AEG EZ 5501 User Manual page 22

Electrical toothbrush
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Česky
24
Bezpečnostní pokyny
Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití.
Pokud předáte nebo prodáte zařízení někomu jinému,
nezapomeňte k přístroji přiložit také návod.
• Zařízení je určeno k provádění hygienických potřeb
a čistění ústní dutiny dospělých.
• Děti starší 7 let mohou zařízení používat pod dohle-
dem dospělých.
• Zařízení je možno používat pouze pro vlastní potřebu
a pro účely, ke kterým bylo určeno.
• Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození
přístroje nebo síťového kabelu.
• Pokud zařízení přestane pracovat nebo dojde k po-
škození, vypněte jej a odpojte síťový kabel ze zásuvky.
• Nesnažte se opravit zařízení sami. Obraťte se na
autorizovaný servis.
• Používejte pouze originální náhradní díly.
Děti a tělesně postižené osoby
• Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, nepo-
nechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu
(igelitové sáčky, krabice, polystyren, apod.).
Varování:
Nedovolte dětem, aby si hrály s plastovou fólií.
Hrozí nebezpečí udušení!
Tento přístroj není určen pro dětí mladší 3 let.
Hrozí nebezpečí odlomení malých částí a
spolknutí.
• Toto zařízení může být používáno dětmi nebo osoba-
mi se sníženými fyzickými schopnostmi, se sníženou
motorickou reakcí nebo jinak hendikepované nebo
mentálně postižené osoby, pouze pokud byli náležitě
poučeny o možném nebezpečí poranění nebo pokud
jsou pod dohledem způsobilé osoby, která je zodpo-
vědná za jejich bezpečnost. Zařízení není hračka. Děti
mohou používat toto zařízení pouze pod dohledem
dospělých.
Přehled součástí
1 Kartáček na zuby
3 Nabíjení akumulátoru
a indikační kontrolky
5 Pouzdro s prostorem
pro uložení kartáčku
2 Hlavní vypínač On/Off
4 Nabíjecí stojánek
Pokyny pro použití
Nástěnný držák
Nabíjecí stojánek lze upevnit na stěnu. Pokud chcete
upevnit stojánek na stěnu, ujistěte se, že je v blízkosti
zásuvka.
• Změřte rozteč mezi upevňovacími otvory na zadním
panelu a podle změřené vzdálenosti vyvrtejte dva
otvory do zdi pro ukotvení šroubů.
Pozor:
Před použitím se ujistěte, že nepoškodíte kabely, které
jsou ukryty pod krytem!
Elektrické zapojení
Zasuňte napájecí kabel do uzemněné zásuvky 230 V,
50 Hz. Zásuvka musí splňovat příslušené bezpečnostní
normy a předpisy.
Nabíjení
• Nasuňte kartáček do nabíjecího stojánku.
• Nabíjení je indikováno rozsvícením červené indikační
kontrolky.
• Nabíjení trvá asi 14 hodin.
• Je-li akumulátor plně nabitý, kontrolka nabíjení začne
svítit zeleně. Odpojte nabíječku ze zásuvky.
Poznámka:
Pokud kartáček nepracuje správně, nebo je nedostačující
výkon, nebo pokud se během používání zastaví, přestaň-
te kartáček používat a dobijte akumulátor.
Důležité informace pro používání:
Po zapnutí vypínače ON/OFF (Zapnout/vypnout)
nedojde k okamžitému zapnutí kartáčku.Kartáček se
automaticky zapne až když hlavu přitlačíte ke chrupu.
Používání kartáčku
Mírným zatlačením zleva, nasuňte kartáček na
unášecí hřídelku.
• Otočte kartáčkem doleva dokud neuslyšíte cvaknutí.
Nyní je kartáček uzamčen ve správné poloze.
Poznámka:
Štětinky kartáčku musí směřovat k vypínači.
Nástavce kartáčků jsou opatřeny barevnými krouž-
ky, abyste je mohli snadněji rozlišit.
• Před čištěním si vypláchněte ústa.
• Namočte štětinky kartáčku a vymáčkněte trochu
pasty na štětinky.
• Vypínačem (2) kartáček zapnete. Přiložte hlavu kar-
táčku se štětinami k zubům a můžete začít s čištěním.
Rozsvítí se oranžová indikační dioda.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents