Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SSVF 45 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SSVF 45 A1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
for EU market:
for GB market:
HOYER Handel GmbH
Lidl Great Britain Ltd
Lidl House · 14 Kingston Road
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg
Surbiton · KTS 9NU
GERMANY
Status of information · Informationernes stand · Version des informations
Stand van de informatie · Stand der Informationen:
01/2021
ID: SSVF 45 A1_20_V1.5
IAN 353132_2007
PEDESTAL FAN SSVF 45 A1
GB
IE
PEDESTAL FAN
FR
BE
VENTILATEUR SUR PIED
DE
Bedienungsanleitung
STANDVENTILATOR
GB
IE
NI
IAN 353132_2007
DK
BE
NL
NI
Operating instructions
Mode d'emploi
DK
Betjeningsvejledning
GULVVENTILATOR
Gebruiksaanwijzing
NL
BE
STANDVENTILATOR
GB
IE
DK
BE
NI
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSVF 45 A1

 • Page 1 PEDESTAL FAN SSVF 45 A1 for EU market: for GB market: Operating instructions Betjeningsvejledning HOYER Handel GmbH Lidl Great Britain Ltd PEDESTAL FAN GULVVENTILATOR Lidl House · 14 Kingston Road Tasköprüstraße 3 22761 Hamburg Surbiton · KTS 9NU Mode d'emploi...
 • Page 2 English ..................2 Dansk ..................18 Français ................. 34 Nederlands ................50 Deutsch .................. 66...
 • Page 3 Overview / Oversigt / Aperçu de l'appareil / Overzicht / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  Contents 1. Overview ..................3 2. Intended purpose ................4 3. Safety information ................4 4. Items supplied ................. 7 5. Assembling the device ..............8 6. Preparations .................. 10 Setting up the device ................10 Adjusting the height ................10 Adjusting the tilt angle .................
 • Page 5: Overview

  1. Overview Front protective grid Cap nut (for the rotor blade) Rotor blade Screw ring (for the rear protective grid) Rear protective grid Axle (for the rotor blade) Fan motor Control unit (with operating panel) Power cable with mains plug Locking screw Inner pole Circlip...
 • Page 6: Intended Purpose

  Thank you for your trust! 2. Intended purpose The pedestal fan with remote control is suita- Congratulations on your new pedestal fan ble for circulating air in dry indoor areas. with remote control. The device is designed for private, domestic use.
 • Page 7 Instructions for safe operation This device can be used by children from the age of 8 and people with restricted physical, sensory or intellectual abilities or people without adequate experience and/or understanding, if they are su- pervised or instructed on how to use this device safely and if they are aware of the resulting dangers.
 • Page 8 Batteries can be life-threatening if swallowed. Therefore you should store batteries out of the reach of young children. If a battery has been swallowed, medical assistance must be sought immediately. New and used batteries must be kept away from children. If you suspect that the batteries could have been swallowed or have gotten into any body cavities, immediately seek medical as- sistance.
 • Page 9: Items Supplied

  4. Items supplied DANGER from rotating parts! 1 control unit 8 with fan motor 7 and screw Only operate the fan when all accesso- ring 4 ries are fully assembled. The protective 1 base 14 grids must be closed securely and un- 1 pedestal 13 with base plate 15 and damaged.
 • Page 10: Assembling The Device

  5. Assembling the 5. The screw ring 4 is mounted on the fan motor 7 on delivery. Loosen it. device 1. The base plate 15 and the L-shape screw 16 are already fitted to the lower end of the pedestal 13 on delivery. Loosen the L-shape screw and remove both parts.
 • Page 11 7. Position the rear protective grid 5 exact- 11. Place the front protective grid 1 onto ly in the centre and screw it tight with the rear protective grid 5. Pay attention the screw ring 4. to the following: - The small hook on the edge of the front protective grid 1 is hung over the top of the edge of the rear protec- tive grid 5.
 • Page 12: Preparations

  6. Preparations 12. Push the connecting screw 18 through the two holes and screw on the nut 17 from the back. Make sure that the edg- Setting up the device es of the two protective grids 1 and 5 are exactly on top of each other. Place the device in a suitable location.
 • Page 13: Remote Control

