Makita HM1317C Instruction Manual

Makita HM1317C Instruction Manual

Electric breaker
Hide thumbs Also See for HM1317C:
Table of Contents
 • Tehnični Podatki
 • Dodatni Pribor
 • Технички Податоци
 • Accesorii Opţionale
 • Технички Подаци
 • Технические Характеристики
 • Описание Функционирования
 • Дополнительные Принадлежности
 • Технічні Характеристики
 • Інструкція З Використання
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Electric Breaker
GB
Električno rušilno kladivo
SI
Thyerës elektrik
AL
Електрически къртач
BG
Električni udarni čekić
HR
Електричен кршач
MK
Picon electric
RO
Прекидач електричног кола
RS
Электрический Отбойный Молоток
RUS
Електрична дробарка
UA
HM1317C
HM1307C
HM1317CB
HM1307CB
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita HM1317C

 • Page 1 РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Električni udarni čekić PRIRUČNIK S UPUTAMA Електричен кршач УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Picon electric MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Прекидач електричног кола УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Электрический Отбойный Молоток РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Електрична дробарка ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ HM1317C HM1307C HM1317CB HM1307CB...
 • Page 2 010283 010284 010285 010286 002928 010287 010288 010289 010290 010289 010295 010291 010296...
 • Page 3: Specifications

  A-weighted noise level determined Uncertainty (K) : 1.5 m/s according to EN60745: Model HM1317C Model HM1307,HM1317C Work mode : chiselling function with side handle Sound pressure level (L ) : 81 dB (A) Vibration emission (a ) : 8.5 m/s...
 • Page 4 Wear ear protectors. Exposure to noise can Makita Corporation responsible cause hearing loss. manufacturer declare that the following Makita Use auxiliary handle(s), if supplied with the machine(s): tool. Loss of control can cause personal injury. Designation of Machine: Electric Breaker...
 • Page 5: Functional Description

  Blows per minute 1,450 1,350 1,150 010281 For model HM1317C,HM1317CB only NOTE: Blows at no load per minute becomes smaller than • those on load in order to reduce vibration under no load, but this does not show trouble. Once...
 • Page 6: Operation

  Then tighten the clamp nut securely. 1. Bit Installing or removing the bit 2. Tool retainer For Model HM1307C,HM1317C only 3. Tool holder 4. When the bit is inserted Fig.5 5. When the bit is retained...
 • Page 7: Maintenance

  • Fig.10 NOTE: Then replenish with fresh grease (60 g). Use only Makita Some items in the list may be included in the tool • genuine hammer grease (optional accessory). Filling with package as standard accessories. They may differ more than the specified amount of grease (approx.
 • Page 8: Tehnični Podatki

  Delovni način : funkcija klesanja s stranskim Tipični, z A ocenjeni vrednosti hrupa glede na EN60745: ročajem Oddajanje tresljajev (a ): 12,0 m/s Model HM1307,HM1317C h, CHeq Odstopanje (K): 1,5 m/s Raven zvočnega tlaka (L ): 81 dB (A) Model HM1317C Raven zvočne moči (L...
 • Page 9 VARNOSTNA OPOZORILA PRI ES Izjava o skladnosti UPORABI KLADIVA Makita Corporation kot odgovorni proizvajalec izjavlja, da je naslednji stroj Makita: Uporabljajte zaščito za sluh. Izpostavljenost Oznaka stroja : Električno rušilno kladivo hrupu lahko povzroči izgubo sluha. Št. modela / tip: Uporabite pomožne ročaje, če so dobavljeni z...
 • Page 10 Številka na številčnici Udarci na minuto 1.450 1.350 1.150 010281 Samo za model HM1317C, HM1317CB OPOMBA: Pri delovanju brez obremenitve je manj udarcev • na minuto, da se zmanjšajo vibracije pri delovanju brez obremenitve, vendar to ne prikazuje težave. Ko nastavek naleti na beton, se število udarcev na minuto poveča do številk, prikazanih v tabeli.
 • Page 11 3. Držalo orodja Nameščanje ali odstranjevanje vijačnega 4. Ko je nastavek vstavljen nastavka 5. Ko je nastavek vpet 010294 Samo za model HM1307C, HM1317C Zavrtite držalo orodja naprej in rahlo navzdol. Sl.5 Vstavite nastavek z zarezo obrnjeno proti osi Vstavite nastavka...
 • Page 12: Dodatni Pribor

  Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za • servisnih centrih Makita ali v tovarni. uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh To orodje ne potrebuje urnega ali dnevnega mazanja, navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora saj vsebuje sistem za mazanje. Vseeno pa je pripomočkov...
 • Page 13 Regjimi i punës : funksioni i punimit me daltë me Niveli tipik i zhurmës A, i matur sipas EN60745: dorezë anësore Emetimi i dridhjeve (a ): 12,0 m/s Modeli HM1307,HM1317C h,CHeq Pasiguria (K): 1,5 m/s Niveli i presionit të zërit (L ): 81 dB (A) Modeli HM1317C Niveli i fuqisë...
 • Page 14 Vetëm për shtetet evropiane goditje elektrike, zjarr dhe/ose dëmtim serioz. Deklarata e konformitetit me KE-në Ruajini të gjitha paralajmërimet dhe Ne, Makita Corporation, si prodhuesi përgjegjës udhëzimet për të ardhmen. deklarojmë që makineria(të) e mëposhtme Makita: Emërtimi i makinerisë: Thyerës elektrik GEB004-6 Nr.
 • Page 15 Goditje në minutë 1450 1350 1150 010281 Vetëm për modelin HM1317C, HM1317CB SHËNIM: Goditjet pa ngarkesë për minutë bëhen më të • vogla se ato me ngarkesë me qëllim që të ulen dridhjet kur nuk ka ngarkesë, por kjo nuk tregon probleme.
 • Page 16 Instalimi ose heqja e puntos mësipërme. (2) Për puntot pa manikotë Vetëm për modelin HM1307C,HM1317C Fig.5 Me pjesën e dhëmbëzuar në bishtin e puntos të drejtuar nga fiksuesi i veglës, futeni punton deri në fund në...
 • Page 17 Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, hollues, alkool dhe të ngjashme. Mund të riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen shkaktoni çngjyrosje, deformime ose krisje. kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, Vajosja duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. AKSESORË OPSIONALË...
 • Page 18 Обичайното средно претеглено ниво на шума, Работен режим : дълбаене със странична определено съгласно EN60745: ръкохватка Ниво на вибрациите (a ): 12.0 м/с Модел HM1307,HM1317C h,CHeq Коефициент на неопределеност (K): 1.5 м/с Ниво на звуково налягане (L ): 81 dB (A) Модел HM1317C Ниво...
 • Page 19 и/или тежко нараняване. Само за страните от ЕС Запазете всички предупреждения и ЕО Декларация за съответствие инструкции за справка в бъдеще. Подписаните, Makita Corporation, като отговорен GEB004-6 производител декларираме, че следните машини с марката Makita: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА Наименование на машината: Електрически къртач...
 • Page 20 (придобито при дългата му употреба) да замени стриктното спазване на правилата за безопасност за въпросния продукт. 010281 НЕПРАВИЛНАТА МУ УПОТРЕБА или отказът за Само за модел HM1317C, HM1317CB изпълнение на правилата за безопасна работа, ЗАБЕЛЕЖКА: които са изложени в ръководството...
 • Page 21 ръкохватка в желаното положение. След това (2) За длета без втулка здраво затегнете притискащата гайка. Монтаж или демонтаж на накрайник Само за модел HM1307C, HM1317C Фиг.5 С надрязаната страна на опашката на накрайника, обърната към фиксатора на инструмента, вкарайте накрайника в държача на инструмента до упор. След...
 • Page 22 НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, ремонтите, обслужването или регулирането трябва да се ВНИМАНИЕ: извършват от упълномощен сервиз на Makita, като Този тип сервизно обслужване трябва да се се използват резервни части от Makita. • извършва само в оторизиран или фабричен ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ...
 • Page 23 Предпазни очила • Пластмасово куфарче за пренасяне • ЗАБЕЛЕЖКА: Някои артикули от списъка може да са • включени в комплекта на инструмента, като стандартни аксесоари. Те може да са различни в различните държави.
 • Page 24 ): 12,0 m/s h,CHeq Tipična jačina buke označena s A, određena sukladno Neodređenost (K): 1,5 m/s EN60745: Model HM1317C Model HM1307,HM1317C Način rada : funkcija klesanja s bočnom ručkom Razina zvučnog tlaka (L ): 81 dB (A) Emisija vibracija (a...
 • Page 25 Sačuvajte sva upozorenja i upute radi ENH213-6 Samo za europske zemlje kasnijeg korištenja. EZ Izjava o sukladnosti GEB004-6 Mi, Makita Corporation, kao odgovorni proizvođač SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA izjavljujemo da su sljedeći Makita strojevi: ČEKIĆ Oznaka stroja: Električni udarni čekić Br. modela/tip: Nosite zaštitu za uši.
 • Page 26 Udara u minuti 1.450 1.350 1.150 010281 Samo za modele HM1317C i HM1317CB NAPOMENA: Broj udara u praznom hodu minuti postaje niži je • od onih pri opterećenju u cilju smanjenja vibracija pod opterećenjem, ali to ne ukazuje na problem.
 • Page 27 • Instalacija ili uklanjanje nastavka provjerite čvrstoću zadržavanja nastavka pokušavajući ga izvući iz držača alata. Samo za modele HM1307C i HM1317C (2) Za nastavke bez držača Sl.5 S nazubljenim dijelom držača nastavka okrenutim prema vratilu uređaja zadržavanje, umetnite nastavak što dublje u držač...
 • Page 28 Sl.13 Zatim napuniti alat svježim mazivom (60 g). Koristite RAD SA STROJEM samo izvorno mazivo za Makita čekiće (dodatni pribor). Punjenje iznosom masti većim od navedenog (otprilike Rezanje/Skaliranje/Rušenje 60 g; 2 oz) može uzrokovati neispravan rad ili kvar Sl.7 čekića.
 • Page 29: Технички Податоци

