Download  Print this page

Polski - Honeywell HT-112E Operation Instructions Manual

40/50w, 3 speed oscillating table fan
Hide thumbs

Advertisement

POLSKI

WAŻNE INSTRUKCJE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
1. Przed rozpoczęciem użytkowania wentylatora należy
przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Wentylator należy stosować wyłącznie w sposób opisany w
tym podręczniku. Inne niż zalecane użycie może spowodować
pożar, porażenie elektryczne lub obrażenia.
3. Wentylator należy podłączać wyłącznie do jednofazowego
gniazda zasilającego o wartości prądu zgodnej z wskazywaną na
tabliczce znamionowej.
4. Zasilanie należy podłączyć dopiero wówczas, gdy wentylator
jest już całkowicie zmontowany. Wyjąć wtyczkę zasilającą
wentylatora z gniazdka przy przenoszeniu go z jednego miejsca
na inne, przed wprowadzeniem lub wyjęciem części oraz przed
czyszczeniem. Odłączyć wentylator, gdy nie jest eksploatowany.
Nie ciągnąć za kabel zasilający w celu wyciągnięcia wtyczki.
5. Jeżeli wentylator eksploatowany jest w miejscu, w którym
znajdują się dzieci, niezbędny jest nadzór. Niniejsze urządzenie
nie jest przewidziane do użytkowania przez dzieci lub inne
osoby bez asysty lub nadzoru, jeżeli ich fizyczne, sensoryczne
lub umysłowe możliwości uniemożliwiają im bezpieczne
użytkowanie tego urządzenia.
6. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez producenta lub jego agenta serwisowego, albo podobną
wykwalifikowaną osobę, dla uniknięcia niebezpieczeństwa.
7. Kabel zasilający należy rozwinąć całkowicie. Niecałkowicie
rozwinięty kabel może prowadzić do przegrzania i spowodować
pożar. Nie wolno dotykać kabla zasilającego wilgotnymi dłońmi.
Kabel zasilający należy usytuować w taki sposób, aby nikt nie
potykał się o niego oraz tam, gdzie gniazdo zasilające jest łatwo
dostępne.
8. Nie należy stosować płynnej regulacji prędkości. Może to
prowadzić do przegrzania, pożaru, porażenia elektrycznego lub
awarii urządzenia.
9. Nie wolno eksploatować wentylatora bez zamontowanych
na swoim miejscu kratek zabezpieczających z przodu i tyłu
urządzenia. Nie wolno dotykać wirujących łopatek wentylatora
żadną częścią ciała. Może to spowodować obrażenia ciała i
szkody.
10. Nigdy nie wolno wkładać palców, ołówków ani żadnych
innych przedmiotów do kratki, kiedy wentylator pracuje.
11. Nie należy używać wentylatora, jeśli jest on uszkodzony,
istnieje podejrzenie, że jest wadliwy lub jeśli nie pracuje
prawidłowo. Wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka.
12. Nie wolno używać wentylatora w pobliżu łatwopalnych
gazów lub substancji, takich jak rozpuszczalniki, lakiery, kleje, itp.
13. Wentylator jest przewidziany do prywatnego użytku
wewnątrz pomieszczeń i nie jest przeznaczony do pracy na
zewnątrz lub dla celów komercyjnych. Nie wolno używać
wentylatora w pobliżu wanny, natrysku lub basenu, ani w innych
miejscach, gdzie może zostać ochlapany wodą.
6
HT-112-116_OM.indd 26
14. Nie zanurzać wentylatora w wodzie ani żadnej innej cieczy, a
także nie wylewać wody ani innej cieczy na wentylator.
15. Ustawić wentylator na twardej, równej i suchej powierzchni.
Należy upewnić się, czy wentylator znajduje się na stabilnej
powierzchni podczas eksploatacji, aby uniknąć przewrócenia
się urządzenia. Należy upewnić się, czy wentylator stoi pewnie,
tak aby się nie przechylał i nie przewracał. Należy zachować
bezpieczną odległość, umieszczając urządzenie co najmniej 50 cm
od innych przedmiotów.
16. Regularnie czyścić wentylator, postępując zgodnie z
instrukcjami czyszczenia.
ELEMENTY
1. Kratka przednia
2. Osłona
3. Łopatki
4. Plastykowa nakrętka
5. Tylna kratka
6. Wałek silnika
7. Pokrętło regulacji prędkości
8. Pokrętło sprzęgła obracania
9. Obudowa silnika
10. Pokrętło regulacji nachylenia
11. Przewód zasilający z wtyczką
12. Stojak
13. Podstawa montażowa
INSTRUKCJE MONTAŻU
Montaż stojaka wentylatora do podstawy
1. Wyjąć podstawę i części stojaka z opakowania i odkręcić
nakrętkę plastykową ze stojaka (rys. 1).
2. Włożyć stojak do podstawy naciskając go, aż zablokuje się w
podstawie (rys. 2).
3. Dokręcić śrubkę z podstawy, aby zablokować podstawę (rys. 3).
Montaż łopatek i kratek
1. Odkręcić osłonę w kierunku ruchu wskazówek zegara, a
nakrętkę w kierunku przeciwnym, a następnie zdjąć je (rys. 4).
2. Umieścić tylną kratkę na wałku silnika, tak aby uchwyt
znajdował się na górze.
3. Aby zamocować tylną kratkę, mocno przykręcić plastykową
nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Zdjąć i usunąć małą plastykową tulejkę z wału silnika.
5. Zamontować łopatkę na wale silnika tak, aby sięgała kołka
ustalającego (rys. 5).
6. Upewnić się, czy szczelina łopatki wentylatora wpasowała
się do kołka ustalającego na wałku silnika, a następnie dokręcić
osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
1/10/07 8:42:21 AM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HT-112E

This manual is also suitable for:

Ht-116e