Download  Print this page

Slovenčina - Kenwood KAX643ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

124224 Iss 1 KAX643ME multilingual:Blender template multi Iss 5
bezpečnosť
Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a
G
uschovajte ich pre budúcnosť.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
G
Vypnite a vytiahnite zo zásuvky:
G
pred namontovaním alebo
G G
odmontovaním častí;
pokiaľ zariadenie nepoužívate;
G G
pred čistením.
G G
Nikdy nenechávajte bez dozoru zariadenie
G
v činnosti.
Nikdy nedávajte prsty do plniacej trubice.
G
Používajte len posúvač dodaný s rotačným
krájačom potravín.
Na vkladanie potravín do plniacej trubice
G
nepoužívajte nadmernú silu - mohli by ste
toto príslušenstvo poškodiť.
Bubny sú veľmi ostré, manipulujte s nimi
G
opatrne.
Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
G
Nesprávne používanie tohto príslušenstva
G
môže spôsobiť zranenie.
Ďalšie bezpečnostné upozornenia si
G
prečítajte v príručke hlavného kuchynského
zariadenia.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany.
53
16/

Hide quick links:

Advertisement

loading