Download Print this page

Philips HF3330/01 User Manual

Philips golite blu energy light hf3330 rechargeable international adapters
Hide thumbs

Advertisement

HF3330
4222.002.7541.3.indd 1
03-05-10 16:55

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3330/01

  Summary of Contents for Philips HF3330/01

 • Page 1 HF3330 4222.002.7541.3.indd 1 03-05-10 16:55...
 • Page 2 4222.002.7541.3.indd 2 03-05-10 16:55...
 • Page 3 2 3 4 4222.002.7541.3.indd 3 03-05-10 16:55...
 • Page 4 4222.002.7541.3.indd 4 03-05-10 16:55...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 25 suomi 44 norsk 63 svEnska 82 4222.002.7541.3.indd 5 03-05-10 16:55...
 • Page 6: English

  EnglisH introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. intended use The goLITE BLU energy light is intended to make people feel more energetic, to adjust circadian rhythms and to provide mood relief from the winter blues.
 • Page 7 Research shows that a special photo receptor in our eyes is responsible for regulating our energy and sleep/wake cycles. This receptor responds to the blue light of the summer sky. We do not get as much of this light in the autumn and winter, and indoor light does not emit enough of this essential colour.
 • Page 8: Indd

  EnglisH important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. The adapter is double insulated according to Class II (Fig. 2). Danger Keep the adapter dry. Warning Never use the adapter if it is damaged in any way. Always have the adapter replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
 • Page 9 Only use the adapter supplied (AC/DC adapter KSAD0950120W1UV-1) to charge the appliance. If you use a different adapter than the adapter specified and provided by Philips, this may result in increased electromagnetic emission or decreased immunity of the goLITE BLU energy light.
 • Page 10 (EMC) provided in this user manual. safety and compliance This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 11 Compliant with the Waste Electrical and Electronic Equipment/Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (WEEE) recycling directives. Philips Shield Manufactured for: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands. Fax: +31 (0)512594316 Date Code 03-05-10 16:55...
 • Page 12 EnglisH If you find it difficult to get up each day without an alarm clock or if you often sleep in, you need morning light. Use the goLITE BLU energy light within the first hour or two after waking up. If you find it difficult to stay awake in the late evening and wake up too early in the morning, you need evening light.
 • Page 13 Before you travel home, avoid any bright afternoon and evening light and use your goLITE BLU energy light in the morning for a few days (see above under ‘Travelling east’). For more instructions on how to avoid jet lag, visit www.philips.com/ golite. 4222.002.7541.3.indd 13...
 • Page 14 EnglisH Charging Note: You can also use the appliance while it is charging. The goLITE BLU energy light comes with a 9.5V AC/DC adapter that operates on voltages ranging from 100 to 240 volts to allow worldwide use. The adapter comes with a set of exchangeable adapter plugs that fit most common worldwide wall sockets.
 • Page 15 Use your goLITE BLU energy light in a well-lit room to minimise eye strain. setting the clock Press the on/off button briefly to switch on the appliance (Fig. 8). The touchscreen display goes on. Press the alarm button and the timer button simultaneously for 2 seconds (Fig.
 • Page 16 EnglisH Note: When you switch on the appliance, the timer counts down the set time. When the countdown is finished, the LED panel switches off automatically. Demo mode The demo mode is used to demonstrate the goLITE BLU energy light in shops.
 • Page 17 using the appliance Press the on/off button briefly to switch on the appliance (Fig. 8). The touchscreen display goes on. Note: If you do not touch the display or press any button for 5 minutes when the display is switched on and the appliance operates on battery power, the appliance switches off automatically to save battery power.
 • Page 18 EnglisH Press the on/off button briefly to switch on the appliance (Fig. 8). The touchscreen display goes on. Press the alarm button (Fig. 14). The alarm indications start to flash (Fig. 15). Press the plus or minus button to switch between the three alarm modes: chime only, light only or both chime and light (Fig.
 • Page 19 If you have trouble removing the rechargeable battery and the button cell, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the rechargeable battery and the button cell for you and will dispose of them in an environmentally safe way.
 • Page 20 If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 21 Question I have heard that light can be dangerous. Can the goLITE BLU energy light damage my eyes? Should I use the goLITE BLU energy light every day? Can the light cause harm to children or pets? 4222.002.7541.3.indd 21 Answer The goLITE BLU energy light emits safe levels of blue light, according to current standards.