  7. Remote control 2. Replace the old battery with a new one. The positive pole (+) of the battery must be pointing upwards. How to use The remote control 31 is supplied with a CR2025 (3V) battery inserted. Before switching on, remove the plastic strip from the remote control.
 • Page 14 Switching on and off Swivel function (oscillation) • Press the  25/ POWER 28 button The device has a swivel function. to switch on the fan. Two acoustic sig- It causes the device to swivel back and forth, nals will sound. thus distributing the flowing air more evenly The device starts …...
 • Page 15: Cleaning

  9. Cleaning Timer function With the timer function, you can set a time after which the fan automatically switches In order to enjoy your device for a long time, off. You can set a time between 0.5 and you should regularly clean it. 7.5 hours in 0.5-hour steps.
 • Page 16: Storage

  10. Storage 12. Disposal This product is subject to the provisions of European Direc- tive 2012/19/EC. The sym- DANGER for children! bol showing a wheelie bin Keep the device and remote control out of the reach of children. crossed through indicates that the product requires sep- arate refuse collection in the European Un- •...
 • Page 17: Technical Specifications

  13. Technical Symbols used specifications Double insulation Model: SSVF 45 A1 Geprüfte Sicherheit (certified Mains voltage: 220 - 240 V ~ 50 Hz safety). Devices must comply with Protection class: the generally acknowledged Battery for the re- rules of technology and the Ger-...
 • Page 18: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  14. Warranty of the The warranty applies to material or factory defects. HOYER Handel GmbH Excluded from the warranty are Dear Customer, wear parts subject to normal wear your device is provided with a 3 year war- and damages to fragile parts, e.g. ranty starting with the purchase date.
 • Page 19 At www.lidl-service.com you can download Supplier this and many other manuals, product vide- os and installation software. Please note that the following address is no service address. First contact the afore- mentioned Service Centre. HOYER Handel GmbH Tasköprüstraße 3 22761 Hamburg GERMANY This QR code takes you directly to the Lidl Ser- vice website (www.lidl-service.com), where...
 • Page 20 Indhold 1. Oversigt ..................19 2. Tilsigtet anvendelse ..............20 3. Sikkerhedsanvisninger ..............20 4. Leveringsomfang ................23 5. Montering af apparatet ..............23 6. Forberedelser ................25 Opstilling af apparatet ..............25 Indstil højden..................25 Indstil hældningsvinklen ..............25 Tilslutning af apparatet ..............25 7. Fjernbetjening................26 8.
 • Page 21: Oversigt

  1. Oversigt Frontbeskyttelsesgitter Hættemøtrik (til rotorbladet) Rotorblad Skruering (til bagbeskyttelsesgitteret) Bagbeskyttelsesgitter Aksel (til rotorbladet) Ventilatordrev Betjeningsenhed (med betjeningsfelt) Tilslutningsledning med netstik Låseskrue Indvendig stang Låsering Stang (kan indstilles i højden) Dækplade L-skrue Møtrik Forbindelsesskrue Fig. A: betjeningsfelt 19 NOR/NAT/SLP Modusindikator (normal/naturlig/sov) 20 0.5/1/2/4 Indikator for timerfunktion (sum af LED’erne: 0,5 - 7,5 timer) 21 LOW/MED/HIGH Indikator for blæsertrin (lav/mellem/høj)
 • Page 22: Tilsigtet Anvendelse

  Mange tak for din tillid! 2. Tilsigtet anvendelse Gulvventilatoren med fjernbetjening egner Vi ønsker dig tillykke med din nye gulvventi- sig til cirkulering af luften i tørre indendørs lator med fjernbetjening. rum. Apparatet er beregnet til brug i den private For at opnå...
 • Page 23 Anvisninger til sikker brug Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og af personer med indskrænkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller mang- lende erfaring og/eller manglende viden, hvis disse er under op- syn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer.
 • Page 24 Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du formoder, at batteriet kan være blevet slugt eller være kom- met i en anden del af kroppen, skal du omgående opsøge læge- hjælp. Batterier skal bortskaffes forskriftmæssigt efter brugen. Sæt kun netstikket i en korrekt installe- ret, let tilgængelig stikkontakt, hvis FARE for børn! spænding svarer til den på...
 • Page 25: Leveringsomfang

  5. Montering af ADVARSEL mod materielle skader! apparatet Stil apparatet på et stabilt, jævnt under- lag, så det ikke kan vælte. 1. Ved leveringen er dækpladen 15 og Tildæk ikke apparatet. Sørg for, at der L-skruen 16 monteret på den nederste er tilstrækkeligt frirum (mindst 50 cm) ende af stangen 13.
 • Page 26 5. Skrueringen 4 er ved leveringen monte- 7. Anbring bagbeskyttelsesgitteret 5 nøj- ret på ventilatordrevet 7. Løsn den. agtigt i midten, og skru det fast med skrueringen 4. 6. Sæt bagbeskyttelsesgitteret 5 på venti- latordrevet 7. Vær i den forbindelse op- mærksom på følgende: - Det lille hul til forbindelsesskruen 18 8.
 • Page 27: Forberedelser

  11. Sæt frontbeskyttelsesgitteret 1 på bag- 13. Klap de to klapforbindelser på frontbe- beskyttelsesgitteret 5. Vær i den forbin- skyttelsesgitteret 1 til, så de to beskyttel- delse opmærksom på følgende: sesgitre 1 og 5 er fast forbundet med - Den lille krog på kanten af frontbe- hinanden.
 • Page 28: Fjernbetjening

  7. Fjernbetjening 2. Udskift det gamle batteri med et nyt. Batteriets pluspol (+) skal vende opad. Ibrugtagning Fjernbetjeningen 31 leveres med et isat CR2025 (3 V) batteri. Træk plaststrimlen ud af fjernbetjening inden ibrugtagning. Opbevaring FARE for børn! Opbevar fjernbetjeningen og eventuel- le gamle og nye batterier utilgængeligt 3.
 • Page 29 Tænd/Sluk • Slå svingfunktionen fra ved igen at tryk- ke på knappen OSC 26/  29. • Tryk på knappen  25/ LED’en OSC 27 går ud. POWER 28, for at tænde for venti- latoren. Der lyder to signaltoner. Vælg modus Apparatet starter... • Tryk med tændt apparat flere gange på …...
 • Page 30: Rengøring

  9. Rengøring Timerfunktion Med timerfunktionen kan du indstille et tids- rum, hvorefter ventilatoren automatisk slår For at du har længe glæde af dit apparat, fra. Du kan indstille en tid mellem 0,5 og bør du rengøre det regelmæssigt. 7,5 timer i trin på 0,5 timer. •...
 • Page 31: Opbevaring

  10. Opbevaring 12. Bortskaffelse Dette produkt er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU. Symbolet FARE for børn! med den overstregede skral- Opbevar apparatet og fjernbetjeningen utilgængeligt for børn. despand på hjul betyder, at produktet inden for den Euro- pæiske Union skal tilføres en separat affald- •...
 • Page 32: Tekniske Data

  13. Tekniske data Anvendte symboler Beskyttelsesisolering Model: SSVF 45 A1 Netspænding: 220 - 240 V ~ 50 Hz Geprüfte Sicherheit (afprøvet sik- Beskyttelsesklasse: kerhed). Apparater skal opfylde Batteri fjernbetje- de almindelige anerkendte tekni- ning: CR2025 (3 V) ske regler og være i overensstem-...
 • Page 33: Hoyer Handel Gmbhs Garanti

  14. HOYER Handel Garantidækning Apparatet er blevet omhyggeligt fremstillet ef- GmbHs garanti ter strenge kvalitetsretningslinjer og kontrolle- Kære kunde. ret samvittighedsfuldt inden leveringen. Du har 3 års garanti fra købsdatoen på det- Garantien gælder for materiale- eller fabrika- te apparat. I tilfælde af mangler på dette tionsfejl.
 • Page 34 med vedhæftning af købsbilaget (kvitte- ringen) og angivelse af, hvori fejlen be- står, samt hvornår denne er opstået. På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange flere håndbøger, produkt- videoer og softwaren for installation. Med denne QR-Code kommer du direkte ind på...
 • Page 36 Sommaire 1. Aperçu de l'appareil ..............35 2. Utilisation conforme ..............36 3. Consignes de sécurité ..............36 4. Éléments livrés ................39 5. Monter l'appareil .................40 6. Préparations ................42 Installation de l'appareil ..............42 Réglage de la hauteur ..............42 Réglage de l'inclinaison ..............42 Branchement de l'appareil ..............
 • Page 37: Aperçu De L'appareil

  1. Aperçu de l'appareil Grille de protection avant Écrou borgne (pour la pale de rotor) Pale de rotor Bague filetée (pour la grille de protection arrière) Grille de protection arrière Axe (pour la pale de rotor) Entraînement de ventilateur Unité de commande (avec champ de commande) Câble de raccordement avec fiche secteur Vis de blocage Tige intérieure...
 • Page 38: Utilisation Conforme

  Merci beaucoup pour 2. Utilisation conforme votre confiance ! Le ventilateur sur pied avec télécommande est destiné à brasser l'air dans des pièces in- Nous vous félicitons pour l'achat de votre térieures sèches. nouveau ventilateur sur pied avec télécom- L'appareil est conçu pour un usage domes- mande.
 • Page 39 Instructions pour une utilisation en toute sécurité Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou men- tales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissance lorsqu'ils sont surveillés ou qu'ils ont été informés de l'utilisation en toute sécurité...
 • Page 40 Si de l'acide des piles a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide, rincez im- médiatement les zones touchées à l'eau claire et consultez immé- diatement un médecin. Les piles peuvent être mortelles en cas d'ingestion. Pour cela, conservez les piles hors de portée des enfants.
 • Page 41: Éléments Livrés

  L’appareil n’est pas complètement isolé plaques de cuisson) ni à proximité de du secteur même après l’avoir éteint sources de chaleur ou d'un feu ouvert. avec l’interrupteur marche/arrêt. Pour Utilisez uniquement les accessoires ce faire, débranchez la fiche secteur. d'origine. Pour débrancher la fiche secteur de la N'utilisez pas de détergent corrosif ou prise de courant, tirez toujours sur la...
 • Page 42: Monter L'appareil

  5. Monter l'appareil 5. À la livraison, la bague filetée 4 est montée sur l'entraînement de ventila- teur 7. Dévissez-la. 1. À la livraison, sur l'extrémité inférieure de la tige 13 sont montés la plaque de fermeture 15 et la vis en L 16. Dévis- sez la vis en L et retirez les deux pièces.
 • Page 43 7. Positionnez la grille de protection ar- 11. Posez la grille de protection avant 1 sur rière 5 exactement sur le centre et vis- la grille de protection arrière 5. Veillez sez-la à fond avec la bague filetée 4. à ce qui suit : - Le petit crochet se trouvant sur le bord de la grille de protection avant 1 est suspendu en haut sur le...
 • Page 44: Préparations

  6. Préparations 12. Insérez la vis de connexion 18 à tra- vers les deux trous et vissez l'écrou 17 depuis la partie arrière. Ce faisant, veil- Installation de lez à ce que les bords des deux grilles l'appareil de protection 1 et 5 se superposent exactement.
 • Page 45: Télécommande

  7. Télécommande 2. Remplacez la pile usagée par une pile neuve. Le pôle positif (+) de la pile doit être tourné vers le haut. Mise en service La télécommande 31 est livrée avec une pile CR2025 (3 V) insérée. Avant la mise en service, retirez le ruban en plastique de la télécommande.
 • Page 46 Mise en marche/arrêt Fonction de pivotement (oscillation) • Appuyez sur le bouton  25/ POWER 28 pour mettre le ventila- L'appareil est doté d'une fonction de pivote- teur en marche. Deux signaux sonores ment. retentissent. Cette fonction fait en sorte que l'appareil L'appareil démarre …...
 • Page 47: Nettoyage

  9. Nettoyage mode peut aussi être activé en parallèle avec la minuterie. Pour que vous profitiez longtemps de votre 1. Réglez le niveau de soufflage souhaité. appareil, vous devez le nettoyer régulière- 2. Appuyez sur le bouton MODE 23/ ment.  30 jusqu'à ce que la DEL NOR/ NAT/SLP 19 s'allume en rouge.
 • Page 48: Rangement

  12. Mise au rebut 2. Séchez ensuite avec un chiffon doux. 3. N'utilisez l'appareil que si celui-ci est complètement sec. Ce produit est soumis aux exigences de la directive 2012/19/UE. Le symbole de 10. Rangement la poubelle sur roues barrée signifie que, dans l’Union eu- ropéenne, le produit doit faire l’objet d’une collecte séparée des déchets.
 • Page 49: Caractéristiques Techniques

  13. Caractéristiques Symboles utilisés techniques Isolation de protection Modèle : SSVF 45 A1 Geprüfte Sicherheit (sécurité Tension secteur : 220 - 240 V ~ 50 Hz contrôlée). Les appareils doivent Classe de satisfaire aux Règles techniques protection : reconnues en vigueur et être Pile pour conformes à...
 • Page 50: Garantie De Hoyer Handel Gmbh

