Download Table of Contents Print this page
Makita HM1317C Instruction Manual

Makita HM1317C Instruction Manual

Electric breaker
Hide thumbs Also See for HM1317C:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

EN
Electric Breaker
Електрична дробарка
UK
Młot Udarowy
PL
Picon electric
RO
DE
Stemmhammer
Elektromos bontókalapács
HU
Elektrický drvič
SK
CS
Bourací kladivo
HM1317C
HM1307C
HM1317CB
HM1307CB
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
4
8
12
16
20
24
28
32

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita HM1317C

 • Page 1 Electric Breaker INSTRUCTION MANUAL ІНСТРУКЦІЯ З Електрична дробарка ЕКСПЛУАТАЦІЇ Młot Udarowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Picon electric MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Stemmhammer BEDIENUNGSANLEITUNG Elektromos bontókalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Elektrický drvič NÁVOD NA OBSLUHU Bourací kladivo NÁVOD K OBSLUZE HM1317C HM1307C HM1317CB HM1307CB...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.8 Fig.4...
 • Page 3 Fig.9...
 • Page 4: Specifications

  ) : 12.0 m/s from sockets without earth wire. h,CHeq Uncertainty (K) : 1.5 m/s Noise Model HM1317C The typical A-weighted noise level determined accord- Work mode : chiselling function with side handle ing to EN60745: Vibration emission (a ) : 8.5 m/s...
 • Page 5: Functional Description

  10. Keep hands away from moving parts. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held. For model HM1317C,HM1317CB only 12. Do not point the tool at any one in the area when operating. The bit could fly out and NOTE: injure someone seriously.
 • Page 6: Operation

  It should be Pivot the tool retainer back and slightly downward. relubricated regularly. Send the complete tool to Makita Insert the bit into the tool holder as far as it will go. Authorized or Factory Service Center for this lubrication To securely retain the bit, return the tool retainer to service.
 • Page 7: Optional Accessories

  CAUTION: • These accessories or attachments are recom- mended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 8: Технічні Характеристики

  струму. Він має подвійну ізоляцію, а отже може h,CHeq Похибка (K): 1,5 м/с також підключатися до розеток без лінії заземлення. Модель HM1317C Шум Режим роботи : довбання долотом із боковою ручкою Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, Вібрація (a ): 8,5 м/с...
 • Page 9 15. Деякі матеріали мають у своєму складі Застереження стосовно токсичні хімічні речовини. Будьте уважні, техніки безпеки при роботі з щоб запобігти вдихання пилу та контактів зі електроприладами шкірою. Дотримуйтеся правил техніки без- пеки виробника матеріалу . ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. УВАГА! Прочитайте усі застереження стосовно техніки...
 • Page 10 Тільки для моделі Встановлення та зняття HM1317C,HM1317CB наконечників ПРИМІТКА: Тільки для моделі • Кількість ударів за хвилину на холостому ході менше за кількість ударів під навантаженням HM1307C,HM1317C задля зменшення вібрації на холостому ході, ► Рис.5: 1. Свердло 2. Фіксатор інструмента...
 • Page 11: Технічне Обслуговування

  системою змащування із консистентним мастилом. Його необхідно регулярно змащувати. Для такого обслуговування із змащуванням слід надіслати весь інструмент до авторизованого або заводського сер- вісного центру компанії Makita. Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені цен- три...
 • Page 12: Deklaracja Zgodności We

  ): 12,0 m/s izolowane, dlatego też można je zasilać z gniazda bez h,CHeq Niepewność (K): 1,5 m/s uziemienia. Model HM1317C Hałas Tryb pracy: funkcja dłutowania z rękojeścią boczną Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w Emisja drgań (a ): 8,5 m/s...
 • Page 13: Opis Działania

