Polski; Przegląd Części - AEG EZ 5501 User Manual

Electrical toothbrush
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu uważnie
przeczytaj tą instrukcję. Jeśli przekażesz komuś urzą-
dzenie, przekaż wraz z nim tę instrukcję.
• To urządzenie jest przeznaczone do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej osób dorosłych.
• Dzieci w wieku 7 lat i starsze mogą korzystać z urzą-
dzenia pod nadzorem dorosłych.
• Korzystaj z tego urządzenia tylko prywatnie i zgodnie
z jego przeznaczeniem.
• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie lub
kabel zasilania nie uległy uszkodzeniu.
• Jeśli urządzenie przestanie działać lub ulegnie uszko-
dzeniu, wyłącz je i odłącz od zasilania.
• Nie podejmuj prób własnoręcznej naprawy urzą-
dzenia. Zlecaj naprawy w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
• Używaj tylko oryginalnych akcesoriów.
Dzieci oraz osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę przechowywać czę-
ści opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian
itp.) w miejscu dla nich niedostępnym.
Ostrzeżenie:
Nie wolno pozwalać małym dzieciom bawić się
folią. Może dojść do uduszenia!
To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci
poniżej 3 roku życia, ponieważ małe części
mogą zostać odłamane i połknięte.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fi zycznych, czuciowych lub umysłowych, lub braku
doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają one pod
nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeń-
stwo lub zostały odpowiednio poinstruowane o
sposobie użytkowania urządzenia. Dzieci powinny po-
zostawać pod opieką, aby nie bawiły się urządzeniem.
Przegląd części
1 Szczoteczka do zębów
3 Lampka/wskaźnik
ładowania
5 Obudowa ze
schowkiem na
szczoteczkę
2 Włącznik ON/OFF
4 Podstawka do
ładowania
Instrukcja eksploatacji
Mocowanie do ściany
Podstawkę można przymocować do ściany. Należy
przy tym pamiętać, że w pobliżu musi znajdować się
gniazdko elektryczne.
• Zmierz odległość pomiędzy nacięciami z tyłu i wy-
wierć dwa otwory na zaczepy znajdujące się od siebie
o zmierzoną odległość.
Uwaga:
Z wyprzedzeniem sprawdź, czy nie uszkodzisz okablo-
wania ukrytego w ścianie!
Podłączenie do zasilania
Włóż wtyczkę do uziemionego gniazdka zasilania 230 V,
50 Hz zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Ładowanie
• Wstaw uchwyt w podstawkę.
• O ładowaniu informuje czerwona lampka/wskaźnik
ładowania.
• Ładowanie trwa około 14 godzin.
• Kiedy akumulator jest naładowany, lampka/wskaźnik
ładowania zmieni kolor na zielony. Następnie odłącz
ładowarkę.
Wskazówka:
Jeśli szczoteczka działa zbyt słabo lub przestaje działać,
należy naładować akumulator.
Ważne informacje dla użytkownika:
Szczoteczka nie uruchamia się zaraz po wciśnięciu
włącznika ON/OFF. Aby szczoteczka pracowała, głowica
musi być jednocześnie dociskana do zębów.
Używanie szczoteczki
• Załóż końcówkę szczoteczki na ruchomy pręt, delikat-
nie wciskając ją w lewo.
• Przekręć końcówkę szczoteczki w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara, aż do zablokowa-
nia.
Uwaga:
"Włosie" szczoteczki musi być skierowane w kierun-
ku włącznika.
Końcówki szczoteczki są wyposażone w pierścienie
o różnych kolorach, dzięki czemu można je łatwo
odróżniać od siebie.
• Przed rozpoczęciem mycia zębów szczoteczką prze-
płucz usta.

Polski

21

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents