Download  Print this page

Svenska - Kenwood KAX643ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

124224 Iss 1 KAX643ME multilingual:Blender template multi Iss 5
Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
säkerhet
Läs bruksanvisningen noggrant och spara
G
den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
G
Stäng av den apparaten och dra ut
G
stickkontakten:
innan du monterar eller tar bort delar;
G G
när den inte används;
G G
före rengöring.
G G
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är
G
igång.
Stick aldrig in fingrarna i matarröret. Använd
G
enbart den stöt som medföljer det roterande
skärtillbehöret.
Tryck inte för hårt när du ska föra ned
G
råvaran i matarröret – du kan skada
tillbehöret.
Hantera trummorna med försiktighet - de är
G
ytterst vassa.
Berör inte delar som rör sig.
G
Felaktig användning av tillbehöret kan leda till
G
skada.
Du hittar mer information om säkerheten i
G
bruksanvisningen för din köksmaskin.

Svenska

26
16/

Hide quick links:

Advertisement

loading