Download  Print this page

Latviešu - Honeywell HT-112E Operation Instructions Manual

40/50w, 3 speed oscillating table fan
Hide thumbs

Advertisement

LATVIEŠU
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
1. Lūdzu, izlasiet visus instrukcijas norādījumus pirms šī
ventilatora lietošanas uzsākšanas.
2. Izmantojiet šo ventilatoru vienīgi tā, kā norādīts šajā
instrukcijā. Vienīgi noteikumiem neatbilstoša lietošana var izraisīt
aizdegšanos, elektrisko šoku vai radīt ievainojumus.
3. Pievienojiet ventilatoru vienīgi vienfāzes elektrības
kontaktligzdai, kurā elektriskā strāva ir, kā norādīts ventilatora
tipa plāksnītē.
4. Pievienojiet strāvas padevei vienīgi pēc pilnīgas ventilatora
samontēšanas. Atvienojiet no elektriskās strāvas, kad pārvietojat
ventilatoru no vienas vietas uz otru, pirms detaļu uzstādīšanas
vai noņemšanas un pirms tīrīšanas. Atvienojiet ventilatoru,
kad to neizmanto. Neraujiet aiz elektrības vada, lai atvienotu
kontaktdakšu.
5. Nepieciešama uzraudzība, ja ventilatoru izmanto jebkur bērnu
tuvumā. Šo ierīci bez uzraudzības un palīdzības nav paredzēts
izmantot bērniem un personām, kuru fiziskās, maņu un garīgās
spējas nepieļauj tās drošu lietošanu.
6. Ja ventilatora elektrības vads ir bojāts, to jānomaina ražotājam
vai ražotāja pārstāvim servisā vai personai, kam ir tamlīdzīga
kvalifikācija, lai nepieļautu kaitējumu rašanos.
7. Atritiniet elektrības vadu pilnībā. Līdz galam neatritināts
elektrības vads var radīt pārkaršanu un izraisīt aizdegšanos.
Nepieskarieties elektrības vadam ar mitrām rokām. Izvietojiet
elektrības vadu tā, lai neviens pār to nevar paklupt un vietā, kur
kontaktligzda ir viegli aizsniedzama.
8. Neizmantojiet bez ierobežojumiem pārveidojamu ātruma
regulatoru. Tas var izraisīt pārkaršanu, aizdegšanos, elektrisko
šoku vai ierīces bojājumus.
9. Nedarbiniet ventilatoru, ja nav uzstādīts priekšējais un
aizmugurējais aizsargrežģis. Nepieskarieties rotējošajām
ventilatora lāpstiņām ne ar jebkādu ķermeņa daļu. Tas var
ievainot cilvēkus un radīt zaudējumus.
10. Nekad nebāziet caur aizsargrežģi pirkstus, zīmuļus vai
jebkādus citus priekšmetus, kad ventilators darbojas.
11. Nelietojiet ventilatoru, ja tas ir bojāts vai šķiet, ka tam varētu
būt defekti, vai arī tas atbilstoši nedarbojas. Izņemiet elektrības
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
12. Neizmantojiet ventilatoru, ja tuvumā ir viegli uzliesmojoša
gāze vai tādas vielas, kā šķīdinātāji, lakas, līmes, utt.
13. Ventilators ir paredzēts izmantošanai vienīgi iekštelpās
un personiskām vajadzībām, bet nav paredzēts rūpnieciskai
izmantošanai. Nelietojiet ventilatoru jebkur vannas, dušas vai
peldbaseina tuvumā vai citās vietās, kur tam var uzšļakstīties
ūdens.
14. Neiegremdējiet ventilatoru ūdenī vai citos šķidrumos un
nelejiet ūdeni vai citus šķidrumus virs ventilatora.
15. Novietojiet ventilatoru uz cietas, līdzenas, sausas virsmas.
Pārliecinieties, ka ventilators darbības laikā novietots uz stabilas
40
HT-112-116_OM.indd 40
pamatnes, lai novērstu tā apgāšanos. Pārliecinieties, vai tas
nostādīts droši un nevar sasvērties vai nokrist. Ievērojiet drošības
attālumu vismaz 50 cm attālumā no citiem priekšmetiem.
16. Tīriet ventilatoru regulāri, ievērojot tīrīšanas norādījumus.
SASTĀVDAĻAS
1. Priekšējais režģis
2. Pievilkšanas uzgalis
3. Lāpstiņas
4. Plastmasas uzgrieznis
5. Aizmugurējais režģis
6. Motora vārpsta
7. Ātruma regulators
8. Vibrāciju iedarbināšanas slēdzis
9. Motora korpuss
10. Slīpuma noregulēšanas poga
11. Elektrības padeves vads ar kontaktdakšu
12. Balsts
13. Pamatne
MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI
Ventilatora balsta uzstādīšana uz pamatnes
1. Izņemiet pamatni un balsta daļas no iepakojuma kārbas un
atskrūvējiet plastmasas uzgriezni uz balsta (1. att.).
2. Ievietojiet balstu pamatnē, bīdot to uz leju, kamēr tas nofiksēts
pamatnē. (2. att.).
3. Pievelciet skrūvi uz pamatnes, lai nostiprinātu balstu (3. att.).
Lāpstiņu un aizsargrežģa uzstādīšana
1. Pievilkšanas uzgali atskrūvējiet pulksteņrādītāja kustības
virzienā, bet uzgriezni - pretēji pulksteņrādītāja kustības
virzienam, tad noņemiet abus (4. att.).
2. Novietojiet aizmugurējo režģi uz motora vārpstas tā, lai
rokturis vērsts uz augšu.
3. Pieskrūvējiet plastmasas uzgriezni pulksteņrādītāja kustības
virzienā, lai cieši piestiprinātu aizmugurējo režģi.
4. Noņemiet un nolieciet malā nelielo plastmasas ietvaru no
motora vārpstas.
5. Uzbīdiet lāpstiņu uz motora vārpstas, līdz lāpstiņa atduras pret
nostiprinājuma rēdzi (5. att.).
6. Pārliecinieties, vai ventilatora lāpstiņas ierobe savienojas ar
nostiprinājuma rēdzi, tad pieskrūvējiet nostiprinājuma uzgali
pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
7. Cieši sastipriniet abus režģus, pievelkot skrūves. 1 skrūve un 2
blīves modelim HT-112E, 1 skrūve un 4 blīves modelim HT-116E
(6. att.).
1/10/07 8:42:24 AM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HT-112E

  Related Content for Honeywell HT-112E

This manual is also suitable for:

Ht-116e