Instrukcja Obsługi; Dane Techniczne - AEG EZ 5501 User Manual

Electrical toothbrush
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Polski
22
• Zmocz głowicę szczoteczki i nałóż na nią pastę do
zębów.
• Użyj włącznika (2) do włączenia urządzenia i przyłóż
głowicę szczoteczki do zębów. Zapala się pomarań-
czowa kontrolka.
Uwaga:
Jak tylko nacisk na głowicę szczoteczki zmniejszy się,
szczoteczka wyłączy się.
• Ostrożnie przesuwaj głowicę szczoteczki po kolei po
zębach.
• Rozpocznij od mycia bocznych i przednich
powierzchni zębów, następnie myj wewnętrzne
powierzchnie zębów, a na koniec umyj szczoteczką
powierzchnie zębów trzonowych.
Uwaga:
Podczas pierwszego użycia może wystąpić niewiel-
kie krwawienie dziąseł.
Jeśli krwawienie dziąseł podczas używania szczo-
teczki utrzymuje się przez ponad 2 tygodnie, idź do
dentysty.
Wymieniaj głowice szczoteczki co około 2 miesiące.
Praca ciągła
• Przytrzymaj włącznik ON/OFF wciśnięty przez około
2 sekundy, aby włączyć tryb ciągłej pracy szczoteczki.
Czas mycia
Zalecany czas mycia zębów szczoteczką to 2 minuty.
• Po upływie tego czasu, timer wyłączy szczoteczkę.
Tryb gotowości
• Szczoteczka do zębów jest gotowa do użycia, gdy pali
się pomarańczowa kontrolka.
• Użyj włącznika ON/OFF do całkowitego wyłączenia
urządzenia.
• Kontrolka gaśnie.
Uwaga:
Szczoteczka wyłącza się automatycznie po 15 sekun-
dach bezczynności.
Czyszczenie
Nigdy nie używaj trących ani ostrych środków czysz-
czących.
• Odłącz końcówkę od uchwytu.
• Czyść rączkę wilgotną ściereczką i myj „włosie" szczo-
teczki pod bieżącą wodą.

Dane techniczne

Model:
Zasilanie:
Pobór mocy:
Podstawka do ładowania
Ciężar netto:
Bateria:
To urządzenie jest zgodne z wymogami odpowiednich
dyrektyw CE i zostało skonstruowane zgodnie z aktual-
nymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Podlega zmianom technicznym.
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji
na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest
od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy
wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca
otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie
spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przy-
czyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna
lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania
sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej
czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady
powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją
obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na
wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwro-
tu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu
kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami,
instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z
dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwa-
rancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warun-
kach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
EZ 5501
230 V, 50Hz
1 W
IPX 7, klasa ochrony II
0,22 kg
2,4 V prąd stały, niklowo-
wodorkowa

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents