Warranty - Nokia Body Cardio Quick Installation Manual

Table of Contents

Advertisement

Warranty

Garanti | Garanti | Garanti | Takuu
US
Nokia™ One (1) Year Limited Warranty - Nokia Body Cardio
Withings (Part of Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Nokia") warrants the Nokia-branded hardware product ("Nokia Product") against defects in mate-
rials and workmanship when used normally in accordance with Nokia's published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user 
purchaser ("Warranty Period"). Nokia' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. 
Nokia does not warrant that the operation of the Nokia Product will be uninterrupted or error-free.
Nokia is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Nokia Product's use.
SV
Nokia™ ett (1) års begränsad garanti - Nokia Body Cardio
Withings (en del av Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Nokia") intygar att Nokia-märkta hårdvaruprodukter ("Nokia-produkt") är fria från fel i material 
och utförande vid normal användning i enlighet med Nokias publicerade riktlinjer för en period av ETT (1) ÅR från datumet för originalköpet av slutanvändaren ("garantiperiod"). 
Nokias publicerade riktlinjer innefattar men är inte begränsade till information som finns i de tekniska specifikationerna, säkerhetsinstruktionerna eller snabbstartsguiden. Nokia
garanterar inte att användningen av Nokia-produkten kommer att ske utan avbrott eller felfritt.
Nokia är inte ansvariga för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att följa instruktionerna som gäller Nokia-produktens användning.
DA
Nokia™ ét (1) års begrænset garanti - Nokia Body Cardio
Withings (del af Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux ("Nokia") garanterer Nokia-brandet hardwareprodukt ("Nokia Produkt") mod fejl i materialer og 
udførelse, når den bruges normalt i overensstemmelse med Nokias offentliggjorte Retningslinjer i en periode på ET (1) ÅR fra slutbrugerkøberens oprindelige detailkøb ("Garanti-
periode"). Nokia offentliggjorte retningslinjer inkluderer, men er ikke begrænset til, informationer om tekniske specifikationer, sikkerhedsinstruktioner eller hurtigstartguide. Nokia 
garanterer ikke, at Nokia-produktets drift vil være uafbrudt eller fejlfrit.
Nokia er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af instruktioner vedrørende Nokia-produktets brug.
NO Nokia™ ett (1) års begrenset garanti - Nokia Body Cardio
Withings (del av Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux ("Nokia") garanterer det Nokia-merkede maskinvareprodukt ("Nokia Produkt") mot materialfeil og 
utførelse når det brukes normalt i samsvar med Nokias publiserte retningslinjer for en periode på ETT (1) ÅR fra det opprinnelige detaljhandel-kjøpet av sluttbrukeren ("garantipe-
rioden"). Nokias publiserte retningslinjer inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjonen i tekniske spesifikasjoner, sikkerhetsinstruksjoner eller hurtigstartveiledningen. Nokia 
garanterer ikke at driften av Nokia-produktet vil være uten avbrudd eller feilfri.
Nokia er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende overholdelse av anvisningene angående Nokia-produktets bruk.
FI
Nokia™ yhden (1) vuoden rajoitettu takuu – Nokia Body Cardio
Withings (osa Nokia-konsernia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux ("Nokia") antaa takuun Nokia-merkkisille laitteille ("Nokia-tuote") materiaali- ja valmistusvikoja 
vastaan, kun käyttö on normaalikäyttöä ja Nokian julkistamien ohjeiden mukaista, takuuaika on YKSI (1) VUOSI loppukäyttäjän alkuperäisestä ostopäivästä lukien ("Takuuaika"). 
Nokian julkaisemat ohjeet sisältävät - niihin kuitenkaan rajoittumatta - tietoja teknisistä ominaisuuksista, turvallisuustietoja tai pika-aloitusoppaan. Nokia ei anna takuuta, että
Nokia-tuotteen käyttö on keskeytymätöntä tai virheetöntä.
Nokia ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat seuraavien ohjeiden Nokia-tuotteen käyttöön liittyvien ohjeiden laiminlyömisestä.
14

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents