med dette elværktøj. Manglende
overholdelse af alle nedenstående instruktio-
ner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlige kvæstelser.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.
Begrebet "elværktøj", der benyttes i nedenstående advarsler,
henviser til netdrevet elværktøj (med netledning) eller bat-
teridrevet værktøj (uden netledning). .
1. Sikkerhed i arbejdsområdet
a. Hold arbejdsområdet rent og ordentligt oplyst. Rodede
eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b. Brug ikke elværktøj i eksplosive omgivelser, f.eks.
hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv eller
dampe.
c. Hold børn og andre personer i nærheden på afstand,
når der arbejdes med elværktøj. Distraktioner kan
medføre, at du mister kontrollen.
2. Elektricitet og sikkerhed
a. Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
aldrig modificeres på nogen måde. Undlad at bruge
adapterstik sammen med (jordforbundet) elektrisk
værktøj. Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
b. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der
er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er
jordforbundet.
c. Udsæt ikke elværktøj for regn, og brug det ikke, hvor
omgivelserne er våde. Hvis der trænger vand ind i et
elektrisk værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d. Pas på, at ledningen ikke beskadiges. Brug aldrig
ledningen til at bære, trække værktøjet eller trække
det ud af stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele.
Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen
for elektrisk stød.
e. Hvis elværktøj benyttes i det fri, skal der benyttes en
forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug.
54
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f. Brug en strømkilde med fejlstrømsrelæ, hvis det er
nødvendigt at anvende elværktøj på fugtige steder.
Ved at benytte en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen
for elektrisk stød.
3. Personsikkerhed
a. Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og
brug elværktøjet fornuftigt. Betjen ikke værktøjet, hvis
du er træt, påvirket af narkotika, alkohol eller medicin.
Et øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et
elektrisk værktøj kan forårsage alvorlige kvæstelser.
b. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Det er muligt at reducere risikoen for
kvæstelser ved alt efter omstændighederne at anvende
det passende sikkerhedsudstyr såsom støvmaske,
skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn.
c. Træf forholdsregler, så utilsigtet start ikke er mulig.
Kontrollér, at afbryderkontakten står på slukket, inden
værktøjet tilsluttes strømkilden og/eller batteriet,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj bæres med
fingeren på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d. Fjern indstillingsnøgle eller skruenøgle, inden
elværktøjet startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der
bliver siddende på en roterende del af elektrisk værktøj,
kan give anledning til personskade.
e. Stræk dig ikke for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette udgør at du har bedre
kontrol over det elektriske værktøj, når uventede
situationer opstår.
f. Brug egnet arbejdstøj. Bær ikke løst tøj eller smykker.
Hold dit hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i
bevægelige dele.
g. Hvis der kan monteres støvudsugnings- og
opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr kan
begrænse farer forårsaget af støv.
h. Lad ikke kendskab fra hyppig brug af værktøjer gøre
dig uforsigtig og få dig til at ignorere principperne for
værktøjssikkerhed. En uforsigtig handling kan forårsage
alvorlig personskade på en brøkdel af et sekund.
4. Brug og vedligeholdelse af elværktøj
a. Overbelast ikke elværktøjet. Brug det elværktøj, der er
bedst egnet til det arbejde, der skal udføres. Det
korrekte elværktøj klarer opgaven bedre og mere sikkert
med den effekt, som det er konstrueret til.
b. Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderkontakten er
defekt. Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres med
kontakten, er farligt og skal repareres.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bes60331459310

Table of Contents