Download Print this page

Nederlands - Black & Decker BDL90 Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebruik volgens bestemming
Dit Black & Decker instrument is bedoeld voor het projecteren
van laserlijnen als hulp bij doe-het-zelfwerkzaamheden.
Dit instrument is uitsluitend bedoeld voor consumentengebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Bij het gebruik van batterijgevoede
machines dienen ter bescherming tegen brandgevaar,
vrijkomen van batterijvloeistof, letsel en materiële schade
altijd gepaste veiligheidsmaatregelen in acht te worden
genomen, waaronder de volgende
veiligheidsvoorschriften.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u
met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet
in een vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving
goed is verlicht. Gebruik de machine niet op plaatsen waar
brand- of explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en
laat ze de machine niet aanraken.
Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze
handleiding.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk
letsel uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Vergewis u er
van dat de machine correct werkt. Gebruik de machine niet als
enig onderdeel defect is.
Berg de machine veilig op
Berg de machine en batterijen na gebruik op in een droge
ruimte, buiten het bereik van kinderen.
Reparaties
Deze machine voldoet aan de geldende veiligheidseisen.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
bevoegde vakmensen en met behulp van originele
reserveonderdelen; anders kan er een aanzienlijk gevaar voor
de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor niet-oplaadbare
batterijen
Probeer nooit om batterijen te openen.
Bewaar batterijen niet op plaatsen waar de temperatuur
40 °C kan overschrijden.
Volg bij het afdanken van batterijen de instructies in de
paragraaf "Milieu" op. Verbrand de batterijen niet.
Onder extreme gebruikscondities kan er vloeistof uit de
batterijen vrijkomen. Als u vloeistof op de batterijen
opmerkt, gaat u als volgt te werk:
- Verwijder met behulp van een doekje voorzichtig de
vloeistof van de batterijen. Vermijd huidcontact.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
laserinstrumenten
Lees de volledige gebruiksaanwijzing aandachtig
door.
Dit product dient niet door kinderen onder de 16 jaar
gebruikt te worden.
Waarschuwing! Laserstralen.
Kijk niet in de laserstraal.
Bekijk de laserstraal niet direct met optische
instrumenten.
Zie de productgegevens van de laser.
Dit laserinstrument voldoet aan klasse 2 volgens
IEC 60825-1+A1+A2:2001. Vervang een laserdiode niet
door een diode van een ander type. Laat een eventueel
beschadigd laserinstrument door een erkende reparateur
repareren.
Gebruik het laserinstrument niet voor enige andere
doeleinden dan het projecteren van laserlijnen.
Blootstelling van het oog aan de straal van een klasse 2
laserinstrument gedurende maximaal 0,25 seconden
wordt als veilig beschouwd. De reflexen van het ooglid
zullen doorgaans voldoende bescherming bieden. Over
afstanden van meer dan 1 m voldoet het laserinstrument
aan klasse 1 en wordt aldus als volkomen veilig beschouwd.
Kijk nooit direct en met opzet in de laserstraal.
Gebruik geen optische hulpmiddelen om naar de
laserstraal te kijken.
Zorg bij het opstellen van het instrument dat de
laserstraal een persoon niet op hoofdhoogte kan kruisen.
Houd kinderen uit de buurt van het laserinstrument.

NEDERLANDS

19

Advertisement

loading