Download  Print this page

Ïesky - Kenwood KAX643ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

124224 Iss 1 KAX643ME multilingual:Blender template multi Iss 5
bezpečnost
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a
G
uschovejte ji pro budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál a
G
nálepky.
P¡ístroj vypínejte a odpojujte ze zásuvky:
G
p¡ed montá¥í nebo demontá¥í dílº;
G G
když přístroj nepoužíváte;
G G
p¡ed ïi•têním.
G G
Přístroj v chodu nenechávejte nikdy bez
G
dozoru.
Nikdy nevkládejte prsty do podávací
G
trubice. Používejte pouze tlačku dodanou s
rotačním kráječem.
Nezatlačujte potraviny do podávací trubice
G
nadměrnou silou – mohlo by dojít k
poškození nástavce.
S bubny manipulujte opatrnê, proto¥e jsou
G
velmi ostré.
Nedotýkejte se pohyblivých částí.
G
Nesprávné používání nástavce může vést ke
G
zranění.
Další bezpečnostní varování najdete v
G
návodu k obsluze hlavního kuchyňského
robota.
Ïesky
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
38
16/

Hide quick links:

Advertisement

loading