Svenska (Översatt Från De Ursprungliga Instruktionerna) - Black & Decker BES602 Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
Avsedd användning
Din BLACK+DECKER
BES602/BES603 sticksåg är avsedd
TM
för sågning av trä, plast och tunn plåt. Dessa verktyg är
endast avsedda för konsumentbruk.
Säkerhetsinstruktioner
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
@
Varning! Läs alla säkerhetsvarningar, instruk-
tioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet
att läsa alla instruktioner som listas här nedan
kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
Spara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar för
framtida bruk. Termen "elverktyg" i varningarna syftar på
ditt nätanslutna (med kabel) elverktyg eller batteridrivna
(sladdlösa) elverktyg. .
1. Säkerhet på arbetsplatsen
a. Se till att arbetsområdet är rent och väl belyst.
Belamrade och mörka områden inbjuder till olyckor.
b. Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning,
t.ex. i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm
eller ångor.
c. Håll barn och åskådare på avstånd vid arbete med
elverktyget. Distraktioner kan göra att du förlorar
kontrollen.
2. Elsäkerhet
a. Elverktygets stickkontakt måste passa i eluttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inga
adapterkontakter tillsammans med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en ökad
risk för elektrisk stöt om din kropp är jordansluten eller
jordad.
c. Utsätt inte elverktyget för regn eller våta omgivningar.
Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar risken för
elektrisk stöt.
d. Misshandla inte nätsladden. Använd aldrig sladden för
att bära, dra eller koppla bort elverktyget från uttaget.
Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar
risken för elektrisk stöt.
e. Använd en förlängningssladd som lämpar sig för
utomhusbruk när du arbetar med elverktyg utomhus.
Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk
minskar risken för elektriska stötar.
44
(Översättning av originalanvisningarna)
f. Om du måste använda ett elverktyg på en fuktig plats,
bör du använda en strömförsörjning med
jordfelsbrytare. Användning av en jordfelsbrytare minskar
risken för elektrisk stöt.
3. Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd sunt
omdöme när du använder elverktyget. Använd inte ett
elverktyg när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
när du arbetar med elektriska verktyg kan leda till
allvarliga personskador.
b. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid
skyddsglasögon. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm
eller hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c. Förhindra oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren
står i avstängt läge innan du ansluter verktyget till
elnätet eller sätter i batteriet, samt innan du tar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med fingret
på strömbrytaren eller att koppla strömmen till elektriska
verktyg när strömbrytaren är på leder till olyckor.
d. Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
som har lämnats kvar på en roterande del av det
elektriska verktyget kan orsaka kroppsskador.
e. Sträck dig inte för mycket. Ha ordentligt fotfäste och
balans hela tiden. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f. Bär lämpliga kläder. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta från
delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i rörliga delar.
g. Om enheten har dammutsugnings- och
uppsamlingsutrustning, se till att den är ansluten och
används på korrekt sätt. Användning av
dammuppsamling kan minska dammrelaterade risker.
h. Låt inte förtrogenheten som uppstått genom
regelbunden användning av verktyg låta dig bli
självsäker och ignorera verktygets säkerhetsprinciper.
En oförsiktig handling kan orsaka allvarliga skador under
bråkdelen av en sekund.
4. Användning och skötsel av elverktyg
a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för
ditt arbete. Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre och
säkrare vid den hastighet för vilket det konstruerades.
b. Använd inte elverktyget om det inte kan startas och
stängas av med strömbrytaren. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och måste
repareras.

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Bes60331459310

Table of Contents