  15. Niektóre materiały zawierają substancje che- Ogólne zasady bezpieczeństwa miczne, które mogą być toksyczne. Unikać obsługi elektronarzędzi wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych przez dostawcę materiałów. OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do ZACHOWAĆ...
 • Page 14 Tylko w przypadku modelu Montaż lub demontaż końcówki HM1317C,HM1317CB Tylko w przypadku modelu WSKAZÓWKA: HM1307C,HM1317C • Liczba udarów na minutę podczas pracy bez obciążenia jest mniejsza, niż podczas pracy ► Rys.5: 1. Wiertło 2. Blokada narzędzia 3. Uchwyt z obciążeniem - służy to tylko zmniejszeniu narzędzia...
 • Page 15: Akcesoria Opcjonalne

  Smarowanie PRZESTROGA: • Przegląd i naprawy powinny dokonywać tylko fabryczne lub autoryzowane przez firmę Makita centra serwisowe. To narzędzie nie wymaga smarowania co godzinę lub codziennie, ponieważ wyposażone jest w układ sma- rowania wypełniony smarem. Układ ten powinien być...
 • Page 16: Declaraţie De Conformitate Ce

  Acestea au o izolaţie dublă şi, drept urmare, pot fi h,CHeq Marjă de eroare (K): 1,5 m/s utilizate de la prize fără împământare. Model HM1317C Zgomot Mod de lucru : funcţie de dăltuire cu mâner lateral Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în Emisie de vibraţii (a...
 • Page 17 Avertismente generale de siguranţă AVERTIZARE: NU permiteţi comodităţii şi pentru unelte electrice familiarizării cu produsul (obţinute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a AVERTIZARE Citiţi toate avertizările de siguranţă normelor de securitate pentru acest produs. şi toate instrucţiunile. Nerespectarea acestor averti- FOLOSIREA INCORECTĂ...
 • Page 18 Numai pentru modelul HM1317C, Instalarea sau demontarea capului HM1317CB de înşurubare (bit) NOTĂ: Numai pentru modelul HM1307C, • Numărul de lovituri pe minut fără încărcătură este mai scăzut decât numărul de lovituri pe HM1317C minut cu încărcătură pentru a reduce vibraţiile în ►...
 • Page 19: Accesorii Opţionale

  Pentru acest ser- viciu de lubrifiere, trimiteţi maşina completă la un service autorizat al Makita sau la Centrul de service al fabricii. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de ser- vice autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
 • Page 20: Technische Daten

  über ein doppelt isoliertes Gehäuse und kann daher auch an Schwingungsbelastung (a ): 12,0 m/s einer Stromversorgung ohne Schutzkontakt betrieben werden. h,CHeq Abweichung (K): 1,5 m/s Geräusch Modell HM1317C Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt Arbeitsmodus: Meißelarbeiten mit Seitengriff gemäß EN60745: Schwingungsbelastung (a ): 8,5 m/s h,CHeq...
 • Page 21 15. Manche Materialien enthalten Chemikalien, die Allgemeine Sicherheitshinweise für giftig sein können. Geben Sie Acht, dass Sie Elektrowerkzeuge diese nicht einatmen oder berühren. Lesen Sie die Material-Sicherheitsblätter des Lieferers. WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und BEWAHREN SIE DIESE -anweisungen sorgfältig durch. Werden die Warnungen ANWEISUNGEN AUF.
 • Page 22: Montage

  Nur für Modell HM1317C, HM1317CB Montage und Demontage des Einsatzes HINWEIS: • Im Leerlauf ist die Anzahl der Schläge pro Minute geringer als bei Arbeitslast, um die Nur für Modell HM1307C, HM1317C Schwingung im Leerlauf zu dämpfen; dies stellt ► Abb.5: 1. Einsatz 2. Feststelleinrichtung jedoch kein Problem dar.
 • Page 23: Wartung

  über ein fettgeschmiertes Schmiermittelsystem verfügt. Es sollte regelmä- ßig geschmiert werden. Senden Sie für diesen Schmierdienst das Werkzeug an ein von Makita autori- siertes oder an ein Werks-Servicecenter. Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die...
 • Page 24: Részletes Leírás

  Rezgéskibocsátás (a ): 12,0 m/s aljzatról is működtethető. h,CHeq Tűrés (K): 1,5 m/s Típus HM1317C A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745 szerint Működési mód: vésés funkció oldalsó fogantyúval meghatározva: Rezgéskibocsátás (a ): 8,5 m/s h,CHeq Típus HM1307,HM1317C...
 • Page 25: Működési Leírás

  A szerszámgépekre vonatkozó FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy általános biztonsági figyelmeztetések (a termék többszöri használatából eredő) kényelem és megszokás váltsa fel a termék FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági biztonsági előírásainak szigorú betartását. figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyel- A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati meztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, tüzet útmutatóban szereplő...
 • Page 26 Csak a HM1317C, HM1317CB típusok A vésőszerszám berakása vagy eltávolítása MEGJEGYZÉS: • A percenkénti ütésszám a szerszám vibráci- ójának csökkentése érdekében terheletlen Csak a HM1307C, HM1317C típusok állapotban alacsonyabb, mint terhelés alatt, de ► Ábra5: 1. Betét 2. Szerszámvisszatartó elem ez nem utal meghibásodásra.
 • Page 27 A szerszám nem igényel óránkénti vagy naponkénti kenést, mivel kenőzsírral feltöltött kenőrendszerrel van ellátva. Azt rendszeresen újra fel kell tölteni. Küldje el a szerszámot a Makita hivatalos vagy gyári szer- vizközpontjába, hogy elvégezzék ezt a kenőrendszer feltöltését. A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat,...
 • Page 28: Technické Údaje

  ): 12,0 m/s prúdom. Je vybavené dvojitou izoláciou a preto sa h,Cheq Odchýlka (K): 1,5 m/s môže používať pri zapojení do zásuviek bez uzemňova- Model HM1317C cieho vodiča. Pracovný režim: funkcia sekania s bočnou rukoväťou Hluk Emisie vibrácií (a ): 8,5 m/s h,Cheq Typická...
 • Page 29: Popis Funkcie

  Pracujte s ním,len keď ho držíte v rukách. 12. Počas práce nemierte nástrojom na žiadnu osobu v blízkosti. Vrták by mohol vyletieť a niekoho vážne poraniť. Len pre model HM1317C,HM1317CB 13. Nedotýkajte sa vrtáka alebo častí v blízkosti POZNÁMKA: vrtáka hneď po úkone; môžu byť extrémne horúce a môžu popáliť...
 • Page 30 ďalšia údržba či nastavo- nadol. Vsuňte vrták do držiaka nástroja až na vanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy doraz. Vrták bezpečne utiahnete, keď vrátite Makita a s použitím náhradných dielov Makita. zachycovač nástroja do svojej pôvodnej polohy. 30 SLOVENČINA...
 • Page 31: Voliteľné Príslušenstvo

  VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: • Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zra- nenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať len na účely pre ne stanovené.
 • Page 32 ): 12,0 m/s izolací a může být tedy připojeno i k zásuvkám bez h,Cheq Nejistota (K): 1,5 m/s zemnicího vodiče. Model HM1317C Hlučnost Pracovní režim: funkce sekání s bočním držadlem Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy Emise vibrací (a...
 • Page 33: Popis Funkce

  10. Udržujte ruce mimo pohyblivé díly. Nenechávejte nástroj běžet bez dozoru. Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. Platí jen pro modely HM1317C, 12. Nemiřte nástrojem na žádnou osobu v místě HM1317CB provádění práce. Pracovní nástroj se může uvolnit a způsobit vážné...
 • Page 34 • Pracovní nástroj bez nákružku nelze upnout způsobem ilustrovaným na obrázku (1). Platí jen pro modely HM1307C, Při demontáži pracovního nástroje použijte opačný HM1317C postup montáže. ► Obr.5: 1. Vrták 2. Upínací prvek nástroje 3. Držák nástroje PRÁCE Otočte drážkovanou část dříku pracovního nástroje směrem k přidržovači a zasuňte pracovní...
 • Page 35: Volitelné Příslušenství

  Makita nebo do servisního střediska. Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seři- zování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ: •...
 • Page 36 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 884923E971 EN, UK, PL, RO, DE, HU, SK, CS www.makita.com 20190123...

This manual is also suitable for:

Hm1307cHm1317cbHm1307cb0088381604628

Table of Contents