Download Print this page
Makita HM1317C Instruction Manual

Makita HM1317C Instruction Manual

Electric breaker
Hide thumbs Also See for HM1317C:

Advertisement

Available languages

Available languages

 • ENGLISH, page 1
GB
Electric Breaker
ID
Saklar Pemutus Listrik
VI
Máy đục
เบรกเกอร ไ ฟฟ า
TH
HM1317C
HM1307C
HM1317CB
HM1307CB
Instruction manual
Petunjuk penggunaan
Tài liệu hướng dẫn
คู  ม ื อ การใช ง าน

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita HM1317C

 • Page 1 Electric Breaker Instruction manual Saklar Pemutus Listrik Petunjuk penggunaan Máy đục Tài liệu hướng dẫn เบรกเกอร ไ ฟฟ า คู  ม ื อ การใช ง าน HM1317C HM1307C HM1317CB HM1307CB...
 • Page 2 010283 010284 010285 010286 010287 002928 010293 010294...
 • Page 3 010288 010289 010290 010291 010295 010296...
 • Page 4: Specifications

  Set bolt 12. Bit without collar 19. Crank cap cover 13. When the bit is inserted Side handle 14. When the bit is retained SPECIFICATIONS Model HM1317C HM1307C HM1317CB HM1307CB Blows per minute 730 - 1,450 Overall length 715 mm...
 • Page 5 8. When operating a power tool outdoors, use an 21. Maintain power tools. Check for misalignment or extension cord suitable for outdoor use. Use of a binding of moving parts, breakage of parts and cord suitable for outdoor use reduces the risk of any other condition that may affect the power electric shock.
 • Page 6: Functional Description

  To start the tool, push the switch lever “ON (I)” on the left For Model HM1307C, HM1317C only (Fig. 5) side of the tool. To stop the tool, push the switch lever With the notched portion on the shank of the bit facing “OFF (O)”...
 • Page 7: Operation

  • These accessories or attachments are recommended the tool so that the tool will not bounce around, for use with your Makita tool specified in this manual. uncontrolled. Pressing very hard on the tool will not The use of any other accessories or attachments might increase the efficiency.
 • Page 8 Baut set 12. Mata mesin tanpa kolar 19. Pelindung tutup engkol 13. Saat mata mesin dimasukkan Pegangan sisi 14. Saat mata mesin ditahan SPESIFIKASI Model HM1317C HM1307C HM1317CB HM1307CB Hembusan per menit 730 - 1.450 Panjang keseluruhan 715 mm 824 mm...
 • Page 9 6. Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik kebasahan. Air yang masuk ke dalam mesin listrik 17. Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin akan meningkatkan risiko sengatan listrik. listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin 7. Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali- listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan kali menggunakan kabel untuk membawa, dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai...
 • Page 10 13. Jangan menyentuh mata mesin atau benda kerja 010281 segera setelah pengoperasian; suhunya mungkin Hanya untuk model HM1317C, HM1317CB masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda. CATATAN: 14. Jangan mengoperasikan mesin tanpa beban •...
 • Page 11 Memasang atau melepas mata mesin • Perbaikan ini harus dilakukan hanya oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita. Hanya untuk model HM1307C, HM1317C (Gb. 5) Mesin tidak memerlukan pelumasan setiap jam atau Dengan bagian bertakik pada tirus mata mesin harian karena mempunyai sistem pelumasan gemuk yang menghadap ke penahan alat, masukkan mata mesin ke telah terpasang.
 • Page 12 Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita. PILIHAN AKSESORI PERHATIAN: • Dianjurkan untuk menggunakan aksesori atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini.
 • Page 13: Thông Số Kỹ Thuật

  12. Đầu mũi không có vành tì 19. Tấm đậy nắp tay quay Đai ốc 13. Khi đầu mũi được lắp vào THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kiểu HM1317C HM1307C HM1317CB HM1307CB Số nhát mỗi phút 730 - 1.450 Chiều dài tổng thể...
 • Page 14 7. Không sử dụng dây cắm điện sai mục đích. Không 19. Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc ngắt bao giờ sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi thực phích cắm dụng cụ...
 • Page 15 Việc lắp đặt hoặc tháo gỡ đầu mũi (BẬT) ở bên trái dụng cụ. Để khởi động dụng cụ, bấm vào Chỉ đối với kiểu HM1307C, HM1317C (Hình 5) cần gạt công tắc “OFF (O)” (TẮT) ở bên phải dụng cụ.
 • Page 16 Nếu bạn cần hỗ trợ để biết thêm chi tiết về những phụ kết nối trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay kiện này, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Makita tại bảo dưỡng.
 • Page 17 13. เมื ่ อ ใส ด อกไขควง 7. มื อ จั บ ด า นข า ง 14. เมื ่ อ ยึ ด ดอกไขควง ข อ มู ล จํ า เพาะ รุ  น HM1317C HM1307C HM1317CB HM1307CB อั ต ราเจาะกระแทกต อ นาที...
 • Page 18 7. อย า ใช ส ายไฟอย า งไม เ หมาะสม อย า ใช ส ายไฟเพื ่ อ ยก ดึ ง หรื อ 20. จั ด เก็ บ เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ า ที ่ ไ ม ไ ด ใ ช ง านให ห  า งจากมื อ เด็ ก และอย า ถอดปลั...
 • Page 19 เครื ่ อ งมื อ ป ด ใช เ ครื ่ อ งมื อ โดยดั น ก า นสวิ ต ช ไ ปที ่ ต ํ า แหน ง “OFF (O)” ทาง สํ า หรั บ รุ  น HM1307C, HM1317C เท า นั ้ น (ภาพที ่ 5) ด...
 • Page 20 การสกั ด /กะเทาะ/กระแทก (ภาพที ่ 9) เครื ่ อ งมื อ Makita ที ่ ร ะบุ ใ นคู  ม ื อ การใช อ ุ ป กรณ เ สริ ม หรื อ อุ ป กรณ ต  อ พ ว ง...
 • Page 24 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884923-375...

This manual is also suitable for:

Hm1317cbHm1307cbHm1307c