 • Page 22 EnglisH Question Can I use the goLITE BLU energy light more than once a day? How long do the LEDs last? What if one or more LEDs stop working prematurely? What does ‘DEMO’ mean on the display? How do I use the reset button? 4222.002.7541.3.indd 22...
 • Page 23 specifications Model Electrical Rated voltage appliance (VAC) Rated voltage adapter (V DC) Rated frequency (Hz) Rated input power adapter (A) Power consumption appliance Power consumption adapter (A) IEC 60601-1 classification - Insulation class - Ingress of water - Mode of operation Rechargeable battery type 2-cell lithium-ion pack Operating conditions...
 • Page 24 EnglisH Physical characteristics Dimensions Weight Peak wavelength Half-peak bandwidth Typical irradiance (100% intensity) Circuit diagrams, component part lists and other technical descriptions are available on request. As user of this appliance, you should take measures to prevent the occurrence of electromagnetic interference or other types of interference between this appliance and other appliances.
 • Page 25: Dansk

  Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips. com/welcome. Beregnet anvendelse Energilyset goLITE BLU har til formål at få mennesker til at føle sig mere energiske, at justere døgnrytmen og lindre vintertræthed.
 • Page 26 Dansk blå lys. Det får vi ikke så meget af om efteråret og vinteren, og indendørs lys udsender ikke tilstrækkeligt af denne vigtige farve. Energilyset goLITE BLU hjælper med at bringe de cirkadiske rytmer tilbage til deres normalmønster ved at levere lys i den bølgelængde, farve og intensitet, som vores krop reagerer mest effektivt på.
 • Page 27 vigtigt Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Adapteren er dobbeltisoleret i henhold til Klasse II (fig. 2). Fare Hold adapteren tør. advarsel Adapteren må ikke bruges, hvis den på nogen måde er beskadiget. Udskift altid adapteren med en original type for at undgå...
 • Page 28 KSAD0950120W1UV-1) til opladning af apparatet. Hvis du bruger en anden adapter end den adapter, som er specificeret og leveret af Philips, kan dette resultere i forøget elektromagnetisk emission eller sænket immunitet over for energilyset goLITE BLU. Apparatet har et indbygget, genopladeligt litiumionbatteri. Du må ikke brænde det genopladelige batteri, skille det ad eller udsætte det for...
 • Page 29 (EMC), som findes i denne brugervejledning. sikkerhed og overensstemmelse Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 30 Philips-skjold Produceret for: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Holland. Fax: +31 (0)512594316 Datokode 03-05-10 16:55...
 • Page 31 Hvis du har vanskeligt ved at komme op om morgenen uden et vækkeur, eller hvis du ofte slumrer hen igen, så har du brug for morgenlys. Brug energilyset goLITE BLU inden for den første time eller to efter at du er vågnet. Hvis du har vanskeligt ved at holde dig vågen sent om aftenen og vågner for tidligt om morgenen, har du brug for aftenlys.
 • Page 32 BLU-energilys om morgenen i et par dage (se ovenfor under “Rejse mod øst”). For flere oplysninger om at undgå jetlag, besøg www.philips.com/golite. 4222.002.7541.3.indd 32 03-05-10 16:55...
 • Page 33 opladning Bemærk: Du kan også bruge apparatet, mens det oplader. Energilyset goLITE BLU leveres med en 9,5 V AC/DC-adapter, som kan bruges med spændinger mellem 100 og 240 volt, så den kan bruges over hele verden. Adapteren leveres med et sæt af udskiftelige stik, der passer til de fleste stikkontakter i verden.
 • Page 34 Dansk indstilling af uret Tryk kortvarigt på on/off-knappen for at tænde for apparatet (fig. 8). Touch screen-displayet tændes. Tryk på alarmknappen og timer-knappen samtidig i 2 sekunder (fig. 9). Klokkeslættet begynder at blinke på displayet (fig. 10). Indstil klokkeslættet med plus- eller minusknappen. Hvis du holder knappen nede, skifter klokkeslættet hurtig frem eller tilbage (fig.
 • Page 35 Demo-funktion Demofunktionen bruges til at demonstrere energilyset goLITE BLU i butikker. Når apparatet er sat i demotilstand, kan butikkens kunder: indstille lysintensiteten tænde og slukke for apparatet indstille alarmen indstille behandlingstiden Hvis apparatet ikke betjenes i 3 minutter, vender det tilbage til demofunktionens standardindstillinger.
