Warranty; Need Help - Nokia Body Cardio Quick Installation Manual

Table of Contents

Advertisement

Warranty

การรั บ ประกั น | Garansi | Waranti | Bảo hành
US
Nokia™ One (1) Year Limited Warranty - Nokia Body Cardio
Withings (Part of Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Nokia") warrants the Nokia-branded hardware product ("Nokia Product") against defects
in materials and workmanship when used normally in accordance with Nokia' published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase
by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Nokia' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions
or quick start guide. Nokia does not warrant that the operation of the Nokia Product will be uninterrupted or error-free.
Nokia is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Nokia Product's use.
TH
การรั บ ประกั น Nokia™ นาน 1 ปี - Nokia Body Cardio
บริ ษ ั ท Withings (ส่ ว น หนึ ่ ง ของ บริ ษ ั ท Nokia) ซึ ่ ง ตั ้ ง อยู ่ ที ่ 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux ("Nokia") ขอ รั บ ประกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮาร์ ด แวร์ ของ โน เกี ย ("Nokia Product") ใน กรณี ที ่ เกิ ด
ข้ อ บกพร่ อ ง กั บ วั ส ดุ และ คุ ณ ภาพ เมื ่ อ ใช้ งาน ปกติ ตาม แนว ทาง การ ใช้ งาน ส� า หรั บ ระยะ เวลา หนึ ่ ง (1) ปี จาก การ ซื ้ อ ขาย ปลี ก เดิ ม โดย ผู ้ ซื ้ อ ปลาย ทาง ("ระยะ เวลา การ รั บ ประกั น ") แนว ทาง ที ่ เผย แพร่ โดย บริ ษ ั ท Nokia มี ค� า
แนะ น� า ด้ า น ความ ปลอดภั ย หรื อ คู ่ ม ื อ การ เริ ่ ม ต้ น ใช้ งาน ด่ ว น ซึ ่ ง ไม่ ได้ จ� า กั ด ไว้ เฉพาะ ใน ข้ อ มู ล จ� า เพาะ ทาง เทคนิ ค เท่ า นั ้ น บริ ษ ั ท Nokia จะ ไม่ รั บ ประกั น ว่ า การ ปฏิ บ ั ต ิ การ จาก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของ Nokia จะ ไม่ มี ข้ อ ผิ ด พลาด
ใดๆ เกิ ด ขึ ้ น
บริ ษ ั ท Nokia จะ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ความ เสี ย หาย ที ่ เกิ ด ขึ ้ น จาก ข้ อ ผิ ด พลาด จาก การ ไม่ ท� า ตาม ค� า แนะ น� า ที ่ เกี ่ ย ว ข้ อ ง กั บ การ ใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของ Nokia
ID
Garansi Terbatas Satu (1) Tahun Nokia™ - Nokia Body Cardio
Withings (Bagian dari Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux ("Nokia") menjamin produk perangkat keras bermerek Nokia ("Produk Nokia") terhadap cacat
pada bahan dan cacat produksi jika digunakan secara normal sesuai dengan panduan Nokia yang sudah diterbitkan selama SATU (1) TAHUN sejak pembelian eceran asli oleh
pembeli pengguna akhir ("Periode Garansi"). Panduan Nokia yang sudah diterbitkan memuat tetapi tidak terbatas pada informasi yang termuat dalam spesifikasi teknis, instruksi
keamanan atau panduan untuk memulai dengan cepat. Nokia tidak menjamin bahwa pengoperasian Produk Nokia akan bebas dari gangguan atau kesalahan.
Nokia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang muncul dari kegagalan mematuhi instruksi yang berkaitan dengan penggunaan Produk Nokia.
MS Waranti Terhad Satu (1) Tahun Nokia™ - Nokia Body Cardio
Withings (Sebahagian daripada Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux ("Nokia") menjamin produk perkakasan berjenama Nokia ("Produk Nokia") daripada
kecacatan bahan dan mutu kerja apabila digunakan secara normal sesuai dengan garis panduan terbitan Nokia bagi tempoh SATU (1) TAHUN daripada pembelian runcit asal oleh
pembeli pengguna akhir ("Tempoh Waranti"). Garis panduan terbitan Nokia termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat yang terkandung dalam spesifikasi teknikal, arahan
keselamatan atau panduan permulaan cepat. Nokia tidak menjamin bahawa pengendalian Produk Nokia tidak akan terganggu atau tanpa kesilapan.
Nokia tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan yang timbul daripada kegagalan untuk mematuhi arahan berkaitan dengan penggunaan Produk Nokia.
VI
Chế độ Bảo hành Một (1) Năm của Nokia™ - Nokia Body Cardio
Withings (Đơn vị trực thuộc Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux ("Nokia") có chức năng bảo hành sản phẩm phần cứng mang thương hiệu Nokia
("Sản phẩm Nokia") khi có sự sai khuyết về vật liệu và chất lượng sản xuất trong điều kiện sử dụng bình thường theo đúng những hướng dẫn được công bố của Nokia trong thời
hạn MỘT (1) NĂM kể từ ngày người mua sử dụng thực hiện việc mua lẻ ban đầu đối với sản phẩm ("Thời hạn Bảo hành"). Những hướng dẫn được công bố của Nokia bao gồm nhưng
không giới hạn ở những thông tin có trong bảng đặc tính kỹ thuật, chỉ dẫn an toàn và hướng dẫn khởi động nhanh. Nokia không bảo đảm rằng hoạt động của Sản phẩm Nokia
sẽ không gặp trục trặc hoặc phát sinh lỗi.
Nokia không chịu trách nhiệm về tình trạng hỏng hóc phát sinh do không thực hiện theo đúng những chỉ dẫn liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm Nokia.
14
หากต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ | Perlu bantuan? | Perlu Bantuan? | Cần giúp đỡ?
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The crossed out wheeled bin symbol on your product, battery and/or accessories means that the item is classified as electrical and electronic equipment. Such items should not be
mixed with general household waste, and must be taken to dedicated collection points at the end of their working life for proper treatment, recovery and recycling. This way you help
save valuable resources and promote recycling of materials.
EN
Withings (Part of Nokia) hereby declares that the device Nokia Body Cardio is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU.
The declaration of conformity can be found at: nokia.com/health/compliance
ก� า หนด เฉพาะ และ ข้ อ ก� า หนด อื ่ น ๆ ที ่ เกี ่ ย ว ข้ อ ง กั บ Directive 2014/53/EU สามารถ ดู ประกาศ การ ปฏิ บ ั ต ิ ตาม ข้ อ ก� า หนด ได้ ที ่ nokia.com/health/compliance
menyatakan bahwa peranti Nokia Body Cardio sesuai dengan persyaratan utama dan persyaratan lain yang relevan dengan Arahan 2014/53/EU. Pernyataan kesesuaian ini dapat
ditemukan di: nokia.com/health/compliance
| MS
Withings (Sebahagian daripada Nokia) dengan ini mengesahkan bahawa peranti Nokia Body Cardio mematuhi keperluan penting dan
keperluan berkaitan lain Arahan 2014/53/EU. Pengesahan pematuhan ini boleh didapati di: nokia.com/health/compliance
bị Nokia Body Cardio tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các yêu cầu liên quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU. Có thể xem Tuyên bố Tuân thủ tại: nokia.com/health/compliance

Need help?

nokia.com/health/support/bodycardio
Mode
BT EDR
BT LE
WLAN
| TH
บริ ษ ั ท Withings (ส่ ว น หนึ ่ ง ของ บริ ษ ั ท Nokia) ขอ รั บ รอง ไว้ ณ ที ่ นี ้ ว่ า อุ ป กรณ์ Nokia Body Cardio เป็ น ไป ตาม ข้ อ
| ID
Dengan ini Withings (Bagian dari Nokia)
| VI
Withings (Đơn vị trực thuộc Nokia) tuyên bố rằng thiết
Frequency
Maximum Output
Band (MHz)
Power (dBm)
2402-2480
-0.21
2402-2480
1
2412-2472
9.98

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents