Download Table of Contents Print this page

Black & Decker 31-3408 User Manual

Advertisement

Quick Links

Art.nr:31-3408
3
4
2
1
4
7
10
13
19
22
25
28
31
34
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker 31-3408

 • Page 1: Table Of Contents

  Art.nr:31-3408 English Deutsch Français Italiano Nederlands 16 Español Português Svenska Norsk Dansk Suomi ∂ÏÏËÓÈη 37...
 • Page 4: English

  ENGLISH Intended use When disposing of batteries, follow the instructions given This Black & Decker tool has been designed to project laser in the section “Protecting the environment”. lines to aid in DIY applications. This tool is intended for Do not incinerate the batteries. consumer use only.
 • Page 5 ENGLISH Assembly Warning! Make sure that the tool is switched off. Install the tool as required. To increase working distance and accuracy, place the Fitting the battery (fig. B) laser in the middle of your working area. Remove the battery cover (4) from the tool. Brightness of area may affect line visibility.
 • Page 6 ENGLISH EC declaration of conformity LZR4 Black & Decker declares that these products conform to: EN 61010, EN 60825, EN 61000 Peter Holmes, Director of Engineering Black & Decker, 56 Bai Yu Road Suzhou Industrial Park Suzhou, Jiangsu, 215021 Guarantee Black &...
 • Page 7: Svenska

  SVENSKA Användningsområde Förvara inte batterier i utrymmen där temperaturen kan Detta Black & Decker verktyg är avsett för projicering av överstiga 40 °C. laserlinjer i gds-användning. När batterierna kasseras ska instruktionerna i kapitlet Verktyget är endast avsett som konsumentverktyg. “Miljö” följas. Bränn ej batterierna. Under extrema förhållanden kan batteriläckage uppstå.
 • Page 8 SVENSKA Montering Användning Varning! Kontrollera att apparaten är avstängd. Installera verktyget på önskat sätt. Placera lasern mitt i arbetsområdet för att öka Montering av batteri (fig. B) arbetsavståndet och precisionen. Avlägsna batterilocket (4) från verktyget. Områdets ljusförhållanden kan påverka linjens synlighet. Anslut batteriet till kontakten.
 • Page 9 SVENSKA CE-försäkran om överensstämmelse För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot LZR4 lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad Black & Decker förklarar att dessa verktyg är konstruerade senast 2 månader efter det att felet har upptäckts. i överensstämmelse med: För information om närmaste auktoriserad verkstad;...
 • Page 10: Norsk

  NORSK Bruksområde Må ikke oppbevares på steder hvor temperaturen kan Dette verktøyet fra Black & Decker er konstruert for å projisere overstige 40 °C. laserstråler for håndverksoppgaver av gjør-det-selv-typen. Når du kasserer batteriet, følger du instruksene som står Verktøyet er tiltenkt kun som konsumentverktøy. i avsnittet “Miljø”.
 • Page 11 NORSK Montering Bruk Advarsel! Kontroller at verktøyet er slått av. Sett verktøyet i ønsket stilling. Du øker arbeidsavstanden og -nøyaktigheten ved å Montering av batteriet (fig. B) plassere laseren midt i arbeidsområdet ditt. Fjern batterilokket (4) fra verktøyet. Lysstyrken i området kan påvirke synbarheten til strålen. Koble batteriet til kontakten.
 • Page 12 NORSK CE-sikkerhetserklæring Garantien gjelder ikke om reparasjoner har blitt utført av noen LZR4 andre enn et autorisert Black & Decker serviceverksted. Black & Decker erklærer at disse verktøyer er konstruert i henhold til: For å ta garantien i bruk skal produktet og kjøpekvittering EN 61010, EN 60825, EN 61000 leveres til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted senest 2 måneder etter at feilen har blitt oppdaget.
 • Page 13: Dansk

  DANSK Anvendelsesområde Yderligere sikkerhedsvejledninger om ikke opladelige Dette Black & Decker værktøj er beregnet til at projicere batterier laserlinier som hjælpemiddel til gør-det-selv-opgaver. Man må aldrig forsøge at åbne et batteri. Værktøjet er kun beregnet til privat brug. Det må ikke opbevares i lokaler, hvor temperaturen overstiger 40 °C.
 • Page 14 DANSK Fig. A Drej justeringsknappen (15), til den ønskede højde er 5. Trefod opnået (fig. G). 6. Ophængningsstrop Stram låseknappen for at fastlåse trefoden i den ønskede højde. Samling Anvendelse Advarsel! Sørg for, at værktøjet er slukket. Anbring værktøjet i den ønskede stilling. Montering af batteriet (fig.
 • Page 15 DANSK Tekniske data Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket LZR4 i forbindelse med: Spænding normal slitage Batteristørrelse 6LR61 uheldige følger efter unormal anvendelse af værktøjet Laserklasse overbelastning, hærværk eller overdrevent intensivt brug Driftstemperatur °C 0 - 40 af værktøjet Vægt ulykkeshændelse...
 • Page 16: Suomi

  SUOMI Käyttötarkoitus Ääriolosuhteissa paristo saattaa vuotaa. Kun havaitset Tämä Black & Decker -laser on suunniteltu heijastamaan paristosta tulevan nestettä, toimi seuraavasti: laserviivoja avuksi kodin nikkarointitöissä. - Kuivaa neste varovasti pois siivousliinalla. Kone on tarkoitettu kotikäyttöön. Vältä nesteen joutumista iholle. Turvallisuusohjeet Lisäturvaohjeet lasereille Varoitus! Paristokäyttöisiä...
 • Page 17 SUOMI Aseta paristo koteloon. Suurempi pariston napa kytketään Muista, että suuret lämpötilanmuutokset voivat aiheuttaa pienempään liittimeen. muutoksia ja liikettä rakenteissa, kolmijaloissa, välineissä Laita suojus takaisin ja napsauta se paikalleen. jne. Tämä voi puolestaan vaikuttaa tarkkuuteen. Tarkista asennuskokoonpano ennen jokaista käyttökertaa, Työkalan asennus (kuvat A, C &...
 • Page 18 SUOMI CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus Takuu ei ole voimassa, mikäli konetta on korjannut joku muu LZR4 kuin Black & Deckerin valtuuttama huoltoliike. Black & Decker vakuuttaa, että nämä työkalut ovat EN 61010, EN 60825, EN 61000 Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen mukaiset.
 • Page 20 Australia Black & Decker (Australia) Pty. Ltd. Tel. 03-8720 5100 20 Fletcher Road, Mooroolbark, Victoria, 3138 Fax 03-9727 5940 Belgique/België Black & Decker (Belgium) N.V. Tel. 015 - 47 92 11 Campus Noord, Schaliënhoevedreef 20E Fax 015 - 47 92 10 2800 Mechelen Danmark Black &...
 • Page 22 586017-01 12/03...

Table of Contents