  странична рачка според EN60745 изнесува: Ширење вибрации (a ): 12,0 м/с h,CHeq Отстапување (K): 1,5 м/с Модел HM1307,HM1317C Модел HM1317C Ниво на звучниот притисок (L ): 81 дБ (A) Ниво на јачина на звукот (L ): 101 дБ (A) Работен режим : функција за длетување со...
 • Page 30 Техничката документација се чува кај нашиот Држете го електричниот алат само за овластен претставник во Европа: изолираните дршки кога работите, а кога Makita International Europe Ltd. додатокот за сечење може да дојде во Michigan Drive, Tongwell, допир со скриени жици или со сопствениот...
 • Page 31 наведени во ова упатство може да предизвикаат тешки телесни 010281 повреди. Само за модел HM1317C, HM1317CB НАПОМЕНА: Ударите во минута кога нема оптеретување • стануваат помали од оние при оптеретување, за да се намали вибрацијата кога нема оптоварување, но ова не покажува никакви...
 • Page 32 Само разлабавете ја навртката-стега за да ја свртите страничната дршка во саканата позиција. Потоа, цврсто прицврстете ја навртката-стега. Поставување или отстранување втичник Само за модел HM1307C, HM1317C Слика5 Со засечениот дел на вратот на бургијата свртен кон држачот за алатот, вметнете ја бургијата во држачот...
 • Page 33 или фабрички сервис на „Маkita“. дотерувањата треба да се вршат во овластени Алатот не треба да се подмачкува секој час или сервисни центри на Makita, секогаш со резервни дневно затоа што има систем за подмачкување со делови од Makita. средство за подмачкување. Сепак, се препорачува...
 • Page 34 Пластичен кофер за носење • НАПОМЕНА: Некои ставки на листата може да се вклучени • со алатот како стандарден прибор. Тоа може да се разликува од земја до земја.
 • Page 35 Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în Emisie de vibraţii (a ): 12,0 m/s h,CHeq conformitate cu EN60745: Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Model HM1307,HM1317C Model HM1317C Nivel de presiune acustică (L ): 81 dB (A) Mod de lucru : funcţie de dăltuire cu mâner Nivel de putere acustică...
 • Page 36 GEB004-6 Numai pentru ţările europene AVERTISMENTE DE Declaraţie de conformitate CE SECURITATE CIOCAN CU Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): PERCUŢIE Destinaţia utilajului: Picon electric Model nr./ Tip: HM1307C,HM1307CB,HM1317C,HM1317CB Purtaţi mijloace de protecţie a auzului. Expunerea Specificaţii: consultaţi tabelul "SPECIFICAŢII".
 • Page 37 Număr pe rondela de reglare Lovituri pe minut 1.450 1.350 1.150 010281 Numai pentru modelul HM1317C, HM1317CB NOTĂ: Numărul de lovituri pe minut fără încărcătură este • mai scăzut decât numărul de lovituri pe minut cu încărcătură pentru a reduce vibraţiile în cazul în care nu există...
 • Page 38 Apoi strângeţi ferm piuliţa de strângere. (2) Pentru scule fără colier Instalarea sau demontarea capului de înşurubare (bit) Numai pentru modelul HM1307C, HM1317C Fig.5 Cu porţiunea crestată a cozii sculei îndreptată către fixatorul maşinii, introduceţi scula în suportul maşinii până...
 • Page 39: Accesorii Opţionale

  Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, ATENŢIE: reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Această reparaţie trebuie executată numai de Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese • centrele de service Makita autorizate sau proprii. de schimb Makita.
 • Page 40: Технички Подаци

  Типичан ниво буке по оцени А одређен је према Режим рада : функција клесања са бочном EN60745: ручком Вредност емисије вибрација (a ): 12,0 м/с Модел HM1307,HM1317C h,CHeq Толеранција (K): 1,5 м/с Ниво звучног притиска (L ): 81 dB (A) Модел HM1317C Ниво...
 • Page 41 ЕЗ Декларација о усклађености БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА Ми, Makita Corporation, као одговорни ЗА УДАРНО БУШЕЊЕ произвођач, изјављујемо да је следећа Makita машина: Носите заштитне слушалице. Излагање буци Ознака машине: Прекидач електричног кола може да доведе до губитка слуха. Број модела/ Тип: Користите помоћне...
 • Page 42 Број на бројчанику за подешавање Број удара у минути 1.450 1.350 1.150 010281 Само за моделе HM1317C и HM1317CB НАПОМЕНА: Број удара по минуту се смањује када нема • оптерећења у односу на број удара кад постоји оптерећење, да би се смањиле вибрације кад...
 • Page 43 након завршетка гореописане процедуре. причврстите матицу за затезање. (2) За бургије без прстена за подешавање Постављање или скидање дела Само за моделе HM1307C и HM1317C слика5 Помоћу зарезаног предела на прихвату бургије окренутог ка подупирачу алата убаците бургију у држач алата докле год иде. Затим извуците и...
 • Page 44 ради дужег животног века алата. Ова опрема и прибор намењени су за употребу • Прво искључите уређај и извуците утикач из извора са алатом Makita описаним у овом упутству за напајања. употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Делове прибора...
 • Page 45: Технические Характеристики

  использованием боковой ручки (A), измеренный в соответствии с EN60745: Распространение вибрации (a ): 12,5 м/с h,CHeq Погрешность (K): 2,0 м/с Модель HM1307,HM1317C Модель HM1307CB Уровень звукового давления (L ): 81 дБ (A) Уровень звуковой мощности (L ): 101 дБ (A) Рабочий...
 • Page 46 ОТБОЙНОГО МОЛОТКА Техническая документация хранится у Пользуйтесь средствами защиты органов официального представителя в Европе: слуха. Воздействие шума может привести к Makita International Europe Ltd. потере слуха. Michigan Drive, Tongwell, Используйте дополнительную ручку (если Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England входит в комплект инструмента). Утрата контроля...
 • Page 47 электроинструмент за специально ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: предназначенные изолированные НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт поверхности. Контакт с проводом под эксплуатации данного устройства (полученный напряжением приведет к тому, что от многократного использования) доминировали металлические детали инструмента также над строгим соблюдением правил техники будут под напряжением, что приведет к безопасности.
 • Page 48: Описание Функционирования

  этого следует ослабить зажимную гайку и повернуть 1 450 боковую ручку в требуемое положение. Затем 1 350 надежно затянуть зажимную гайку. 1 150 Установка или снятие биты Только для моделей HM1307C, HM1317C 010281 Только для моделей HM1317C, HM1317CB Рис.5 Развернув долото выемкой...
 • Page 49 трещин. Смазка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эту процедуру обслуживания следует • выполнять только в уполномоченных сервис- центрах Makita или в мастерских предприятия- изготовителя. Инструмент не требует почасовой или ежедневной смазки, благодаря имеющейся в нем системе смазки. Тем не менее, рекомендуется периодически заменять смазку, чтобы продлить срок эксплуатации...
 • Page 50: Дополнительные Принадлежности

  Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим Затем заполните ее свежей смазкой г). принадлежностям, свяжитесь со своим местным Используйте только оригинальную смазку Makita для сервис-центром Makita. отбойных молотков (поставляется отдельно). Пирамидальное долото Заполнение большим количеством смазки •...
 • Page 51: Технічні Характеристики

  ручкою визначений відповідно до EN60745: Вібрація (a ): 12,0 м/с h,CHeq Похибка (K): 1,5 м/с Модель HM1307,HM1317C Модель HM1317C Рівень звукового тиску (L ): 81 дБ (A) Рівень звукової потужності (L ): 101 дБ (A) Режим роботи : довбання долотом із боковою...
 • Page 52 поставляються разом з уповноваженого представника в Європі, а саме: інструментом. Втрата контролю може Makita International Europe Ltd, призвести до травм. Michigan Drive, Tongwell, Тримайте електроприлад за ізольовані Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Англія поверхні держака під час виконання дії, за...
 • Page 53: Інструкція З Використання

  НЕ СЛІД втрачати пильності та 010281 розслаблюватися під час користування виробом Тільки для моделі HM1317C,HM1317CB (що приходить при частому використанні); слід завжди строго дотримуватися правил безпеки ПРИМІТКА: під час використання цього пристрою. Кількість ударів за хвилину на холостому ході •...
 • Page 54 долота, спробувавши витягнути його з тримача просто послабити затискну гайку. після виконання зазначеної вище процедури. Встановлення та зняття наконечників (2) Для долота без манжети Тільки для моделі HM1307C,HM1317C мал.5 Вставте долото в інструмент до упора таким чином, щоб частина потилиці із проріззю була направлена до...
 • Page 55: Технічне Обслуговування

  Для збирання інструменту виконуйте процедуру його долота, спробувавши витягнути його з тримача розбирання у зворотному порядку. після виконання зазначеної вище процедури. Долото без манжети неможна фіксувати Тільки для моделі HM1317C,HM1317CB • методом, що вказаний на мал. 1 (1). мал.11 Для того, щоб зняти наконечник, виконайте...
 • Page 56 Пластмасова валіза для транспортування • ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть входити до • комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.
 • Page 60 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884923-969...

This manual is also suitable for:

Hm1307cHm1317cbHm1307cb

Table of Contents