 • Page 36 Dansk Bemærk: Hvis du ikke rører ved displayet eller trykker på en vilkårlig knap inden for 5 minutter, tændes displayet, når apparatet kører på batteri, slukkes apparatet automatisk for at spare. Bemærk: Hvis du vil slukke for apparatet, skal du trykke på on/off-knappen og holde den nede i 2 sekunder.
 • Page 37 Tryk på alarmknappen (fig. 14). Indikatoren for alarm begynder at blinke (fig. 15). Tryk på plus- eller minusknappen for at skifte mellem de tre alarmtyper: kun ringe, kun lyse eller både ringe og lyse (fig. 11). Tryk på alarmknappen to gange, eller vent 10 sekunder for at gemme den valgte alarmtype.
 • Page 38 Hvis du ikke få batteriet og knapbatteriet ud, kan du aflevere apparatet til din lokale Philips-forhandler, som vil sørge for udtagning og bortskaffelse af det genopladelige batteri og knapbatteriet på en miljømæssigt forsvarlig måde.
 • Page 39 For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det nærmeste Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din nærmeste Philips-forhandler.
 • Page 40 Dansk Spørgsmål Jeg har hørt, at lys kan være farligt. Kan energilyset goLITE BLU skade mine øjne? Bør jeg bruge energilyset goLITE BLU hver dag? Kan lyset forårsage skade på børn eller kæledyr? 4222.002.7541.3.indd 40 Svar Energilyset goLITE BLU udsender sikre mængder af blåt lys ifølge gældende standarder.
 • Page 41 Spørgsmål Kan jeg bruge energilyset goLITE BLU mere end én gang om dagen? Hvor længe holder LED’erne? Hvad sker der, hvis en af LED’erne holder op med at virke før tiden? Hvad betyder det, når der står ‘DEMO’ på displayet? Hvordan bruger jeg nulstillingsknappen? 4222.002.7541.3.indd 41...
 • Page 42 Dansk specifikationer Model Elektrisk Nominel spænding, apparat (VAC) Nominel spænding, adapter (V DC) Nominel frekvens (Hz) Nominel indgangsstrømstyrke, adapter (A) Strømforbrug, apparat (A) Strømforbrug, adapter (A) IEC 60601-1 klassifikation - Beskyttelsesklasse Vandindtrængen Driftsmåde Genopladelig batteritype Litiumionpakke, 2 celler Driftsforhold Temperatur Relativ fugtighed Opbevaringsbetingelser Temperatur...
 • Page 43 Opbevaringsbetingelser Relativ fugtighed Fysiske egenskaber Dimensioner Vægt Peak-bølgelængde Båndbredde, halv peak Typisk stråling (100 % intensitet) Kredsløbsdiagrammer, lister over komponenter og andre tekniske beskrivelser fås ved henvendelse. Du bør som bruger af dette apparat træffe foranstaltninger, der hindrer elektromagnetisk interferens og andre typer interferens mellem dette og andre apparater.
 • Page 44: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips. com/welcome. käyttötarkoitus goLITE BLU -kirkasvalolaite on tarkoitettu lisäämään käyttäjien energisyyttä, ohjaamaan kehon vuorokausirytmiä ja helpottamaan kaamosmasennusta. goLITE BLU -kirkasvalolaitteen lääketieteellinen käyttötarkoitus on hoitaa kaamosmasennusta (seasonal affective disorder).
 • Page 45 kesätaivaan siniseen valoon. Syksyllä ja talvella tätä valoa ei ole yhtä paljon, ja sisävalaistus ei sisällä sitä tarpeeksi. goLITE BLU -kirkasvalolaite auttaa vuorokausirytmin palauttamista normaaliksi tuottamalla valoa sillä aallonpituudella, sen värisenä ja sen tehoisena, johon ihmiskeho reagoi tehokkaimmin. goLITE BLU -kirkasvalolaite parantaa mielialaa ja energiatasoa luonnollisesti tuottamalla suhteellisen alhaisella valoteholla verrattuna perinteisiin kirkasvaloterapialaitteissa.
 • Page 46 suomi Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle. Latauslaite on kaksoiseristetty suojausluokan II vaatimusten mukaisesti (Kuva 2). vaara Suojaa latauslaite kosteudelta. Tärkeää Älä käytä latauslaitetta, jos se on vaurioitunut. Vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite. Latauslaite sisältää...
