Table of Contents

Advertisement

Warranty

Gwarancja | Záruka | Garancia | Záruka
US
Nokia™ One (1) Year Limited Warranty - Nokia Body+
Withings (Part of Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Nokia") warrants the Nokia-branded hardware product ("Nokia Product") against defects in mate-
rials and workmanship when used normally in accordance with Nokia' published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user
purchaser («Warranty Period»). Nokia' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide.
Nokia does not warrant that the operation of the Nokia Product will be uninterrupted or error-free.
Nokia is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Nokia Product's use.
PL
Ograniczona gwarancja Nokia™ na okres jednego (1) roku - Nokia Body+
Withings (część koncernu Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, („Nokia") udziela gwarancji na urządzenie opatrzone marką Nokia („produkt Nokia") w
przypadku wad materiałowych i wad wykonania pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane zgodnie z opublikowaną instrukcją koncernu Nokia, na okres JEDNEGO (1)
ROKU od daty sprzedaży detalicznej użytkownikowi końcowemu („okres gwarancji"). Opublikowane instrukcje koncernu Nokia obejmują, bez ograniczenia, informacje zawarte
w specyfikacjach technicznych, instrukcjach bezpieczeństwa lub instrukcjach szybkiego startu. Nokia nie gwarantuje, że eksploatacja produktu Nokia będzie nieprzerwana ani
bezbłędna.
Nokia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji dotyczących eksploatacji produktów Nokia.
CS
Omezená jednoletá záruka společnosti Nokia™ - Nokia Body+
Withings (součást společnosti Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux („Nokia") poskytuje záruku na hardwarové výrobky značky Nokia („výrobek Nokia") proti
vadám materiálu a zpracování za podmínek používání v souladu s pokyny publikovanými společností Nokia po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data zakoupení koncovým zákazníkem v
maloobchodě („záruční doba"). Pokyny publikované společností Nokia zahrnují mimo jiné informace obsažené v technických parametrech, bezpečnostní pokyny nebo příručku pro
rychlé uvedení do provozu. Společnost Nokia negarantuje nepřetržité ani bezchybné fungování výrobku Nokia.
Společnost Nokia neodpovídá za poškození způsobené nedodržením pokynů týkajících se použití výrobku Nokia.
HU Nokia™ Egy (1) év korlátozott garancia - Nokia Body+
A Withings (a Nokia részeként), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, („Nokia") garanciát vállal a Nokia márkájú hardver termék ("Nokia termék") anyaghibáira és
gyártási hibáira, a Nokia által közzétett irányelveknek megfelelő normál használat esetén, a végfelhasználó vásárló általi eredeti kiskereskedelmi vásárlás időpontjától számított
EGY (1) ÉVEN keresztül („Jótállási időszak"). A Nokia által közzétett irányelvek többek között magukban foglalják a műszaki specifikációkban, a biztonsági utasításokban vagy a
gyorsindítás útmutatójában szereplő információkat. A Nokia nem garantálja, hogy a Nokia termék működése folyamatos vagy hibamentes lesz.
A Nokia nem felelős a Nokia termék használatára vonatkozó utasítások be nem tartásából származó károkért.
SK
Jedno (1) ročná obmedzená záruka od spoločnosti Nokia™ - Nokia Body+
Withings (súčasť spoločnosti Nokia) so sídlom na adrese 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux („Nokia") poskytuje na hardvérový produkt značky Nokia („pro-
dukt Nokia") záruku platnú po obdobie JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa, kedy si kupujúci v pozícii koncového spotrebiteľa zakúpil produkt u pôvodného maloobchodného predajcu
(«záručná lehota»). Zverejnené predpisy spoločnosti Nokia okrem iného zahŕňajú informácie obsiahnuté v technických špecifikáciách, bezpečnostných pokynoch alebo príručke na
rýchle spustenie. Spoločnosť Nokia nezaručuje, že prevádzka jej produktu bude neprerušovaná ani bezchybná.
Spoločnosť Nokia nezodpovedá za škody vyplývajúce z nedodržiavania pokynov týkajúcich sa používania produktu Nokia.
14

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

BodyWbs06

Table of Contents