Download Print this page

Warranty - Nokia Withings Body Quick Installation Manual

Advertisement

Warranty

Gwarancja | Záruka | Garancia | Záruka
US
Withings™
Withings (Part of Withings), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Withings") warrants the Withings-branded hardware product ("Withings Product") against defects in
materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user
purchaser («Warranty Period»). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings
does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free.
Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.
PL
Ograniczona
Withings (część koncernu Withings), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, („Withings") udziela gwarancji na urządzenie opatrzone marką Withings („produkt Withings") w
przypadku wad materiałowych i wad wykonania pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane zgodnie z opublikowaną instrukcją koncernu Withings, na okres JEDNEGO (1) ROKU od
daty sprzedaży detalicznej użytkownikowi końcowemu („okres gwarancji"). Opublikowane instrukcje koncernu Withings obejmują, bez ograniczenia, informacje zawarte w specyfikacjach
technicznych, instrukcjach bezpieczeństwa lub instrukcjach szybkiego startu. Withings nie gwarantuje, że eksploatacja produktu Withings będzie nieprzerwana ani bezbłędna.
Withings nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji dotyczących eksploatacji produktów Withings.
CS
Omezená
Withings (součást společnosti Withings), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux („Withings") poskytuje záruku na hardwarové výrobky značky Withings („výrobek Withings") proti
vadám materiálu a zpracování za podmínek používání v souladu s pokyny publikovanými společností Withings po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data zakoupení koncovým zákazníkem v
maloobchodě („záruční doba"). Pokyny publikované společností Withings zahrnují mimo jiné informace obsažené v technických parametrech, bezpečnostní pokyny nebo příručku pro rychlé
uvedení do provozu. Společnost Withings negarantuje nepřetržité ani bezchybné fungování výrobku Withings. Společnost Withings neodpovídá za poškození způsobené nedodržením pokynů
týkajících se použití výrobku Withings.
HU
Withings™
A Withings (a Withings részeként), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, („Withings") garanciát vállal a Withings márkájú hardver termék ("Withings termék") anyaghibáira és
gyártási hibáira, a Withings által közzétett irányelveknek megfelelő normál használat esetén, a végfelhasználó vásárló általi eredeti kiskereskedelmi vásárlás időpontjától számított EGY (1)
ÉVEN keresztül („Jótállási időszak"). A Withings által közzétett irányelvek többek között magukban foglalják a műszaki specifikációkban, a biztonsági utasításokban vagy a gyorsindítás
útmutatójában szereplő információkat. A Withings nem garantálja, hogy a Withings termék működése folyamatos vagy hibamentes lesz. A Withings nem felelős a Withings termék
használatára vonatkozó utasítások be nem tartásából származó károkért.
SK
Withings (súčasť spoločnosti Withings) so sídlom na adrese 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux („Withings") poskytuje na hardvérový produkt značky Withings („produkt
Withings") záruku platnú po obdobie JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa, kedy si kupujúci v pozícii koncového spotrebiteľa zakúpil produkt u pôv odného maloobchodného predajcu («záručná lehota»).
Zverejnené predpisy spoločnosti Withings okrem iného zahŕňajú informácie obsiahnuté v technických špecifikáciách, bezpečnostných pokynoch alebo príručke na rýchle spustenie. Spoločnosť
Withings nezaručuje, že prevádzka jej produktu bude neprerušovaná ani bezchybná.
Spoločnosť Withings nezodpovedá za škody vyplývajúce z nedodržiavania pokynov týkajúcich sa používania produktu Withings.
Notes
One
(1)
Year
gwarancja
Withings™
jednoletá
záruka
společnosti Withings™
Egy
(1)
év
Jedno (1)
ročná
obmedzená záruka
Limited
Warranty
-
Withings
na
okres
jednego
(1)
-
Withings
korlátozott garancia
-
Withings
od
spoločnosti Withings™
Body
roku
-
Withings
Body
Body
Body
-
Withings
Body
12

Advertisement

loading