Norsk Oversatt Fra De Originale Instruksjonene) - Black & Decker BES602 Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Tiltenkt bruk
Stikksagen BLACK+DECKER
ert for saging av treverk, plast og metall. Disse verktøyene er
bare ment som forbrukerverktøy.
Sikkerhetsanvisninger
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy
@
Advarsel! Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifika-
sjoner som følger dette elektriske verktøyet.
Manglende overholdelse av instruksjonene som
er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild
og/eller alvorlig skade.
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremti-
dig bruk. Begrepet "elektroverktøy" i advarslene gjelder
nettdrevet elektroverktøy (med ledning) eller batteridrevet
elektroverktøy (uten ledning). .
1. Sikkerhet i arbeidsområdet
a. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller
mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b. Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det befinner seg
brennbare væsker, gass eller støv. Elektrisk verktøy
skaper gnister som kan antenne støv eller gasser.
c. Hold barn og andre personer unna når du bruker et
elektroverktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister
kontrollen.
2. Elektrisk sikkerhet
a. Støpselet til verktøyet må passe til stikkontakten. Aldri
modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk
adapterstøpsler til jordede elektriske verktøy.
Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er økt risiko for
elektrisk støt dersom kroppen din er jordet.
c. Ikke utsett elektroverktøy for regn eller fuktighet.
Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det
øke risikoen for elektrisk sjokk.
d. Unngå uforsvarlig behandling av ledningen. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til
det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra
varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for
elektrisk sjokk.
e. Når du bruker et elektroverktøy utendørs, må du bruke
en skjøteledning som er egnet til utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk støt.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
BES602 BES603 er konstru-
TM
f. Hvis du ikke kan unngå å bruke elektroverktøy på et
fuktig sted, må du bruke en strømforsyning som er
beskyttet med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk støt.
3. Personlig sikkerhet
a. Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, og vis sunn
fornuft når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett
øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernerbriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm,
eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c. Forhindre utilsiktet start. Kontroller at bryteren står i
posisjon «av» før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, og før du tar opp eller bærer verktøyet.
Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren
på øker faren for ulykker.
d. Fjern eventuelt innstillingsverktøy eller skruverktøy
før du slår på elektroverktøyet. Et skruverktøy eller en
nøkkel som fortsatt er festet til en roterende del av
elektroverktøyet, kan føre til personskade.
e. Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt
hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det
elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f. Bruk egnede klær. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra
bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g. Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes på riktig måte. Bruk av
støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
h. Ikke la erfaring med hyppig bruk av verktøy la deg bli
likegyldig og ignorere verktøyets sikkerhetsregler. En
uforsiktig handling kan føre til alvorlig personskade på
brøkdelen av et sekund.
4. Bruk og stell av elektriske verktøy
a. Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b. Ikke bruk elektroverktøyet hvis du ikke kan slå det på
og av med bryteren. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
NORSK
49

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Bes60331459310

Table of Contents