  14. Garantie de Etendue de la garantie L’appareil a été fabriqué selon des prescrip- HOYER Handel GmbH tions de qualité rigoureuses et a été vérifié minutieusement avant livraison. Chère cliente, cher client, La garantie s’applique aux défauts de maté- Vous obtenez pour cet appareil une garantie riel ou de fabrication.
 • Page 51 • Envoyez ensuite gratuitement à l’adresse Fournisseur de service qu’on vous a donnée le pro- duit considéré comme défectueux en y Attention ! L’adresse suivante n’est pas joignant la preuve d’achat (ticket de une adresse de service. Contactez caisse) et l’indication du défaut ainsi que d’abord le centre de service cité...
 • Page 52 Inhoud 1. Overzicht ..................51 2. Correct gebruik ................52 3. Veiligheidsinstructies ..............52 4. Leveringsomvang ................55 5. Apparaat monteren ..............56 6. Voorbereiding ................58 Apparaat plaatsen ................58 Hoogte verstellen ................58 Richting van de ventilator instellen............58 Apparaat aansluiten................. 58 7. Afstandsbediening ...............59 8.
 • Page 53: Overzicht

  1. Overzicht Voorste beschermrooster Eikelmoer (voor het rotorblad) Rotorblad Schroefring (voor het achterste beschermrooster) Achterste beschermrooster As (voor het rotorblad) Ventilatoraandrijving Bedieningseenheid (met bedieningspaneel) Aansluitsnoer met stekker Knopschroeven Binnenste stang Beveiligingsring Stang (in hoogte verstelbaar) Standvoet Afsluitplaat L-schroef Moer Verbindingsschroef Afbeelding A: bedieningspaneel 19 NOR/NAT/SLP Weergave modus (Normaal/Natuurlijk/Slaap)
 • Page 54: Correct Gebruik

  Hartelijk dank voor uw 2. Correct gebruik vertrouwen! De standventilator inclusief afstandsbedie- ning is geschikt voor het laten circuleren van Wij feliciteren u met uw nieuwe standventi- lucht in droge binnenruimten. lator inclusief afstandsbediening. Het apparaat is ontworpen voor particuliere huishoudens.
 • Page 55 Instructies voor een veilig gebruik Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale ca- paciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloei- ende gevaren hebben begrepen.
 • Page 56 Wanneer er batterijzuur is uitgelekt, moet u contact met huid, ogen en slijmvliezen voorkomen. Spoel de desbetreffende plaatsen bij contact met het zuur direct met veel schoon water en neem contact op met een arts. Batterijen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Bewaar batte- rijen daarom op een onbereikbare plaats voor kleine kinderen.
 • Page 57: Leveringsomvang

  Let erop dat het netaansluitsnoer niet Gebruik uitsluitend de originele acces- door scherpe randen of hete voorwer- soires. pen kan worden beschadigd. Gebruik geen scherpe of schurende rei- Let er bij gebruik van het apparaat op, nigingsmiddelen. dat het netaansluitsnoer niet vastge- klemd wordt of bekneld raakt.
 • Page 58: Apparaat Monteren

  5. Apparaat monteren 5. Bij levering is de schroefring 4 op de ventilatoraandrijving 7 gemonteerd. Maak deze los. 1. Aan het onderste uiteinde van de stang 13 is bij levering de afsluit- plaat 15 en de L-schroef 16 gemon- teerd. Maak de L-schroef los en verwijder beide delen.
 • Page 59 7. U het achterste beschermrooster 5 in 11. U het voorste beschermrooster 1 op het het midden zet en met de schroefring 4 achterste beschermrooster 5 plaatst. Let vastschroeft. erop dat: - De kleine haak aan de rand van het voorste beschermrooster 1 over de rand van het achterste beschermroos- ter 5 wordt gehangen.
 • Page 60: Voorbereiding

  6. Voorbereiding 12. U de verbindingsschroef 18 door de twee boringen duwt en de moer 17 aan de achterzijde losdraait. Er daarbij Apparaat plaatsen op let dat de randen van de twee be- schermroosters 1 en 5 precies over el- Zet het apparaat op een geschikte plaats. kaar liggen.
 • Page 61: Afstandsbediening

  7. Afstandsbediening 2. Vervang de oude batterij door een nieuwe. De pluspool (+) van de batterij moet naar boven wijzen. Ingebruikname De afstandsbediening 31 wordt geleverd met een geplaatste CR2025 (3 V)-batterij. Trek de kunststofstrip uit de afstandsbedie- ning alvorens deze in gebruik te nemen. Bewaren GEVAAR voor kinderen! Bewaar de afstandsbediening en indien...
 • Page 62 In-/uitschakelen Zwenkfunctie (oscillatie) • Druk op de toets  25/ Het apparaat heeft een zwenkfunctie. POWER 28, om de ventilator in te Deze zorgt ervoor dat het apparaat heen en schakelen. Er zullen twee geluidssigna- weer zwenkt en de uitgeblazen lucht daar- len klinken.
 • Page 63: Reinigen

  9. Reinigen dan de lage blaastrap is ingeschakeld, wordt die na ca. elk half uur met een trap verminderd. Om ervoor te zorgen dat u lang plezier van het apparaat heeft, dient u het regelmatig te Timerfunctie reinigen. Met de timerfunctie kunt u een tijd instellen, waarna de ventilator automatisch uitscha- GEVAAR voor een elektrische kelt.
 • Page 64: Bewaren

  10. Bewaren 12. Weggooien Dit product valt onder de Euro- pese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool van de doorge- GEVAAR voor kinderen! streepte afvalton op wieltjes Bewaar het apparaat en de afstandsbe- diening buiten het bereik van kinderen. betekent dat het product in de Europese Unie geschei- den moet worden weggegooid.
 • Page 65: Technische Gegevens

  13. Technische gegevens Gebruikte symbolen Randaarde Model: SSVF 45 A1 Netspanning: 220 - 240 V ~ 50 Hz Geprüfte Sicherheit (geteste veilig- Beschermings- heid). Apparaten moeten aan de klasse: algemeen erkende regels van de Batterij afstands- techniek voldoen en zijn conform...
 • Page 66: Garantie Van Hoyer Handel Gmbh

  14.Garantie van Omvang van de garantie Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd HOYER Handel GmbH volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauw- Geachte klant, gezet gecontroleerd vóór levering. U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie van- De garantie geldt voor materiaal- of fabrica- af de koopdatum.
 • Page 67 • Wanneer zich functiestoringen of ande- Leverancier re onvolkomenheden voordoen, neemt u Let erop, dat het onderstaande adres geen eerst telefonisch of per e-mail con- serviceadres is. Neem eerst contact op tact op met het hierna genoemde ser- met het bovengenoemde servicecenter. vicecenter.
 • Page 68 Inhalt 1. Übersicht ..................67 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 68 3. Sicherheitshinweise ............... 68 4. Lieferumfang ................. 71 5. Gerät montieren ................72 6. Vorbereitungen ................74 Gerät aufstellen .................. 74 Höhe verstellen ................... 74 Neigungswinkel einstellen ..............74 Gerät anschließen ................74 7.
 • Page 69: Übersicht

  1. Übersicht Vorderes Schutzgitter Hutmutter (für das Rotorblatt) Rotorblatt Schraubring (für das hintere Schutzgitter) Hinteres Schutzgitter Achse (für das Rotorblatt) Ventilator-Antrieb Bedieneinheit (mit Bedienfeld) Anschlussleitung mit Netzstecker Feststellschraube Innere Stange Sicherungsring Stange (höhenverstellbar) Standfuß Abschlussplatte L-Schraube Mutter Verbindungsschraube Bild A: Bedienfeld 19 NOR/NAT/SLP Anzeige Modus (Normal/Natürlich/Schlaf) 20 0.5/1/2/4...
 • Page 70: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Stand- Der Standventilator inklusive Fernbedienung ventilator inklusive Fernbedienung. eignet sich für das Umwälzen von Luft in tro- ckenen Innenräumen. Für einen sicheren Umgang mit dem Gerät Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- und um den ganzen Leistungsumfang ken- zipiert.
 • Page 71 Anweisungen für den sicheren Betrieb Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 • Page 72 Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewah- ren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf.
 • Page 73: Lieferumfang

  Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes Verwenden Sie keine scharfen oder darauf, dass die Netzanschlussleitung kratzenden Reinigungsmittel. nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. 4. Lieferumfang Das Gerät ist auch nach Ausschalten nicht vollständig vom Netz getrennt. 1 Bedieneinheit 8 mit Ventilator-Antrieb 7 Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzste- und Schraubring 4 cker.
 • Page 74: Gerät Montieren

  5. Gerät montieren 5. Am Ventilator-Antrieb 7 ist bei Lieferung der Schraubring 4 montiert. Lösen Sie diesen. 1. Am unteren Ende der Stange 13 ist bei Lieferung die Abschlussplatte 15 und die L-Schraube 16 montiert. Lösen Sie die L-Schraube und nehmen Sie beide Teile ab. 2.
 • Page 75 7. Positionieren Sie das hintere Schutzgit- 11. Setzen Sie das vordere Schutzgitter 1 ter 5 genau mittig und schrauben Sie es auf das hintere Schutzgitter 5. Achten mit dem Schraubring 4 fest. Sie dabei auf Folgendes: - Der kleine Haken am Rand des vor- deren Schutzgitters 1 wird oben über den Rand des hinteren Schutzgit- ters 5 gehängt.
 • Page 76: Vorbereitungen

  6. Vorbereitungen 12. Schieben Sie die Verbindungsschrau- be 18 durch die beiden Bohrungen und schrauben Sie von der Rückseite Gerät aufstellen die Mutter 17 auf. Achten Sie dabei darauf, dass die Ränder der beiden Stellen Sie das Gerät an einen geeigneten Schutzgitter 1 und 5 genau aufeinan- Standort.
 • Page 77: Fernbedienung

  7. Fernbedienung 2. Tauschen Sie die alte Batterie gegen eine neue. Der Pluspol (+) der Batterie muss nach oben zeigen. Inbetriebnahme Die Fernbedienung 31 wird mit einer einge- legten Batterie CR2025 (3 V) geliefert. Zie- hen Sie vor der Inbetriebnahme den Kunststoffstreifen aus der Fernbedienung. Aufbewahren GEFAHR für Kinder! Bewahren Sie die Fernbedienung und...
 • Page 78 Ein-/ausschalten Schwenkfunktion (Oszillation) • Drücken Sie die Taste  25/ Das Gerät besitzt eine Schwenkfunktion.  POWER 28, um den Ventilator ein- Diese bewirkt, dass das Gerät hin und her zuschalten. Es ertönen zwei Signaltöne. schwenkt und dadurch die austretende Luft Das Gerät startet … gleichmäßiger im Raum verteilt wird.
 • Page 79: Reinigen

  9. Reinigen 2. Drücken Sie die Taste MODE 23/  30, bis die LED NOR/NAT/ SLP 19 rot leuchtet. Falls eine andere Damit Sie lange Freude an Ihrem Gerät ha- als die niedrige Gebläsestufe eingestellt ben, sollten Sie es regelmäßig reinigen. ist, wird diese nach ca. jeder halben Stunde um eine Stufe verringert.
 • Page 80: Aufbewahren

  10. Aufbewahren 12. Entsorgen Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie GEFAHR für Kinder! 2012/19/EU. Das Symbol Bewahren Sie das Gerät und Fernbe- der durchgestrichenen Ab- dienung außerhalb der Reichweite von falltonne auf Rädern bedeu- Kindern auf. tet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müll- •...
 • Page 81: Technische Daten

  13. Technische Daten Verwendete Symbole Schutzisolierung Modell: SSVF 45 A1 Netzspannung: 220 - 240 V ~ 50 Hz Geprüfte Sicherheit. Geräte müs- Schutzklasse: sen den allgemein anerkannten Batterie Regeln der Technik genügen und Fernbedienung: CR2025 (3 V) gehen mit dem Produktsicher- Leistung: 45 W heitsgesetz (ProdSG) konform.
 • Page 82: Garantie Der Hoyer Handel Gmbh

  14. Garantie der Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- HOYER Handel GmbH richtlinien sorgfältig produziert und vor Aus- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, lieferung gewissenhaft geprüft. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Die Garantieleistung gilt für Material- oder rantie ab Kaufdatum.
 • Page 83 • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Män- Service-Center gel auftreten, kontaktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service-Center telefonisch oder per E-Mail. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Produkt können Tel.: 0800 5435 111 Sie dann unter Beifügung des Kaufbe- (kostenfrei) legs (Kassenbon) und der Angabe, wor- E-Mail: hoyer@lidl.de in der Mangel besteht und wann er...

This manual is also suitable for:

353132 2007

Table of Contents