 • Page 47 Älä käytä laitetta muiden laitteiden vieressä tai päällä, äläkä sijoita muita laitteita sen päälle. Jos tätä ei kuitenkaan voi välttää, varmista että laite toimii normaalisti. Kun goLITE BLU -kirkasvalolaite on liitetty verkkovirtaan, älä sijoita sitä paikkaan, jossa latauslaitetta ei saa helposti irrotettua pistorasiasta. goLITE BLU -kirkasvalolaitteeseen ei saa tehdä...
 • Page 48 Turvallisuus ja yhdenmukaisuus Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella. Tämä laite täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivien 93/42/ ETY ja 2007/47/EY vaatimukset.
 • Page 49 käyttöönoton valmistelu goliTE Blu -kirkasvalolaitteen käyttäminen Kun tiedät, milloin goLITE BLU -kirkasvalolaitetta pitäisi käyttää, voit huomata eron jo muutamassa päivässä muutaman viikon tai jopa vaikutuksen puuttumisen sijasta. Näiden tietojen avulla opit, miten valo vaikuttaa biologiseen kelloon ja milloin goLITE BLU -kirkasvalolaitteen käyttämisestä...
 • Page 50 suomi Talvimasennus Jos mielialasi vaihtelee vuodenaikojen mukaan tätä voimakkaammin ja kärsit masennuksesta, keskustele lääkärin kanssa ja käytä valoterapiaa ainoastaan valvotusti. Lääkäri saattaa määrätä 45 minuuttia terapiaa päivittäin tasolla 1 tai 2 usean viikon ajalle. Valoaltistuksen ajoitus voidaan määrittää edellä mainitulla tavalla, mutta lääkäri päättää siitä. aikaerorasitus Matkustaminen nopeasti aikavyöhykkeiden välillä...
 • Page 51 (käytä aurinkolaseja) muutamana ensimmäisenä iltana. Ennen kuin palaat kotiin, vältä kirkasta valoa iltapäivällä ja illalla ja käytä goLITE BLU - kirkasvalolaitetta aamuisin muutaman päivän ajan (lisätietoja on edellä kohdassa Matkustaminen itään). Lisätietoja aikaerorasituksen välttämisestä on osoitteessa www.philips. com/golite. lataaminen Huomautus: Laitetta voi käyttää lataamisen aikana.
 • Page 52 suomi Huomautus: Kun akku on latautunut täyteen, sen virta riittää 3–5 käyttökerraksi. asentaminen Irrota jalusta säilytyslokerostaan (Kuva 5). Aseta jalustan viistetty pää laitteen taustapuolen aukkoon. Jalusta pysyy paikallaan magneeteilla (Kuva 6). Sijoita goLITE BLU -kirkasvalolaite noin 50–75 cm:n päähän silmistäsi siten, että valo osuu kasvoihisi sivulta (Kuva 7). Voit lukea, syödä, käyttää...
 • Page 53 ajan asettaminen Voit asettaa hoitoajan ajastintoiminnolla. Kytke laitteeseen virta painamalla laitteen virtapainiketta lyhyesti (Kuva 8). Kosketusnäyttö syttyy. Paina ajastinpainiketta (Kuva 12). Ajastimen merkkivalo ja ajastimen jäljellä oleva aika alkavat vilkkua (Kuva 13). Aseta hoitoaika painamalla plus- tai miinuspainiketta. Jos pidät painikkeen painettuna, aika siirtyy eteen- tai taaksepäin nopeasti (Kuva 11).
 • Page 54 suomi LED-paneeli syttyy, ja valon voimakkuus on 25 %. Näytössä näkyy ajastimen aika 15 minuuttia, mutta ajastin ei laske aikaa. Ajan laskeminen alkaa vasta, kun ajastimen aikaa muutetaan. Näytössä näkyy herätysaika 0:00 ja normaali kellonaika, mutta herätystila ei ole käytössä. Huomautus: Laite pysyy käynnissä...
 • Page 55 Hoitokerran keskeyttäminen Vähennä voimakkuus 0 prosenttiin painamalla virtapainiketta tai miinus-painiketta. Hoitokerran jäljellä olevat minuutit näkyvät edelleen näytössä. Jatka hoitoa painamalla virtapainiketta tai lopeta hoito painamalla jotakin kosketusnäytön painiketta. Huomautus: Jos keskeytät hoidon, kun laite toimii verkkovirralla, etkä jatka hoitoa 5 minuutin kuluessa, virta katkeaa laitteesta automaattisesti. Herätyksen asettaminen Herätystiloja on kolme: vain merkkiääni, vain merkkivalo tai sekä...
 • Page 56 suomi Herätysäänen hiljentäminen Kun herätys käynnistyy, hiljennä herätysääni painamalla jotakin kosketusnäytön painiketta tai virtapainiketta. Herätyksen poistaminen käytöstä Poista herätys käytöstä painamalla herätyspainiketta, kunnes herätyksen merkkiäänen ja -valon osoittimet sekä herätysaika häviävät näytöstä. Puhdistaminen Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä...
 • Page 57 Ladattava akku on poistettu. Poista nappiparisto (Kuva 22). Takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
 • Page 58 suomi Tavallisimmat kysymykset Tässä luvussa on usein kysyttyjä kysymyksiä laitteesta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Kysymys Pitääkö minun riisua silmälasit, kun käytän goLITE BLU - kirkasvalolaitetta? Onko laitteen käyttämisellä sivuvaikutuksia? Voiko iho palaa goLITE BLU - kirkasvalolaitteen käytöstä? Olen kuullut, että...
 • Page 59 Kysymys Pitääkö goLITE BLU - kirkasvalolaitetta joka päivä? Voiko valo vahingoittaa lapsia lemmikkieläimiä? Voiko goLITE BLU - kirkasvalolaitetta käyttää useita kertoja päivässä? Miten kauan LED-valot kestävät? Mitä jos yksi tai usea LED-valo lakkaa toimimasta tätä aiemmin? 4222.002.7541.3.indd 59 Vastaus Kuten muidenkin kirkkaiden valonlähteiden kanssa, älä...
 • Page 60 suomi Kysymys Mitä näytössä oleva DEMO- teksti merkitsee? Miten nollauspainiketta käytetään? 4222.002.7541.3.indd 60 Vastaus Kun näytössä on DEMO-teksti, laite on esittelytilassa. Tässä tilassa goLITE BLU -kirkasvalolaitetta voi esitellä kaupoissa. Voit poistua tästä tilasta painamalla virtapainiketta 10 sekuntia, kun goLITE BLU -kirkasvalolaitteesta on katkaistu virta.
 • Page 61 Tekniset tiedot Malli Sähkötiedot Laitteen nimellisjännite (VAC) Latauslaitteen nimellisjännite (V Nimellistaajuus (Hz) Latauslaitteen nimellissyöttöteho Laitteen virrankulutus (A) Latauslaitteen virrankulutus (A) IEC 60601-1-luokitus - Eristysluokka - Veden sisäänpääsy - Käyttötila Ladattavan akun tyyppi 2-kennoinen litiumioniakku Käyttöolosuhteet Lämpötila Suhteellinen kosteus Säilytysolosuhteet Lämpötila 4222.002.7541.3.indd 61 suomi HF3330...
 • Page 62 suomi Säilytysolosuhteet Suhteellinen kosteus Tuotteen ominaisuudet Mitat Paino Huippuaallonpituus Keskitason kaistanleveys Tyypillinen säteily (voimakkuus 100 %) Piirikaaviot, osaluettelot ja muut tekniset tiedot voi tilata tarvittaessa. Laitteen käyttäjän on estettävä sähkömagneettiset tai muun tyyppiset häiriöt tämän ja muiden laitteiden välillä. 4222.002.7541.3.indd 62 15–90 % (ei tiivistymistä) 14 x 14 x 2,5 cm 0,4 kg...
 • Page 63: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www. philips.com/welcome. Beregnet bruk Energilampen goLITE BLU er beregnet på å gi deg mer energi, justere døgnrytmen og løfte humøret i de mørke vintermånedene.
 • Page 64 norsk Forskning viser at en spesiell fotoreseptor i øynene er med på å regulere energien og døgnrytmesyklusene våre. Denne reseptoren reagerer på det blå lyset på sommerhimmelen, men vi får ikke så mye av dette lyset på høsten og vinteren, og innendørslys slipper ikke ut nok av denne viktige fargen.
 • Page 65 viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse. Adapteren er dobbeltisolert i samsvar med klasse II (fig. 2). Fare Hold adapteren tørr. advarsel Bruk aldri adapteren hvis den på noen måte er ødelagt. Erstatt alltid adapteren med en original type for å...
 • Page 66 KSAD0950120W1UV-1) til å lade apparatet. Hvis du bruker en annen adapter enn den adapteren som er spesifisert og levert av Philips, kan det føre til økt elektromagnetisk utslipp eller mindre motstandskraft i energilampen goLITE BLU. Enheten har et integrert oppladbart litium-ion-batteri. Ikke brenn, ta fra hverandre eller utsett oppladbare batterier for temperaturer over 60 °C.
 • Page 67 (EMC) som finnes i denne brukerhåndboken. sikkerhet og overholdelse av regelverk Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 68 Samsvarer med resirkuleringsdirektivene for elektrisk og elektronisk utstyr/ avfall / begrensninger for bruk av bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (EE). Philips-skjold Produsert for Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederland. Faks: +31 (0)512594316 Datokode 03-05-10 16:57...
 • Page 69 Hvis du synes det er vanskelig å komme opp om morgenen uten vekkerklokke, eller hvis du ofte forsover deg, trenger du morgenlys. Bruk energilampen goLITE BLU i løpet av de to første timene etter at du har våknet. Hvis du synes det er vanskelig å holde deg våken sent på kvelden og du våkner for tidlig om morgenen, trenger du kveldslys.
 • Page 70 norsk Reise mot øst: Når du reiser mot øst , kan du begynne å bruke energilampen goLITE BLU om morgenen to eller tre dager før du skal reise. Antall tidssoner du skal reise gjennom, tilsvarer timene som kroppsklokken må endres med. Hvis du bare reiser gjennom noen få tidssoner, er det nok med én dags forberedelser.
 • Page 71 Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du unngår jetlag, kan du gå til www.philips.com/golite. lading Merk: Du kan også bruke apparatet mens det lader. Energilampen goLITE BLU leveres med en 9,5 V AC/DC-adapter som fungerer med nettspenninger fra 100 til 240 volt, og den kan dermed brukes over hele verden.
 • Page 72 norsk Bruk energilampen goLITE BLU i et rom som er godt opplyst for å gjøre belastningen på øynene så liten som mulig. stille klokken Trykk raskt på av/på-knappen for å slå på apparatet (fig. 8). Berøringsskjermen slås på. Trykk på alarm- og timerknappen samtidig i to sekunder (fig. 9). Klokkeslettet begynner å...
 • Page 73 Demo-modus Demomodusen blir brukt til å demonstrere energilampen goLITE BLU i butikker. Når apparatet er slått på i demomodus, kan kundene i butikken: justere lysintensiteten slå apparatet av eller på angi alarmen angi behandlingstiden Hvis apparatet ikke brukes i tre minutter, tilbakestilles det med standardinnstillingene i demomodusen.
 • Page 74 norsk Merk: Hvis du ikke tar på skjermen eller trykker på noen av knappene på fem minutter når skjermen er slått på og apparatet går på batteristrøm, slås apparatet av automatisk for å spare batteristrøm. Merk: Hvis du vil slå av apparatet, kan du trykke på og holde inne av/på- knappen i to sekunder.
 • Page 75 Trykk på pluss- eller minusknappen for å bytte mellom de tre alarmmodiene: bare lyd, bare lys eller både lyd og lys (fig. 11). Trykk på alarmknappen to ganger, eller vent ti sekunder for å lagre den valgte modusen. Trykk på alarmknappen to ganger for å angi alarmtiden. Alarmtiden begynner å...
 • Page 76 Det oppladbare batteriet er nå fjernet. Fjern knappecellen (fig. 22). garanti og service Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du 4222.002.7541.3.indd 76 03-05-10 16:57...
 • Page 77 Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips- forhandler. vanlige spørsmål I dette avsnittet finner du en oversikt over de vanligste spørsmålene som stilles om apparatet.
 • Page 78 norsk Spørsmål Bør jeg bruke energilampen goLITE BLU hver dag? Kan lampen skade barn eller kjæledyr? Kan jeg bruke energilampen goLITE BLU mer enn én gang om dagen? Hvor lenge varer LEDene? 4222.002.7541.3.indd 78 Svar Det er trygt å bruke energilampen goLITE BLU hvis den blir brukt i henhold til instruksjonene.
 • Page 79 Spørsmål Hva om én eller flere LEDer slutter å virke før de skal? Hva betyr DEMO på skjermen? Hvordan bruker jeg tilbakestillingsknappen? spesifikasjoner Modell Elektrisk Standardspenning for apparat (VAC) Standardspenning for adapter (V 4222.002.7541.3.indd 79 Svar Det er lite sannsynlig, men hvis én eller to LEDer slutter å...
 • Page 80 norsk Modell Standardfrekvens (Hz) Standard inngangseffekt for adapter Strømforbruk for apparat (A) Strømforbruk for adapter (A) IEC 60601-1-klassifisering – Isolasjonsklasse – Inntrengning av vann – Driftsmodus Oppladbar batteritype Litium-ion-pakke med to celler Driftsforhold Temperatur Relativ luftfuktighet Oppbevaringsforhold Temperatur Relativ luftfuktighet Fysiske kjennetegn Mål Vekt...
 • Page 81 Fysiske kjennetegn Høyeste bølgelengde Middels båndbredde Typisk effektenhet (100 % intensitet) Kretsdiagrammer, komponentdelelister og andre tekniske beskrivelser er tilgjengelige ved behov. Når du bruker dette apparatet, må du ta forholdsregler for å forhindre elektromagnetisk forstyrrelse eller andre typer forstyrrelse mellom dette apparatet og andre apparater.
 • Page 82: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www. philips.com/welcome. avsedd användning goLITE BLU-energilampan är avsedd att få människor att känna sig mer energiska, justera dygnsrytmen och lätta upp vintertröttheten.
 • Page 83 Forskning visas att en särskild fotoreceptor i våra ögon ansvarar för att reglera vår energi och våra sov/vaken-cykler. Denna receptor reagerar på det blåa ljuset från sommarhimlen. Vi får inte så mycket av detta ljus på hösten och vintern och inomhusbelysningen avger inte tillräckligt av denna viktiga färg.
 • Page 84 svEnska viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. Apparaten är dubbelisolerad i enlighet med klass II (Bild 2). Fara Blöt inte ned adaptern. varning Använd aldrig laddaren om den är skadad. Byt alltid ut laddaren mot en av originaltyp för att undvika fara.
 • Page 85 35 °C. Använd bara den medföljande adaptern (nätadapter KSAD0950120W1UV-1) för laddning av apparaten. Om du använder en annan adapter än den angivna från Philips kan det leda till ökad elektromagnetisk strålning eller minskad immunitet av goLITE BLU-energilampan. Apparaten har ett inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri. Se till att inte bränna, ta isär eller utsätta det laddningsbara batteriet för...
 • Page 86 (EMC) som anges i den här användarhandboken. säkerhet och överensstämmelse Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 87 Använd goLITE BLU-energilampan inom en till två timmar efter att ha vaknat. 4222.002.7541.3.indd 87 svEnska Beskrivning Philips-skölden Tillverkad för: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederländerna. Fax: +31 (0)512594316 Datummärkning 03-05-10 16:57...
 • Page 88 svEnska Om du har svårt för att hålla dig vaken på kvällen och vaknar för tidigt på morgonen behöver du kvällsljus. Använd goLITE BLU- energilampan innan du börjar känna dig trött. Om morgnar eller kvällar inte verkar vara problemet och du istället känner dig trött under dagen är tidpunkten för användningen av goLITE BLU-energilampan inte lika viktig.
 • Page 89 BLU-energilampan på morgonen under några dagar (se ovan under Resa österut). Mer instruktioner för hur du undviker jetlag finns på www.philips.com/ golite. laddning Obs! Du kan även använda apparaten under tiden den laddas.
 • Page 90 svEnska goLITE BLU-energilampan levereras med en 9,5 V nätadapter som kan drivas på spänningar mellan 100 och 240 volt över hela världen. Adaptern levereras med en uppsättning utbytbara kontakter som passar i de vanligaste eluttagen runt om i världen. Sätt i adaptern i vägguttaget. Anslut sladdkontakten till apparatens uttag (Bild 4).
 • Page 91 Pekskärmen tänds. Håll larm- och timerknappen intryckta samtidigt i 2 sekunder (Bild 9). Klocktiden börjar blinka på skärmen (Bild 10). Ställ in klocktiden med plus- eller minusknappen. Om du håller knappen intryckt, ändras tiden snabbare (Bild 11). Om du vill växla mellan 12- (am/pm) och 24-timmarsvisning håller du ned timer- och minusknappen samtidigt i 2 sekunder.
 • Page 92 svEnska slå på och stänga av apparaten ställa in larmet ställa in behandlingstiden Om apparaten inte används på 3 minuter återgår den till demolägets standardinställningar. Så här aktiverar du demoläget: Kontrollera att apparaten är avstängd. Obs! Om du vill stänga av apparaten håller du på/av-knappen intryckt i 2 sekunder.
 • Page 93 Obs! Standardbehandlingstiden är 15 minuter. Använd timern för att ändra behandlingstiden (se avsnitt Ställa in timern i kapitel Förberedelser inför användning). När nedräkningen är slut, stängs lysdiodpanelen av automatiskt. Obs! Om du vill stänga av lysdiodpanelen innan nedräkningen är klar, trycker du kort på...
 • Page 94 svEnska Tryck antingen på plus- eller minusknappen för att ställa in önskad tid. Om du håller knappen intryckt, ändras tiden snabbare. Tryck på larmknappen eller vänta i 10 sekunder för att lagra den inställda larmtiden. Obs! Det inställda larmläget och tiden lagras i minnet så länge det finns ström kvar i batteriet.
 • Page 95 Philips serviceombud. Personalen hjälper dig ta ur batterierna och kastar bort dem på ett miljövänligt sätt. (Bild 17) Ta bort det laddningsbara batteriet och knappcellsbatteriet Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska slänga apparaten. Se till att batteriet är helt urladdat när du tar ur det.
 • Page 96 svEnska Fråga Måste jag ta av mig mina glasögon när jag använder goLITE BLU- energilampan? Har apparaten några bieffekter? Kan jag bli solbränd av att använda goLITE BLU-energilampan? Jag har hört att ljus kan vara farligt. Kan goLITE BLU- energilampan skada ögonen? 4222.002.7541.3.indd 96 Svar...
 • Page 97 Fråga Ska jag använda goLITE BLU- energilampan varje dag? Kan ljuset orsaka skador på barn eller husdjur? Kan jag använda goLITE BLU- energilampan mer än en gång om dagen? Hur länge håller lysdioderna? 4222.002.7541.3.indd 97 Svar Som med alla starka ljuskällor ska du inte titta rakt in i ljuset för länge.
 • Page 98 svEnska Fråga Vad händer om en eller flera lysdioder slutar fungera? Vad betyder DEMO på skärmen? Hur använder jag återställningsknappen? specifikationer Modell Elektricitet Märkspänning apparat (VAC) Märkspänning adapter (VDC) 4222.002.7541.3.indd 98 Svar Om en eller två lysdioder mot förmodan går sönder kan du ändå...
 • Page 99 Modell Märkfrekvens (Hz) Märkineffekt adapter (A) Strömförbrukning apparat (A) Strömförbrukning adapter (A) IEC 60601-1-klassificering - Isoleringsklass - Vatteninträngning - Driftsläge Uppladdningsbart batteri 2-cells litiumjonbatteri Driftförhållanden Temperatur Relativ luftfuktighet Förvaringsförhållanden Temperatur Relativ luftfuktighet Mått och vikt Mått 4222.002.7541.3.indd 99 svEnska HF3330 50/60 IPX0 Kontinuerlig...
 • Page 100 svEnska Mått och vikt Vikt Toppvåglängd Bandbredd vid halv topp Medelutstrålning (100 % intensitet) Kretsdiagram, lista över komponenter och andra tekniska beskrivningar kan fås på begäran. Som användare av apparaten bör du vidta åtgärder för att förhindra elektromagnetiska störningar eller andra typer av störningar mellan apparaten och andra apparater.
 • Page 101 4222.002.7541.3.indd 101 03-05-10 16:57...
 • Page 102 4222.002.7541.3.indd 102 For indoor use only 03-05-10 16:57...
 • Page 103 4222.002.7541.3.indd 103 03-05-10 16:57...
 • Page 104 Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4 9206 AD Drachten The Netherlands Fax: +31 (0)512594316 0344 www.philips.com 4222.002.7541.3 4222.002.7541.3.indd 104 03-05-10 16:58...

This manual is also suitable for:

Hf3330/60Hf3330/03Hf3330