Download Print this page

Norsk - Black & Decker BDL90 Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Tiltenkt bruk
Dette verktøyet fra Black & Decker er konstruert for å projisere
laserstråler for håndverksoppgaver av gjør-det-selv-typen.
Verktøyet er kun beregnet på bruk i hjemmet.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Når du bruker batteridrevne verktøy, må du
følge en del grunnleggende sikkerhetsregler, se nedenfor,
for å redusere faren for brann, batterilekkasjer,
personskade og materiell skade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du
begynner å bruke verktøyet.
Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted.
Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet under våte
eller fuktige forhold. Pass på at arbeidsområdet er godt opplyst.
Bruk ikke verktøyet hvor det er fare for forårsaking av brann
eller en eksplosjon, f. eks. i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
Hold barn unna
Barn, besøkende eller dyr må ikke komme i nærheten av
arbeidsområdet eller i kontakt med verktøyet.
Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når
du er trett.
Bruk riktig verktøy
Bruk ikke verktøyet til formål det ikke er ment for.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller
tilbehør kan medføre en mulig risiko for personskade.
Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet nøye for skade før bruk. Kontroller at
verktøyet fungerer som det skal og utfører beregnet funksjon.
Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er skadet.
Oppbevar verktøy på et trygt sted
Når det ikke er i bruk, må verktøy og batteri oppbevares på et
tørt sted, og slik at det ikke er tilgjenglig for barn.
Reparasjoner
Dette verktøyet overholder relevante sikkerhetskrav.
Reparasjoner må bare utføres av autoriserte Black & Decker
serviceverksteder som benytter originale reservedeler,
ellers kan det være farlig å bruke utstyret.
Ekstra sikkerhetsinstrukser for batterier som ikke er
oppladbare
Må aldri åpnes.
Må ikke oppbevares på steder hvor temperaturen kan
overstige 40 °C.
Når du kasserer batteriet, følger du instruksene som står
i avsnittet "Miljø". Batteriene må ikke brennes.
Under ekstreme forhold kan batterilekkasje forekomme.
Hvis du merker væske på batteriene, må du gjøre som følger:
- Tørk forsiktig væsken med en klut. Unngå kontakt med
huden.
Tilleggsinstruksjoner for sikkerhet ved bruk av lasere
Les hele denne bruksanvisningen nøye.
Produktet skal ikke brukes av barn under 16.
Advarsel! Laserstråling.
Ikke se inn i laserstrålen.
Ikke se direkte på denne laserstrålen med optiske
instrumenter.
Se også laserens tekniske data.
Denne laseren samsvarer med klasse 2 i henhold til
IEC 60825-1+A1+A2:2001. Ikke bytt ut en laserdiode med
en av en annen type. I tilfelle skade, må laseren repareres
av en godkjent reparatør.
Bruk ikke laseren til noe annet formål enn projisering av
laserstråler.
Det anses å være trygt om øyet blir utsatt for strålen i en
laser av klasse 2 i maksimum 0,25 sekunder. Refleksene
i øyelokket gir vanligvis tilstrekkelig beskyttelse.
Ved avstander på mer enn 1 meter samsvarer laseren med
klasse 1 og anses dermed å være fullstendig sikker.
Stirr aldri med vilje direkte inn i laserstrålen.
Bruk ikke optiske verktøy for å se på laserstrålen.
Still ikke opp verktøyet på en slik måte at strålen kan
krysse et menneske i hodehøyde.
La ikke barn komme i nærheten av laseren.
Funksjoner
1. Strømbryter
2. Laseråpninger
3. Monteringsbrakett
4. Vaterpass
5. Skala

NORSK

35

Advertisement

loading